You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Prøvehandlingsfase 5

Her kan du læse om de prøvehandlinger, vi arbejder med i femte fase.

Gennemføres i perioden 1. september 2023 - 10. december 2023.

”Livets afslutning” er under udrulning i bl.a. Viborg Kommune. Her bliver der sat fokus på at efterkomme borgerens ønsker til den sidste tid og på at afstemme forventninger med både pårørende og personale.

Prøvehandlingen ”Bedre ro om livets afslutning på plejehjemmet” ligger i direkte forlængelse: Formålet er at skabe mere ro og værdighed omkring ”den sidste tid” for beboere på kommunens plejehjem. En øvelse på tværs af faggrupper på Pleje- og
Omsorgscenter Højvangen har nemlig peget på, at der mangler en fast procedure for håndtering af forskellige gøremål i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald blandt beboerne. Personalet bruger ofte unødig megen tid på mange praktiske og forberedende gøremål som f.eks. at hente/bringe udstyr, indhente oplysninger
eller klargøre borgeren ved dødsfald. Udover at være tidskrævende fjerner det desuden fokus fra borger/pårørende og giver uro.

Helt konkret skal det afprøves, om et nyudviklet møbel - en såkaldt tryghedstrolley - kan være en mulig løsning på nogle af de oplevede udfordringer. En tryghedstrolley er et møbel på hjul, som indeholder praktiske remedier, huskelister mm. Møblet kan f.eks. også afspille musik og rumme ønskerne for begravelse eller bisættelse –
herunder det tøj, afdøde har ønsket at have på.

Sted

Afprøves på Pleje- og Omsorgscenter Højvangen

Med denne prøvehandling søges der etableret et styrket samarbejde med bruger- og pårørenderådet på Pleje- og omsorgscenter Kildehaven.

Der er i dag et velfungerende bruger-pårørenderåd på Kildehaven, hvor ledere, medarbejdere, beboere og pårørende kan drøfte forskellige spørgsmål vedrørende driften af centeret.

Med prøvehandlingen styrkes dette samarbejde ved at give brugerpårørenderådene øget medindflydelse, f.eks. via udarbejdelsen af en lokal udviklingsplan, som beskriver, hvordan kerneydelsen skal udvikles lokalt.

Prøvehandlingen henter inspiration fra det igangværende arbejde med den nye ældrelov, hvor det bl.a. foreslås at styrke det lokale samarbejde ved at nedsætte plejehjemsbestyrelser og derigennem øge selvbestemmelsen på lokalt plan.

Prøvehandlingen sigter mod at øge den lokale selvbestemmelse inden for de eksisterende rammer for plejecentrene og rådet får således en rolle, som minder om en skolebestyrelse, hvor ledelsesansvaret fortsat ligger hos centerlederen.

Målet er at bringe rådet mere på banen og forpligte råd og ledelse/medarbejdere til konstruktivt at samarbejde om kerneydelsen og udvikling af centeret. F.eks. skal rådet deltage i fastlæggelsen af mål for arbejdet på centeret og deltage i prioriteringen af opgaver og indsatser på centret.

Prioriteringen skal omfatte både lokale initiativer og fælles indsatser på kommunalt plan, herunder skal der arbejdes med at finde den gode balance mellem lokalt planlagte udviklingsopgaver og fælles planlagte udviklingsopgaver på tværs af hele sundheds- og omsorgsområdet.

Derved vil beboere og pårørende opleve øget medindflydelse og selvbestemmelse gennem et mere konstruktivt samarbejde med medarbejdere og ledelse, f.eks. i drøftelser af, hvordan ressourcer udnyttes bedst muligt.

Sted

Afprøves på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven

Som følge af ministeriets godkendelse af Viborg Kommunes ansøgning om yderligere frisættelse på ældreområdet, er Viborg Kommune blevet fritaget fra at foretage en vurdering af, om behovet for standardhjælpemidler er midlertidigt eller varigt, samt om standardhjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen.

Det gør det muligt at gennemføre en prøvehandling, der udvider det eksisterende Kvikservicetilbud med øget åbningstid og øget tilgængelighed. Prøvehandlingen betyder, at borgerne vil opleve at der ingen sagsbehandlingstid er på standardhjælpemidler som eksempelvis en gribetang, en rollator, en badebænk eller en toiletstol. De får desuden lettere adgang til personlig rådgivning og vejledning omkring hjælpemidlerne, og de kan afprøve dem inden de får dem med hjem.

Tanken er, at Kvikservice bliver en slags bibliotek for hjælpemidler – deraf navnet Hjælpemiddelteket.

Sted

Afprøves i Kvikservice på Hjælpemiddelservice

Når en borger i dag ønsker at modtage madservice, henvender man sig telefonisk til Visitation Sundhed og Omsorg. I dialog med borgeren vurderer en visitator, om borgeren er i målgruppen for madservice. Hvis det er tilfældet, aftales det nærmere med borgeren, hvornår levering opstartes osv.

Viborg Kommune ønsker at gennemføre en prøvehandling, hvor borger selv kan bestille madservice via hjemmesiden, uden at der er en ansøgning og visitering forbundet hermed. Dermed oplever borgeren en hurtig ekspedition af bestillingen. Prøvehandlingen sker på baggrund af kommunens ansøgning om yderligere frisættelse fra lovgivningen.

Prøvehandlingen vil blive gennemført i to faser:

  • Først åbnes for mulighed for bestilling af madservice via viborg.dk. Der bliver ligeledes mulighed for at anmode om at kunne benytte plejecentrenes cafeer. Muligheden er afprøvet og klar til igangsætning i løbet af sommeren 2023.
  • Dernæst udvikles en automatiseret it-løsning, der overfører borgerens bestilling til  kommunens omsorgssystem og køkkensystem. Ind til løsningen er udviklet skal borgerens bestilling håndteres manuelt. Der foreligger endnu ikke en tidsplan for fase to.

Borgeren har fortsat mulighed for at vælge mellem kommunal eller privat leverandør.

Prøvehandlingen vil blive evalueret på baggrund af data fra bestillingssystemet, antallet af bestillinger samt en vurdering af antallet af telefoniske henvendelser og eventuelle klager.

Gennemførslen af prøvehandlingen er allerede besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som en del af de administrative besparelser ift. budget 2023.

Sted

Madservice Viborg og Visitation Sundhed og Omsorg

Prøvehandlingen har kørt siden 1. oktober 2022 i distrikterne Sønderly og Bjerringbro. Her er arbejdet omlagt, så medarbejderne er samlet i tværfaglige borgernære teams – et mindre og mere fast hold af medarbejdere, der sammen med borgeren skal finde frem til den bedst mulige pleje og omsorg.

Målet er højere borgertilfredshed og mere kontinuitet i de medarbejdere, der kommer i hjemmet. Desuden er det hensigten at arbejde for mere tilfredse medarbejdere og et lavere sygefravær.

Der arbejdes lige nu med at udnytte potentialet i de tværfaglige teams og på at styrke det rehabiliterende arbejde tættest på borgeren.

Prøvehandlingen løber i to år med en midtvejsevaluering efter et år, hvor der tages stilling til eventuel udbredelse.

Sted

Distrikt Sønderly og Distrikt Bjerringbro

Kontakt

Karen Holdsbjerg-Larsen
Omsorgschef

khol@viborg.dk
Tlf. 25 12 55 42

Johannes Vesterby
Ældre- og Aktivitetsudvalget

jfv@viborg.dk
Tlf. 86 69 93 49