You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG
Pressemeddelelse fra 11.12.2020

Det betyder Covid-19-restriktionerne i Viborg Kommune

Se Viborg Kommunes tiltag i forbindelse med myndighedernes skærpede restriktioner for at minimere udbredelsen af Covid-19.

På baggrund af stigende smitte med Covid-19 har regeringen besluttet at indføre skærpede restriktioner i flere regioner og kommuner for at begrænse smitten - det gælder blandt andet Viborg Kommune. De skærpede restriktioner gælder foreløbig fra den 11. december 2020 kl. 16 til den 3. januar 2021.

Se oversigten over restriktionerne på coronasmitte.dk

 

De nye restriktioner indebærer i hovedtræk

 • Alle restauranter og barer lukker.
 • Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer
 • Alle skolebørn fra femte klasse og opefter hjemsendes og skal undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også kraftigt til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.
 • Svømmehaller, fitnesscentre og lignende lukkes.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden.

 

Med kritiske funktioner menes for kommunens vedkommende blandt andet personale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, familie- og socialområdet, børne- og undervisningssektoren, beredskabet, opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. energi, vand, affaldshåndtering og tele- og IT-infrastruktur.

 

Se her, hvordan vi håndterer restriktionerne i Viborg Kommune

Børn og Unge

Skoleområdet

 • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning. 
 • Sårbare grupper sendes ikke hjem, f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.
 • Elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne, der modtager specialundervisning sendes ikke hjem.
 • Der må ikke gives undervisning på tværs af stamklasser for elever, som fortsat modtager undervisning på skolen (elever i 0.-4. klasse). 

Dagtilbudsområdet

 • De nye restriktioner medfører ingen ændringer på dagtilbudsområdet.
 • Opfordring til, at forældre benytter mundbind, når børnene bringes og hentes i daginstitutionerne.

Familie- og rådgivningsområdet

 • Betragtes som kritiske funktioner, og derfor fastholdes møder og indsatser i videst muligt omfang inden for de to områder. Det betyder, at møder med f.eks. socialrådgivere, familiebehandlere, støtte-kontaktpersoner, sundhedsplejersker, tandplejen mv. forsøges fastholdt.
 • Aflastnings- og barnepigeordninger vil ligeledes fortsætte uændret.

 

Social, Sundhed og Omsorg

 • Al aktivitet på social-, sundheds- og omsorgsområderne opretholdes som udgangspunkt. Dette sker under hensyntagen til de restriktioner, der gælder for besøg m.v.

 

Teknik og Miljø

 • Den kollektive trafik kører indtil videre uforandret.
 • Kørsel til og fra genoptræning og kørsel med børn tilpasses aktuelle behov.
 • Beredskabet i forhold til vand, spildevand og skadedyrsbekæmpelse opretholdes uændret.
 • Affald bliver fortsat hentet.
 • Genbrugspladserne holdes åbne med begrænset antal besøgende på pladsen ad gangen.
 • Det sædvanlige beredskab i forhold til sne og glatte veje, større storme og trafik- og miljøuheld opretholdes.
 • Rengøring af veje, fortove og parker bliver delvist reduceret.
 • Park og Vej fortsætter med at løse visse opgaver, hvor medarbejderen arbejder alene.
 • Der gøres fortsat rent i de kommunale bygninger, der benyttes.
 • Syn af plejeboliger og ældreboliger udføres.
 • Midtjysk Brand & Redning opretholder sin kerneopgave - at slukke brande og redde menneskeliv. Visse servicefunktioner vil være påvirket, men ikke brand, redning eller vagtcentral opgaver. Serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, er heller ikke påvirket.

 

Kultur

 • Alle institutioner, afdelinger, haller og idrætsanlæg på kultur- og fritidsområdet lukkes.
 • Udendørs idrætsfaciliteter som boldbaner m.m. kan fortsat benyttes. Nationale retningslinjer respekteres, herunder forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Indendørs omklædningsfaciliteter er lukket.
 • Nytorv: Baren i midten lukkes for udskænkning af alkohol. Torvedag lørdag den 12. december kører som planlagt og lukker derefter. Boderne må alene sælge take away og non food. Bænke og borde fjernes.
 • Hjultorvet: Boderne må alene sælge take away og non food.
 • Skøjtebanen på Borgvold forbliver åben med max. 150 brugere på isen ad gangen.
 • Take away bøger fra Viborg Bibliotekerne genoptages.
 • Udlevering af engle fra Englehaven i Museumshaven bag museet kan fortsætte.

 

Beskæftigelsesområdet

 • Ydelseskontor lukkes, og der etableres nødberedskab.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen fortsætter og samtaler m.v. gennemføres i videst muligt omfang virtuelt.
 • JobIgen lukkes.
 • Sprogcenter Viborg lukkes.
 • Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Hald Ege Miniregnskov) holdes åbent.
 • STU Viborg holdes åbent.

 

Rådhuset

 • Rådhuset er lukket for borgeradgang uden forudgående aftale.
 • Telefonerne er åbne som normalt.
 • Hovednummeret 87 87 87 87 fungerer som normalt, men også som nødnummer, hvis en borger har akut behov for adgang til rådhuset.
 • Rådhusets Borgerservice er alene fysisk åbent i helt særlige tilfælde - f.eks. udbetaling af ydelser til såkaldte administrationsklienter samt vielser.
 • Er dit kørekort eller pas ved at udløbe, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 87 87 87 10 og få information om, hvordan du skal forholde dig.
 • Der holdes stadig samtaler på familieområdet.
 • Ydelseskontoret er lukket, men der er nødberedskab.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen fortsætter og samtaler m.v. gennemføres i videst muligt omfang virtuelt.

 

Følg med på viborg.dk/corona

Yderligere oplysninger

Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune, tlf. 40 78 88 00, e-mail: teamborgmester@viborg.dk

Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune, tlf. 87 87 80 01, e-mail: laj@viborg.dk