You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bliv landsbypedel

I Viborg Kommune er der i flere byer grupper af borgere, som hjælper med at renholde og vedligeholde det lokalområde, de bor i.

Landsbypedellerne er en gruppe af frivillige – ofte pensionister og efterlønnere - der finder glæde i at engagere sig og gøre noget til gavn for deres landsby. Samtidig nyder de det store sociale sammenhold, der automatisk opstår. Ordningen er opstået i et tæt samarbejde med Vibland (Viborg Landsbysammenslutning), og på deres hjemmeside kan du se mere info om landsbypedeller, og hvad Vibland kan hjælpe med (eksternt link til Landsbypedeller på vibland.dk).

 • Gøre noget nyttigt for fællesskabet
 • Holde sig i gang med fysisk aktivitet
 • Tage del i hyggeligt samvær.

Gruppens arbejde kan desuden være en fin måde at blive integreret i lokalsamfundet på.

 • Vaske eller oliere borde og bænke. 
 • Vaske skilte, skraldespande og gadeinventar for alger/snavs.
 • Slå græs ved byskilte/indfaldsveje.
 • Luge og renholde fortove/belægninger på udvalgte placeringer.
 • Opmale tekst på mindesten.
 • Opsamle affald i byen – hvor ingen andre gør det.
 • Luge i bede som ikke driftes kommunalt.
 • Holde opsyn med arealer og inventar og melde hærværk og lignende til Kommunen.

De lokale landsbypedeller yder en væsentlig indsats som vores "øjne" i lokalområderne, da Park og Vej ikke har deres daglige gang i byerne.

De opgaver, der løses af landsbypedeller, må ikke overlappe med de opgaver, kommunen løser. Men må gerne være et supplement, der "løfter" helhedsbilledet og samtidig tilgodeser eventuelle planlagte tiltag i områderne.

Der vil være arealer og områder, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at pleje mere intensivt, da Viborg Kommune vedligeholder grønne områder og naturarealer i forskelligt plejeniveau.

Nogle områder har parkpræg og dermed et højt plejeniveau, mens der på andre områder prioriteres et mere naturpræget udtryk.

Flere steder arbejdes der bevidst for bedre biodiversitet og mere bynatur. Planter som forekommer naturligt bevares, græs får lov til at blive langt før klipning, der tilsås urteblandinger med vilde planter, og ved beskæring og udtynding i læbælter og skovområder efterlades større stammer og afklip i naturen. Alt sammen for at give bedre levesteder for forskellige insekter og dyrearter.

For at afklare hvilke opgaver, der kan udføres af frivillige landsbypedeller i et lokalområde, er det vigtigt at gå i dialog med kommunen.

Der kan være arealer, hvor der allerede er indgået driftsaftaler mellem en lokal forening og kommune - enten på baggrund af en områdefornyelse eller støtte via kommunale puljer. Ofte vil der være behov for at Viborg Kommune sammen med landsbypedellerne gennemgår forskellige områder eller elementer i byen for at orientere om den eksisterende drift og få klarhed over, hvad man kan og må som frivillig landsbypedel.

Det er et krav, at en ordning med frivillige landsbypedeller har ophæng i den lokale borgerforening. Det vil være formanden for borgerforeningen, som underskriver den endelige driftsaftale.

Vedr. forsikringer af landsbypedeller har Vibland sørget for udvikling af aftaler til borgerforeninger, som er gennemskuelige, så det er trygt at være frivillig. Kontakt Vibland for at høre mere om fordelagtige ulykkes-, og ansvarsforsikring af landsbypedeller: mail: lonekastberg@vibland.dk tlf.: 28 14 43 80.

Der kan søges om støtte:

Se en pdf med hele teksten ovenfor her

Kontakt

Lotte Vad Blichfeldt

Tlf: 87 87 86 54