You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

At være ansat ved Viborg Kommune

Informationer om at være ansat ved Viborg Kommune, som du som ansøger måske er interesseret i.

Viborg Kommune arbejder løbende med at forbedre arbejdsmiljøet og styrke samarbejdet med hinanden.

Vi ønsker at fastholde og udvikle en god arbejdsmiljøkultur, fordi vi ser det som en forudsætning for effektive og attraktive arbejdspladser. Hvis det skal lykkes, skal både ledere og  medarbejdere medvirke aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.

Viborg Kommune lever op til lovgivningens krav og de nationale mål for arbejdsmiljøindsats. Vi ønsker at sætte fokus på de særlige udfordringer, der findes på vores arbejdspladser.

Viborg Kommune har samlet samarbejde og arbejdsmiljøarbejde i et en-strenget MED-system. Det betyder, at vi ønsker, at arbejdsmiljøarbejdet skal være en integreret del af dagligdagen i Viborg Kommune og tænkes ind i, hvordan vi løser vores opgaver i hverdagen. 

Der er indført røgfri arbejdstid for ansatte ved Viborg Kommune

I Viborg Kommune prioriterer vi samarbejde højt. Medindflydelse og medbestemmelse er ikke kun en ret, men også en pligt. Vores MED-system skal gøre en positiv forskel. Vi ser et åbent og tillidsfuldt samarbejde som en helt nødvendig forudsætning for at aktivere og dele viden samt skabe et godt arbejdsmiljø.

Samarbejdet er reguleret af en lokal indgået MED-aftale. MED-aftalen regulerer, hvordan samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse fungerer i Viborg Kommune. Det er også i MED, at arbejdet med det lokale arbejdsmiljø er forankret. 

Tillidsrepræsentanter

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte, er en væsentlig forudsætning for at byrådets visioner og mål kan bliver realiseret. Samtidig er det gode samarbejde helt i tråd med kommunens værdigrundlag.

Alle større faggrupper af ansatte ved Viborg Kommune har valgt én eller flere tillidsrepræsentanter, som varetager medarbejdernes generelle interesser i forhold til ledelsen.

Det er som oftest også en tillidsrepræsentant, der deltager i MED-udvalget. Reglerne om valg af tillidsrepræsentanter er aftalt centralt.

For at understøtte målet om den attraktive arbejdsplads er det samtidig en forudsætning, at de tillidsvalgte er kompetente til at indgå i et kvalificeret samspil med ledelsen.

Vi ser tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter som centrale medarbejderrepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige MED-medlemmer anses også som tillidsvalgte.

"I Viborg Kommune bygger ledelse på værdier. Vi har en grundlæggende tro på, at vi opnår de bedste resultater, når den enkelte kan træffe selvstændige beslutninger, som er styret af de politiske vedtagne mål og rammer og de grundlæggende værdier, så den ansatte kan anvende sin viden og sin sunde fornuft.

Det betyder, at en leder i Viborg Kommune
• lever op til de personalepolitiske værdier
• er værdibærer og rollemodel for hele organisationen
• fremmer en ledelsesadfærd og en kultur, der afspejler ledelses- og værdigrundlaget
• ser det som et mål, at skabe en attraktiv arbejdsplads med udgangspunkt i den værdibaserede personalepolitik og et godt samarbejde ud fra MED-aftalen.”

(Citat: Viborg Kommunes ledelsesgrundlag)

Viborg Kommune har efter en proces med involvering af ledere og medarbejdere godkendt 4 centrale værdier:

Mangfoldighed

Ordentlighed

Dygtighed

Mod

som grundlag for den værdibaserede personalepolitik på den enkelte arbejdsplads.

Hoved-MED har vedtaget ganske få fælles - og ret kortfattede - retningslinjer på områder, hvor det er mest praktisk. Derudover er det indlysende at regler fastsat ved lov, faglig aftale eller overenskomst skal følges.

På øvrige områder bruges de 4 værdier som guide i forhold til konkrete, situationsbestemte og individrelaterede ledelsesbeslutninger. Det anbefales, at der decentralt kun i særlige tilfælde aftales bindende retningslinjer, der indsnævrer handlefriheden.

Når man bliver ansat ved Viborg Kommune får man løn efter den overenskomst, der er indgået mellem ens faglige organisation og Kommunernes Landsforening. Konkret bliver lønnen aftalt mellem din faglige organisation og Viborg Kommune. Langt størsteparten af lønnen er fastlagt i de landsdækkende overenskomster, som bliver indgået med 2 - 3 års mellemrum.

Du får din digitale lønseddel i din e-boks hver måned.

Som kommunalt ansat har du 6 ugers ferie pr. år. Ferie kan delvis overflyttes fra år til år. Du aftaler dine ferieperioder med din nærmeste leder.

Bliver du syg, eller har du fravær af anden årsag, skal det registreres i kommunens fraværssystemer. I Viborg Kommune følger vi aktivt op på sygdom.

På de kommunale arbejdspladser er der bl.a. mulighed for barselsorlov, børns 1. og 2. sygedag og seniordage.

Tjenestefrihed og orlov uden for lovgivning og aftaler kan aftales fra gang til gang.

Viborg Kommune har ca. 7.500 engagerede ansatte, som har viljen til at skabe vækst og velfærd for mere end 97.000 borgere hver dag.

Hos os bygger ledelse og samarbejde på værdier - ikke på regler.

Her er plads til forskellighed, og vi behandler hinanden ordentligt. Vi lægger vægt på at udvikle og dygtiggøre os. Og vi har modet til og muligheden for at tænke nyt.

Der er indført røgfri arbejdstid for ansatte ved Viborg Kommune.