You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Himmerlandsstien

Få masser af gode oplevelser på en tur ad den naturskønne Himmerlandssti mellem Viborg og Hvam.

Der er mange fine faciliteter langs den naturskønne Himmerlandssti - større og mindre opholdsarealer, informationstavler, afmærkede vandreruter og meget andet.

Masser af gode oplevelser og opholdsmuligheder - bynære raste- og hvilefaciliteter, udendørs væresteder

Langs Himmerlandsstien er der etableret handicapegnede faciliteter, der giver mulighed for ophold og aktivitet for såvel stiens brugere som den enkelte bys borgere.

Faciliteterne er etableret i tæt samarbejde med borger- og beboerforeninger i de enkelte byer og udført af lokale håndværkere. Der er indgået lokale aftaler om drift og vedligeholdelse.

Kulturoplevelsesrum

Da der er tale om en sti etableret på en tidligere jernbane, betragtes hele stien som et såkaldt kulturoplevelsesrum. Etablering af jernbanen havde stor betydning for udviklingen i området.

Derfor er det vigtigt at bevare eller beskrive de elementer, der har været en del af den tidligere jernbane, samt at formidle den udvikling af området, som jernbanen har været medvirkende til, fx Km-sten, trinbræt og stationer.

Km-sten

For hver 200 m har der stået en km-sten i beton med angivelse af afstand til Ålestrup Station.

Mange var væltet og dækket til i forbindelse med, at den tidligere jernbane blev fjernet og stien blev etableret. De fleste er nu fundet igen og genplaceret.

Trinbræt og stationer

Hvor der tidligere var trinbræt eller station, er der opsat en informationstavle med navnet på lokaliteten.

Informationstavlen giver oplysninger om, hvor der lokalt f.eks. er indkøbs- og overnatningsmuligheder, et afstands-skema, en lokal historisk beskrivelse og en QR-kode, så du på stedet kan læse mere.

Naturoplevelsesrum

Stien har et forløb gennem unikke landskaber og naturtyper, som der ikke normalt er adgang til fra offentlige veje, fx baneskove.

Baneskove

Langs jernbaner blev der på nord-syd gående strækninger anlagt små skovparceller som værn mod sne, kaldet baneskove.

Baneskovene er således både en del af den tidligere jernbanes kulturhistorie og en del af den natur, der primært kun er adgang til via stien.

Baneskovene langs stien er offentlige arealer og en del af stiarealet.

Der er lavet adgang til 8 baneskove, som er markeret med en infotavle, og der er bl.a. opsat bord/bænke.

Skals Å 

Stien går over Skals Å, hvor åen har sit udløb i Hjarbæk Fjord.

Når man står på den tidligere jernbanebro, har man en fantastisk udsigt over Hjarbæk Fjord til den ene side og Skals Å-dalen til den anden.

På jernbanebroen er opsat infotavler om fjorden og ådalen samt det fugleliv, der er på stedet.

På å-siden af dæmningen - i læ af vestenvinden fra fjorden - er der lavet en repos med bord/bænke.

Reposen fungerer også som ophalerplads for kajakker.

To stier ved Skals

Med udgangspunkt fra Himmerlandsstien er der ved Skals etableret 2 afmærkede vandrestier ned mod Skals Å-dalen - se tavlerne i boksen herunder:

 • den gule sti (2,5 km),
 • den røde sti (4 eller 5 km).

Stierne kan også cykles på mountainbike.

Faciliteterne er etableret med økonomisk støtte fra LAG Viborg, Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt medfinansiering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Her kan du læse mere om bynære raste- og hvilefaciliteter, som også kan kaldes udendørs væresteder, mellem Løgstrup og Hvam.

Når du er på tur på Himmerlandsstien, har du mulighed for at holde rast på et af de mange bord-/bænke eller i et madpakkehus. Er du til mere, kan du tilberede din mad på et af de udendørs bålpladser eller i bålhus.

Vil du overnatte, er der enkelte steder mulighed for at benytte shelters eller slå dit telt op på et græsareal. Enkelte steder er der adgang til drikkevand og toilet.

Ved hver raste- og hvilefacilitet er der et velkomstskilt, der fortæller om de faciliteter, der er på stedet.

På tavlen er angivet en beliggenhedsadresse, som du skal bruge, hvis du på stedet får brug for opkald til 112.

