You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Birkesø og Jordbro Ådal

Birkesø og Jordbro Ådal rummer en varieret natur med sø, plantager, lynghede og ådal.

Der er afmærket en vandrerute, hvor du kan opleve områdets særpræg med sø, mose, hede og en flot udsigt over Jordbro Ådal.

Vandreruten er i alt 2,5 km lang og starter ved P-pladsen ved Birkesø.

I søens nordende er der sandstrand og offentligt badested.

Birkesøområdet ligger i et stort fladt landskab, der tidligere var hede. Landskabet blev dannet af smeltevand fra sidste del af istiden. Området grænser mod vest til Jordbro Ådal, mod nord til en stor plantage med især nåletræer og mod syd til opdyrkede arealer med mange læhegn.

I området findes flere søer uden afløb. Den 2 hektar store Birkesø er én af dem. Søerne ligger i såkaldte dødis-huller, der er dannet i slutningen af sidste istid, da isranden begyndte at smelte bort. Da efterlod isen nogle steder store isolerede isblokke. Da enorme mængder smeltevand senere strømmede over området, blev store mængder sand aflejret her og efterlod en stor flad slette, hvor også isblokkene blev begravet af sand.

Da isblokkene efterhånden smeltede, blev der dannet store hulrum, og loftet af sand faldt ned og dannede ny overflade. Derved blev der skabt store huller i sletten, og de dybeste blev fyldt med vand.

Det sand og og grus, som smeltevandet har aflejret, er senere blevet delvis udnyttet i nordenden af Birkesø-området, hvor der i dag ses rester af grusgravning.

Birkesø er helt speciel, fordi den er meget næringsfattig. Den kaldes også for en lobelie-sø efter en særlig plante, der kun trives i klart og næringsfattigt vand.

Hvis du følger stien mod nord, kommer du ind på Gammelstrup Hede, der er så sandet og tør, at der danner sig en helt speciel "lavhede", hvor der kun gror lav og hedelyng.

I det tidligere grusgravsområde kan man finde den fredede ulvefod, og i kærene er der plettet gøgeurt, soldug, gul benbræk og hvid næbfrø. Alle planter, der er sjældne, fordi deres levesteder er forsvundet pga. tidligere tiders tørvegravning og siden, fordi moser og kær gror til med træer og buske.

Også i sommeraftenen byder området på fine naturoplevelser. Da kan du næsten med sikkerhed se forskellige arter flagermus jage efter natsværmere eller vandinsekter ved søen. Bevæger du dig stille ned til åen kan du, hvis du er heldig, opleve odderen på jagt efter fisk.

Området har et rigt fugleliv på grund af de mange forskellige typer natur. Blandt andet kan nævnes: Ravn, spætte, tornskade og bekkasin. Måske får du også isfuglen at se.

Birkesøområdet indeholder så værdifulde naturtyper og arter af planter og dyr, at det indgår i det såkaldt EU-habitatområde H 39, hvor myndighederne skal sikre, at områdets særlige natur ikke skades. Fx er søen meget sårbar over for gødning.

Den lysåbne natur - heden og engen - er et resultat af menneskets kultur. Vi har fældet den oprindelige skov engang i oldtiden og siden haft kvæg i engen og på heden.

Lyngen har vi høstet og brugt til vinterfoder og tagdækning. vi har tidligere haft store hedeområder overalt i landet, men de er næsten alle blevet tilplantet med skov eller dyrket op til ager, hvilket også gælder for området rundt om Birkesø.

For at bevare de sidste rester af heden og de specielle dyr og planter, der lever der, er vi nødt til at udføre naturpleje. Derfor bliver der fældet træer på heden, og kvæg hjælper med til at holde ny opvækst af træer og buske i ave.

Området har tidligere været benyttet til tørvegravning. Den lille sø, du kommer forbi på Gammelstrup Hede, er en gammel tørvegrav. 2 andre mosehuller har man forsøgt at afvande med dybe grøfter, men det er ikke lykkedes. Tørvemossen danner her så tykt et lag, at man kan gå på den såkaldte "hængesæk". Oven på hængesækken gror der sjældne planter som tranebær og rosmarinlyng.

Der har også været grusgrav i området - eller mere korrekt er det at kalde det for sandgrav, da det var sand, der blev hentet. Sandgravningen er fortsat helt op til slutningen af 1960'erne.

Gammelstrup Hede har længe været et øde sted. Under 2. Verdenskrig benyttede en lokal gruppe af frihedskæmpere området til nedkastning af våben fra engelske flyvemaskiner.

Der er adgang til området fra rute 26 (Viborg-Skive landevej). Ved 17 km-mærket drejes mod syd ad Gammelstrupvej mod Stoholm. Søen ligger på højre hånd ca. 3 km ude af vejen (som dér hedder Birkesøvej).

Der er adgang fra P-pladsen ved Birkesø. Her starter den afmærkede vandrerute på 2,5 km.

Der er opstillet en informationstavle med kort på P-pladsen - se den her.

Ruten starter med at gå rundt om Birkesø, og fortsætter herefter ud på Gammelstrup Hedes åbne vidder. Stien går forbi områder med kær og gl. tørvegrave og ender i det tidligere grusgravsområde på kanten af Jordbro Ådal.

Fra bænken øverst på de stejle skrænter kan man nyde den smukke udsigt ned over ådalen, inden turen går tilbage mod Birkesø over Gammelstrup Hede.

Stien er en trampesti, og den går gennem en hegning med kvæg. Dyrene er rolige, og der er ingen tyr, så man kan trygt færdes i indhegningen. Man må gerne have hund med i hegningen. Men den skal være i snor!

Mellem P-pladsen og søen er der toilet med vandhane og en teltplads. Der er borde/bænke og bålplads ved søen.

Gammelstrupvej/Birkesøvej indgår i det regionale net af cykelruter (rute 20).

Ejere

Viborg Kommune og private ejere.

Ulbjerg Klint er kort omtalt i det tidligere Viborg Amts folder "Fortiden i Rinds Herred" - se den her.

Rune Rauff Schultz

Tlf: 87 87 55 54