You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Opret privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende

Læs, hvad du skal gøre, hvis du vil oprette en privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende.

Som privat erhvervsdrivende har du mulighed for at oprette en privat pasningsordning. De forældre, der indgår en pasningsaftale med dig om at få passet deres barn/børn, kan få tilskud fra Viborg Kommune til ordningen. 

Hvordan opretter man en privat pasningsordning som selvstændig erhvervsdrivende?

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du have en konkret aftale med mindst én forældre om pasning. Der kan ikke søges om en forhåndsgodkendelse.

Herefter skal du kontakte den tilsynsførende for området. 

Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Kommunen skal i forbindelse med oprettelse af private pasningsordninger godkende ordningen og efterfølgende føre løbende tilsyn, hvis der modtages flere end to børn i ordningen. Godkendelse af og det løbende tilsyn med ordningen skal stå mål med tilsynet i dagplejen.

Godkendelse og tilsyn omfatter blandt andet:

 • De fysiske rammer indendørs og udendørs. Se også Sundhedsstyrelsens "Håndbog om hygiejne og miljø i daginstitutioner" og "Små børns sikkerhed"
 • Læringsmiljøer jf. dagtilbudslovens § 81 a, stk. 1 og 2
 • Sikring af at hovedsproget som udgangspunkt er dansk jf. dagtilbudslovens § 81 b
 • Sikring af, at det kun er betegnelsen ”Privat pasningsordning”, der bruges om ordningen i alle offentlige sammenhænge.
 • Indhentning af straffeattester og børneattester på personer der søger om at have børn i en privat pasningsordning samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene.

Har en børnepasser en forventning om ikke at have børn i sin private pasningsordning i seks måneder eller mere, eksempelvis grundet barsel, skal børnepasseren kontakte en tilsynsførende.

Viborg Kommune har den praksis, at hvis fravær i seks måneder eller mere er begrundet af eksempelvis barsel, så kan Viborg Kommune undtage børnepasseren fra en ny godkendelsesproces, og dermed kan børnepasseren fortsætte sin praksis som selvstændig privat børnepasser efter fravær.

En tilsynsførende vil kontakte børnepasseren efter endt fravær med henblik på en opfølgningssamtale.

Søg om at blive privat børnepasser som privat erhvervsdrivende

Sådan gør du:

Udfylder blanketten.

En tilsynsførende vil, inden for en uge, kontakte dig med henblik på en opfølgende samtale og en gennemgang af de fysiske rammer indendørs og udendørs.

Du vil modtage en afgørelse som tager afsæt i dine besvarelser i blanketten og den efterfølgende samtale.

Løn, forældretilskud og opsigelsesvarsel

Når du opretter en privat pasningsordning, svarer det til at være selvstændig erhvervsdrivende. Du skal i den forbindelse være opmærksom på de regler, der gælder for selvstændig erhvervsdrivende. Du er eksempelvis selv ansvarlig for løn og arbejdsvilkår, for tegning af lovpligtige forsikringer etc.

Du skal selv fastsætte din løn, din pris for tilbuddet og opsigelsesvarsel for pasningsaftalen med forældrene. Kommunen indberetter dit vederlag til SKAT/eIndkomst hver måned.

Alle, der ønsker at lave prisændring, skal informere forældrene med samme varsel, som forældrene har overfor jer. Det kan være et opslag, I hænger op. Ændringsskemaet skal være sendt til Børn & Unge forvaltningen senest 31. december. Bliver de leveret senere, kan den nye løn tidligst træde i kraft pr. 1. februar. Modtager forvaltningen ingen skemaer, formodes det, at du fortsætter med samme takst. 

Takstændringer for forældretilskud vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, så snart taksterne er udregnet. Det sker omkring 25. oktober hvert år.

Se taksterne for forældretilskud her.

Du kan ikke få tilskud til at passe dit eget barn i ordningen, men dit eget barn kan indgå som et af de op til 5 børn, der maksimalt kan optages i tilbuddet. Hvis I er flere om at oprette tilbuddet, kan der gives godkendelse til at passe op til 10 børn.

Forældrene søger tilskud ved kommunen. Ansøgningen om tilskud udfyldes gerne samtidig med udfyldelse af pasningsaftale. 

Pasningsaftale

Når du indgår en aftale med forældrene, skal der udfyldes en pasningsaftale, som skal godkendes af forvaltningen, inden aftaleforholdet kan træde i kraft. Ved godkendelse vil der ske en samlet afvejning af blandt andet den private pasningsordnings ressourcer, børnenes aldersfordeling, de fysiske rammer samt antallet af den private pasningsordnings egne børn i tilbuddet.

Viborg Kommune har ikke en række entydige betingelser for godkendelse af børn til den private pasningsordning. Godkendelse af et barn beror på en opmærksomhed omkring det at skabe et trygt læringsmiljø, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Denne opmærksomhed kan hæfte sig ved forhold som aldersfordeling. Det vil altid være en vurdering, som foretages i det enkelte tilfælde. Aldersfordeling er således ikke et generelt kriterie, der ligges ind, når et barn skal godkendes til en privat pasningsordning.

I pasningsaftalen skal det fremgå:

 • Hvem der indgår aftalen
 • Hvilket(e) barn aftalen omfatter
 • Pasningstider
 • Pasningssted
 • Pasningsperiode
 • Opsigelsesvarsel
 • Månedlig udgift til den private pasningsordning
 • Eventuel pasning under ferie/sygdom 

Vikarer

Vikaren skal godkendes af kommunen ud fra en konkret vurdering. Kun godkendte vikarer må passe børn i godkendte fysiske rammer, og der skal indhentes straffe- og børneattest, inden de kan varetage pasning af børnene. Den private pasningsordning har arbejdsgiverforpligtelsen.

Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar, og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn. Ved brug af vikar er det fortsat den private børnepassers ansvar, at børnene passes i et pædagogisk forsvarligt miljø.

Hvis en privat pasningsordning ønsker vikar af længerevarende karakter, så skal de godkendes som almindelige børnepassere.

 

Det skal du også være opmærksom på...

Som privat børnepasser er du ansvarlig for at kontakte Viborg Kommune, når du har et barn, der fylder 3 år, da barnet skal gennemføre den lovpligtige sprogvurdering. Denne udføres af en logopæd fra Viborg Kommune, som vil komme ud til dig og barnet.

Du skal kontakte teamleder for logopæderne Jane Huus Andersen på telefonnummer: 51 79 62 75. Husk, at du har pligt at oplyse forældrene om, at der kommer en logopæd ud og sprogvurderer deres barn ”.

Som privat pasningsordning er du omfattet af servicelovens §153 om underretningspligt.

Du er ikke omfattet af offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Du skal dog være særlig opmærksom på dagtilbudsloven, straffeloven, databeskyttelsesloven og andre relevante lovgivninger og myndigheder.

Selvbetjening

Kontakt

Annette Jønsson

Pædagogisk konsulent

Tlf: 87 87 10 19

Charlotte Hove Pedersen

Chefkonsulent

Tlf: 87 87 10 62