Alle etablerede faciliteter er handicapegnede, og der er handicapegnet adgang fra Himmerlandsstien.

Se beliggenhed af faciliteterne (blå prikker) på dette oversigtskort (pdf - 2,0 MB):Faciliteter Viborg - Hvam.

Hvam

I baneskoven, langs det tidligere stationsareal, er der bålhus med grill, borde og bænke, muldtoilet og arealer for opsætning af telte.

Læs mere om stedet på den velkomsttavle, du møder på stedet – eller se den i boksen herunder.

Møldrup

På det tidligere stationsareal er der madpakkehus med bord/bænke og en udendørs bålplads med bænke.

Der er adgang til et offentligt toilet ved busventesal ved siden af den tidligere stationsbygning.

Læs mere om stedet på den velkomsttavle, du møder på stedet – eller se den i boksen herunder.

Skringstrup

Skringstrup Bypark ligger op ad Himmerlandsstien. Her er etableret 2 shelters og et muldtoilet som supplement til det bålhus og ene shelter, som var der i forvejen. Der er mulighed for opsætning af telt og adgang til vand.

Læs mere om stedet på den velkomsttavle, du møder på stedet – eller se den i boksen herunder.

Skals

I baneskoven - langs det tidligere stationsareal - er der etableret udendørs bålplads med bænke og 2 bord/bænkesæt.

Læs mere om stedet på den velkomsttavle, du møder på stedet – eller se den i boksen herunder.

Løgstrup

Ved et skovareal ca. 500 m nord for Løgstrup er der etableret et madpakkehus med bord/bænke.

Læs mere om stedet på den velkomsttavle, du møder på stedet – eller se den i boksen herunder.

Der er også lavet et madpakkehus i selve Løgstrup By og et borde/bænkesæt ved Undallslund Plantage.

Læs mere her om gamle trinbræt og stationer langs Himmerlandsstien

Oprindelig var der på strækningen 5 trinbræt og 4 stationer.

Sporene af, hvor der tidligere var trinbræt, er for længst væk.

De steder, hvor der var stationer, er stadig mere eller mindre markeret af de tidligere stationsbygninger. Men stationsbygningerne bliver med tiden ombygget og moderniseret.

For at markere, hvor der tidligere var trinbræt eller station, er der opsat markante infotavler med et lokalitetsskilt i det oprindelige design.

Informationstavlerne er alle opbygget efter samme koncept:

 • Et oversigtskort med oplysninger om, hvor der lokalt f.eks. er indkøbs- og overnatningsmuligheder.
 • Et afstandsskema mellem de forskellige lokaliteter, opbygget som en køreplan.
 • En lokalhistorisk beskrivelse.

Alle tavler har en QR-kode, så du på stedet kan læse mere om Himmerlandsstien.

Alle lokaliteter har en beliggenhedsadresse, som er oplyst på tavlen, og som du skal bruge, hvis du på stedet får brug for opkald til 112.

Se beliggenhed af faciliteterne (røde lokomotiver) på dette oversigtskort (pdf - 2,0 MB): Faciliteter Viborg - Hvam.

Se de forskellige infotavler i boksen herunder.

Her kan du læse mere om baneskovene langs Himmerlandsstien

Der er lavet adgang til 8 baneskove. Se dem her på et kort.(pdf)

I nogle skove er lavet et parallelt stiforløb med Himmerlandsstien. Andre steder er der sat bænk eller et bord/bænkesæt op, som kan bruges som hvilesteder under turen. Visse steder er disse hvilesteder sat op, hvor er også er en god udsigt.

Se tavlen med stiforløbet ved Kildedalen ved den gule sti i boksen herunder.

 • Agersnerle
 • Bjørneklo
 • Blodrød Storkenæb
 • Blæresmælde
 • Blød Storkenæb
 • Blåhat
 • Dunhammer
 • Engnellikerod
 • Fladstjerne
 • Gul kløver
 • Horsetidsel
 • Hvid Okseøje
 • Hvidkløver
 • Høgeurt
 • Kartebolle
 • Katost
 • Knopurt
 • Kællingetand
 • Kærtidsel
 • Lysesiv
 • Lådden Dueurt
 • Mjødurt
 • Mælkebøtte
 • Ranunkel
 • Rødkløver
 • Skovpadderok
 • Skræppe
 • Tusindfryd
 • Vejbred
 • Vild Gulerod
 • Agersnerle

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer