You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Økonomisk friplads til dagtilbud

Din husstands samlede indkomst afgør, om du kan få tilskud til dagtilbud eller fuld økonomisk friplads. Tilskuddet reguleres løbende ud fra dine økonomiske oplysninger.

Husstandens samlede indtægt afgør, om du kan få hel eller delvis økonomisk friplads til dagtilbud

Du kan søge om tilskud til betaling af pasning i kommunalt dagtilbud samt i private vuggestuer og børnehaver, hvis

 • den samlede indkomst for dig og din samlever/ægtefælle ligger under 622.200 kr. (2024)
 • du er enlig forsørger og din indkomst er under 692.289 kr. (2024)

Er husstandsindtægten på 193.501 kr. (2023) eller mindre, er du berettiget til fuld økonomisk friplads.

Fripladsgrænsen er fastsat i fripladsskalaen, som du kan finde på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside. Se fripladsskalaen her.

For hvert ekstra hjemmeboende barn under 18 år ud over det første forhøjes fripladsgrænsen med 7.000 kr.

Dvs. er du enlig forsørger og har to hjemmeboende børn, kan du søge om tilskud til friplads, hvis din indkomst er under 675.919 kr. (668.919 + 7.000).

Økonomisk friplads søges digitalt, når barnet er indmeldt

Du søger økonomisk fripladstilskud digitalt i selvbetjeningsløsningen.

Først når barnet er indmeldt i dagtilbud, kan du sende ansøgningen.

Søg senest en måned efter barnets indmeldelse i institutionen, hvis du vil være sikret tilskud fra begyndelsen. 

Er du tilflytter til Viborg Kommune, kan du først søge om økonomisk friplads, når du har folkeregisteradresse i kommunen. Se mere om hvordan du melder flytning.

Vi genberegner løbende dit tilskud

Viborg Kommune får besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig.

Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske tilskud, reguleres din egenbetaling automatisk.

Størrelsen på dit tilskud afhænger af husstandens indkomst. Hver måned tjekker vi de oplysninger, vi får fra SKAT, og genberegner dit tilskud herudfra.

Vi regulerer dit tilskud, hvis indkomsten er steget eller faldet med mere end 5 trin på fripladsskalaen. Det svarer til ca. 1.700 kr. om måneden eller 20.000 om året.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Hvis vi ændrer tilskuddet, sender vi et brev til dig – en partshøring – uanset om du skal betale mere eller have penge tilbage. Brevet sendes til din NemPost. 

Da vi skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned, går der et par måneder, inden du reguleres. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar måneds tilskud i maj måned.

Se fripladsskalaen.

Det er ikke alle økonomiske ændringer, som medtages i den løbende, månedlige genberegning.

 1. Hvis indkomsten stiger eller falder mindre end 5 trin på fripladsskalaen, reguleres dette ikke i den månedlige genberegning. Dette tilpasses først i den årlige genberegning.

 2. Ligeledes får vi først oplysninger fra SKAT om eventuelt aktieudbytte og kapitalindkomst efter årets udgang - og derfor medtages dette først i årsreguleringen.

 3. Selvstændiges indkomst og eventuelle afskrivninger beregnes også først efter årets udgang.

Nogle vil således både modtage månedlige breve og en årsregulering. Andre vil kun modtage en årsregulering.

Se fripladsskalaen.

 

Forbliver din indkomst højere, end det du oplyste på ansøgningstidspunktet, anbefaler vi, at du søger om økonomisk friplads på ny. På den måde undgår du de løbende genberegninger.

En varig ændring kunne fx være at du går fra SU til dagpenge eller far dagpenge til job. 

Vær også opmærksom på, at tilskuddet ophører, hvis din indtægt i tre på hinanden følgende måneder har ligget over fripladsgrænsen.

Du skal give besked, hvis der er ændringer i

 • husstanden (hvis nogen flytter ind eller ud)
 • virksomhedsindkomst (hvis du eller din samlever/ægtefælle har en virksomhed)
 • udenlandsk indkomst
 • kapitalindkomst
 • aktieindkomst

Får du varig ændring af din indkomst, anbefaler vi, at du søger om økonomisk friplads på ny.

Uanset hvad, vil vi altid lave en årlig efterregulering af tilskuddet.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, ændrer tilskuddet sig ikke automatisk.

Som led i årsreguleringen sender vi et brev til dig, der beskriver hvilke oplysninger, du skal sende retur, for at vi kan foretage en korrekt årsregulering. Det vil typisk være 

 • Nøgletal for virksomheden incl. afskrivninger
 • En kopi af virksomhedens skatteregnskaber med noter
 • En kopi af den udvidede selvangivelse 
 • En kopi af årsopgørelsen for dig og din samlever/ægtefælle

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at skattetekniske fradrag ikke kan medtages ved beregning af tilskud til institutionsplads, selvom de kan medtages ved beregning af skattegrundlaget.

Du bedes kontakte os og få beregningsgrundlaget forhøjet, hvis du har nedenstående fradrag:

 • Afskrivninger ud over 10 % på inventar, driftsmidler, småanskaffelser, bil mv.
 • Afskrivninger ud over 2 % på bygninger og installation
 • Nedskrivning af besætning
 • Fradrag for underskud ved skibs- og vindmølleanparter mv.
 • Skattemæssigt underskud fra tidligere år, som er indregnet i den personlige indkomst
 • Henlæggelser til investeringsfonde og indskud på etableringskonti

Én gang årligt sender vi et skema til dig, som du skal udfylde med oplysninger om afskrivninger.

Selvbetjening

Kontakt

Borgerservice

87 87 87 10
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Kl.

Mandag - tirsdag

10.00 - 15.00

Onsdag

Lukket

Torsdag

10.00 - 15.00

Fredag

10.00 - 13.00

Bestil tid til fysisk fremmøde