You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 05.01.2021

Forbud skærper besøg på pleje- og omsorgscentrene Blichergården og Toftegården

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Viborg Kommune et påbud om at udstede et midlertidigt forbud mod besøg på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården og Pleje- og Omsorgscenter Toftegården. Forbuddet gælder fra og med den 5. januar 2021.

Forbuddet mod besøgende på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården i Viborg og Pleje- og Omsorgscenter Toftegården i Møldrup kommer på baggrund af smitteudbrud med Covid-19 på begge centre.

På Blichergården er ni beboere og seks medarbejdere smittet med Covid-19. På Toftegården er der tre beboere og en medarbejder, der er smittet med Covid-19. Det er derfor nødvendigt for at forebygge og begrænse udbredelsen af Covid-19-virus.

Forbuddet gælder fra og med den 5. januar 2021, og det gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet. Påbuddet vurderes løbende, og det ophæves så snart det er forsvarligt.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud omfatter alle indendørsarealer på plejecentrene, med undtagelse af beboerens egen bolig. Det omfatter også alle udendørs arealer på plejecentrene, og der kan derfor ikke aflægges besøg i udendørs besøgstelte.

Personer omfattet af besøgsforbuddet

Besøgsforbuddet omfatter alle pårørende og besøgende til beboere på plejecentrene.

Undtagelser fra besøgsforbuddet

Beboerne skal udpege én nærmeste pårørende, mens forbuddet gælder.

  • Besøg i beboerens egen bolig kan alene ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

    Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen. Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

  • Pårørende til en tidligere beboer anses ikke for besøgende og kan tilgå plejeboligen efter aftale.

  • Beboere på plejecentrene har stadig mulighed for at besøge pårørende udenfor plejecentrenes matrikler.

Beboere og pårørende bliver i dag informeret om forbuddet, og hvad det betyder for dem. Vi udviser fortsat stor påpasselighed og sikrer tilstrækkeligt personale til opgaven med at inddæmme smitten på Pleje- og Omsorgscenter Blichergården i Viborg og Pleje- og Omsorgscenter Toftegården i Møldrup.

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, e-mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, e-mail: mtba@viborg.dk