You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Nyhed fra 19.01.2021

Skærpede besøgsrestriktioner indført på Kildedalscentret og ophævet på Toftegården

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Viborg Kommune et påbud om at udstede et midlertidigt forbud mod besøg på Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscentret i Skals og har ophævet det påbud, som omfattede forbud med skærpede besøgsrestriktioner på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården i Møldrup.

Forbuddet mod besøgende på Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscentret kommer på baggrund af smitteudbrud med Covid-19. Aktuelt er to beboere smittede. Forbuddet mod besøg er derfor nødvendigt for at forebygge og begrænse udbredelsen af Covid-19-virus.

Forbuddet gælder fra og med den 18. januar 2021, og det gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet. Påbuddet vurderes løbende, og det ophæves så snart det er forsvarligt.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet

Det midlertidige besøgsforbud omfatter alle indendørsarealer på plejecenteret, med undtagelse af beboerens egen bolig. Det omfatter også alle udendørs arealer på plejecenteret, og der kan derfor ikke aflægges besøg i udendørs besøgstelte.

Personer omfattet af besøgsforbuddet

Besøgsforbuddet omfatter alle pårørende og besøgende til beboere på plejecenteret.

Undtagelser fra besøgsforbuddet

Beboerne kan udpege én nærmeste pårørende, mens forbuddet gælder.

  • Besøg i beboerens egen bolig kan alene ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

    Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person. Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen. Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

  • Pårørende til en tidligere beboer anses ikke for besøgende og kan tilgå plejeboligen efter aftale.

  • Beboere på plejecenteret har stadig mulighed for at besøge pårørende udenfor plejecentrenes matrikler.

Beboere og pårørende er blevet informeret om forbuddet, og hvad det betyder for dem. Vi udviser fortsat stor påpasselighed og sikrer tilstrækkeligt personale til opgaven med at inddæmme smitten på Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscenteret i Skals.

Skærpede besøgsrestriktioner ophævet på Toftegården

De skærpede besøgsrestriktioner på Toftegården blev indført den 5. januar 2021, fordi tre beboere og en medarbejder var smittet med Covid-19.

Efter den seneste test for Covid-19 er den gode nyhed nu, at ingen nye beboere eller ansatte på Toftegården er testet positive, og alle smittede er raske.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer derfor, at Toftegården nu kan overgå til at følge de generelle restriktioner for plejecentre i Viborg Kommune, så beboerne har mulighed for at få besøg af op til tre faste, nære pårørende i egen bolig samt benytte sig af det udendørs, opvarmede besøgstelt.

Ligesom på kommunens øvrige plejecentre, må der dog kun være to besøgende i boligen ad gangen, og der skal være 4 mtil rådighed pr. person, der opholder sig i boligen for, at det er muligt at have to besøgende. Hvis der ikke er 4 m2 til rådighed pr. person i beboerens egen bolig, kan besøg i stedet foregå i besøgsrum eller udendørs besøgstelte.

Alle pårørende og beboere på Toftegården er informeret om, at de skærpede restriktioner nu er ophævet. Der vil fortsat blive udvist stor påpasselighed, hvad angår hygiejne og adfærd ved besøg, hvilket bl.a. betyder, at alle pårørende fortsat skal kontakte plejecenteret, inden de kommer på besøg.  

Yderligere oplysninger

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, e-mail: mean@viborg.dk

Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, e-mail: mtba@viborg.dk