You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Private pasningsordninger

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre har ret til at modtage et økonomisk tilskud fra kommunen til at ansætte en person til at passe deres barn.

Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem forældrene og den private pasningsordning og er ikke en del af de kommunale tilbud. De, der er ansat i en privat pasningsordning, er hverken ansat eller lønnet af Viborg Kommune.

 

Hvad er en privat pasningsordning?

Overordnet kan private pasningsordninger enten være:

 • Selvstændige erhvervsdrivende, der passer op til 5 børn i eget hjem. Der kan passes 10 børn, hvis pasningen varetages af flere personer.
 • Privat ansatte, hvor forældrene er arbejdsgiver og indgår en aftale med en person om pasning i et af forældrenes hjem

Børn kan gå i en privat pasningsordning fra de er 24 uger gamle.

Hvordan melder jeg mit barn ind i en privat pasningsordning?

Viborg Kommune kan ikke henvise dit barn til en privat pasningsordning. Du og den private pasningsordning skal selv finde hinanden.

Det er de private pasningsordninger, der beslutter, om de vil optage dit barn i ordningen.

Du kan se en liste over godkendte private pasningsordninger i Viborg Kommune her.

Ønsker du at ansætte en person til at passe dit barn i eget hjem, kan du læse mere på siden "Opret en privat pasningsordning som forældre"

Hvad koster en privat pasningsordning?

Den private pasningsordning fastsætter selv prisen for tilbuddet.

Lønnen til den private pasningsordning indeholder bl.a. feriepenge, indkøb af legetøj, kost med mere. Den private pasningsordning skal betale SKAT og arbejdsmarkedsbidrag af det fulde beløb.

Forældrene kan søge et månedligt tilskud pr. barn til private pasningsordninger. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til ordningen og maksimalt følgende takster.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

 

Takster 2024

Andel af tilskud

0 - 2 årige

3 - 6 årige 

Fuldstidsplads

7.066,00

3.986,00

Deltidsplads

3.533,00

1.993,00

Søskendetilskud

1.451,00

863,00

Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år. 

Tilskud kan som hovedregel ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge til det samme barn. Dog kan der i særlige tilfælde ved individuel vurdering gives tilskud for eksempel ved fødselsdepression, flerlingefødsler samt delvis barsel og arbejde. Kontakt i disse tilfælde en af de tilsynsførende.

Der ydes søskendetilskud efter gældende regler, men det er ikke muligt at søge om andre fripladstilskud til private pasningsordninger.

Ferie og sygdom

Private pasningsordninger har ikke pligt til at stille vikar til rådighed ved ferie og sygdom. Aftaler omkring ferie og sygdom og eventuel vikardækning skal fremgå af pasningsaftalen.

Hvis andre skal passe børnene midlertidigt i den private pasningsordning, skal de godkendes særskilt af de tilsynsførende.

Der skal udarbejdes en pasningsaftale

Der skal altid udarbejdes en konkret pasningsaftale mellem forældrene og den private pasningsordning. Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen, før forældrene kan modtage et økonomisk tilskud ordningen. Pasningsaftalen skal udfyldes i samarbejde med den private pasningsordning.

Udmeldelsesvarsel

Den private pasningsordning fastsætter selv udmeldelsesvarslet, og det kan derfor få betydning for, hvornår et barn kan få plads i et kommunalt dagtilbud efterfølgende, idet der kun udbetales ét tilbud af gangen pr. barn.

Som eksempel: Hvis forældre vælger at afbryde pasning før aftalen er udløbet, kan barnet godt få tilskud i en kommunal daginstitution, men forældrene er så forpligtet til at betale den samlede udgift til den private pasningsordning i opsigelsesperioden (både det kommunale tilskud og egenbetalingen), idet det kommunale tilskud nu anvendes til pladsen i den kommunale daginstitution.

Hvordan melder jeg mit barn ud?

Når du opsiger din aftale med den private pasningsordning, skal der udfyldes en udmeldelsesblanket. 

Det er den enkelte private pasningsordning, der fastsætter opsigelsesvarslet. Opsigelsesvarslet skal fremgå af pasningsaftalen.

Den private pasningsordning har også mulighed for, med det aftalte opsigelsesvarsel, at opsige aftalen om pasning af dit barn.

I modsætning til private pasningsordninger er der pasningsgaranti i kommunale dagtilbud. Når du har fået en plads, er du garanteret at beholde den eller få anvist et tilsvarende tilbud. Ønsker du at melde dit barn ind i et kommunalt dagtilbud kan du gøre dette via NemPlads. 

Forskelle på private pasningsordninger og kommunale dagtilbud

Private pasningsordninger er forskellige fra kommunal dagpleje, privat dagpleje, kommunale vuggestuer og børnehaver, selvejende institutioner, udliciterede institutioner og privatinstitutioner på flere områder. Private pasningsordninger er nemlig ikke er omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

Udvalgte forskelle:

 • Den private pasningsordning skal leve op til formålsparagraffen i dagtilbudsloven, men har ikke pligt til at udarbejde pædagogiske læreplaner.
 • I private pasningsordninger betaler du for 12 måneders pasning, mens du i de kommunale dagtilbud betaler for 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.
 • Private pasningsordninger har ikke pligt til at stille pasning til rådighed ved ferie og sygdom.
 • Private pasningsordninger er ikke omfattet af kommunale forsikringer. Det er derfor den private pasningsordnings eget ansvar, at oprette lovpligtige forsikringer.
 • Private pasningsordninger skal selv sørge for den nødvendige kompetenceudvikling.
 • I private pasningsordninger er der ikke pligt til at oprette forældrebestyrelser. Til gengæld skal der altid udarbejdes en pasningsaftale mellem den private pasningsordning og forældrene.
 • Sprogvurderinger i 3-årsalderen foretages ikke i den private pasningsordning, men af kommunens sprogkonsulent.
 • Private Pasningsordninger er ikke omfattet af forvaltningsloven eller offentlighedsloven og er dermed heller ikke omfattet af tavshedspligt. Databeskyttelsesloven skal dog overholdes.
 • Private pasningsordninger er ikke omfattet af lov om røgfri miljøer
 • I private pasningsordninger fastsætter den private børnepasser selv opsigelsesvarslet

Godkendelse og tilsyn

Kommunen skal godkende den private pasningsordning. Kommunen skal også føre tilsyn med tilbuddet, hvis der er mere end to børn i den private pasningsordning. Godkendelsen og tilsynet omfatter blandt andet:

 • Den eller de personer, der skal passe børnene.
 • De fysiske forhold, som børnene passes under.
 • Om tilbuddet lever op til formålsparagraffen.
 • Om der tales dansk i tilbuddet.

 

Tilsyn af privat pasningsordning uden for Viborg Kommunes grænser

Hvis der er valgt en privat pasningsordning uden for Viborg Kommunes grænser, så er det den anden kommune, hvor pasningsordningen er beliggende, der fører tilsyn med pasningsordningen.

 

Selvbetjening

Kontakt

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19

Susanne Hansen

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 22

Charlotte Hove Pedersen

Chefkonsulent

Tlf: 87 87 10 62
87 87 10 88
Send sikker mail til Pladsanvisningen i Viborg Kommune Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Åbningstider

Mandag

09.00-13.00

Tirsdag

09.00-13.00

Torsdag

10.00-17.00