You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skriv dit barn op til dagtilbud

Når dit barn har fået et cpr.-nummer, kan du booke plads i dagtilbud. Det er muligt at booke flere år frem.

I NemPlads skal du selv finde og booke en plads til dit barn hos en af vores dagplejere, vuggestuer eller børnehaver samt selvejende institutioner. Du er ikke afhængig af ventelister, og det betyder, at du med det samme ved, hvor og hvornår du kan få dit barn passet.

 

Sådan booker du en plads 

Du booker via NemPlads. Du skal bruge MitID for at booke en plads til dit barn. 

Når du har fundet den plads, du ønsker at booke, er det vigtigt, at du klikker på "book", da pladsen ellers ikke bliver booket. Du vil modtage en bekræftelse, når din booking er korrekt gennemført. 

I nogle tilfælde kan kommunen beslutte at tilbyde en anden pladstype i et dagtilbud end den, du som forælder har ønsket. Det vil kun ske på baggrund af en helt konkret vurdering af dit barns forhold og muligheder for trivsel og udvikling.

 

I særlige tilfælde kan det vise sig, at forældrene ønsker en pladstype, som ikke er den mest hensigtsmæssige i forhold til barnets behov. Indeværende retningslinje omfatter situationer, hvor barnets behov fortsat vurderes at kunne varetages indenfor et alment tilbud og ikke kræver visitation til specialtilbud. Retningslinjen beskriver konkret de tilfælde, hvor barnets behov vurderes bedst at kunne varetages i en vuggestue fremfor i en dagpleje. I en vuggestue kan der være videre muligheder for at inddrage forskelligt personale og dermed flere forskellige kompetencer til at stimulere et barns specifikke behov.

 • Når det identificeres, at dagplejen ikke vil være den optimale ramme for et barn, rettes der henvendelse til den stedlige områdeleder. Det vil ofte være sundhedsplejen, som i dialogen med forældrene bliver opmærksom på, at barnets behov bedre kan varetages i en vuggestue end i en dagpleje.
 • Områdelederen kontakter forældrene med information om, at barnets behov bedst kan varetages i vuggestue. Jf. § 27 i dagtilbudsloven (se evt. nedenfor) hviler det på en konkret vurdering af barnets forhold.
  Områdelederen afklarer med forældrene, hvilke ønsker de har til et dagtilbud. Forældrene informeres om, at områdelederen vender tilbage til dem med konkret tilbud om vuggestueplads.
  Hvis forældrene ønsker plads i en selvejende institution, overdrager områdelederen informationen til dagtilbudschefen, som varetager de nedenstående skridt i arbejdsgangen.
 • Områdelederen kontakter pladsanvisningen for at afklare, hvilken eller hvilke konkrete vuggestueplads/er forældrene kan tilbydes og fra hvilken dato.
 • Pladsanvisningen lægger et notat på barnet i pladsanvisningssystemet om, at der pågår en afklaringsproces, hvor barnet tilbydes en vuggestueplads i stedet for dagpleje.
 • Områdelederen kontakter forældrene med konkret tilbud om vuggestueplads.
 • Hvis forældrene ønsker den tilbudte vuggestueplads, giver områdelederen pladsanvisningen besked om, at barnet indskrives i vuggestuen fra den tilbudte dato.
 • Pladsanvisningen laver notat på dette i NemPlads og sender kvittering for indmeldelse til forældrene.

Efter dagtilbudslovens § 26 træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse. Afgørelsen kan ikke påklages.

Jf. dagtilbudslovens § 27 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelsen.

Dagtilbudsvejledningens punkt 301 fastslår blandt andet, at der ved anvisning af en plads skal foretages en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns og den enkelte families behov.

Af dagtilbudsvejledningens punkt 303 fremgår også følgende: ”Forældrene skal i forbindelse med ansøgning om plads i dagtilbud have mulighed for at tilkendegive deres ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud i hele kommune. Dette gælder uanset, om der i et eller flere dagtilbud i kommunen på ansøgningstidspunktet ikke er ledige pladser. Kommunen skal så vidt muligt tage hensyn hertil ved anvisning af en konkret plads”.

Viborg Kommune har pasningsgaranti fra 24 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien kan opfyldes ved henvisning til et tilbud i hele Viborg Kommune.

Viborg Kommune anvender pladsanvisningssystemet NemPlads. I NemPlads booker forældrene dagtilbudsplads til deres børn ud fra de ønsker, de har til pasning, eksempelvis startdato og afstand til hjemmet. Ved booking kan forældrene vælge imellem hhv. dagpleje og vuggestue samt børnehave. 

Hvornår kan jeg booke en plads? 

Du kan booke plads, når dit barn har fået et cpr. nr. Det er muligt at booke flere år ud i fremtiden, så du kan booke et samlet forløb til dit barn. 

 

Frister for udmeldelse og annullering 

Du kan udmelde dit barn og annullere pladsbookinger via NemPlads. 

Udmeldelse/annullering skal ske med en måneds varsel fra den 1. i hver måned.

 

Få besked om ledige pladser

Hvis du ønsker plads til dit barn i et dagtilbud, der ikke har ledig plads på det ønskede tidspunkt, kan du vælge at skrive barnet på en ønskeliste. Så får du sendt en besked, hvis der bliver en ledig plads. 

Læs mere inde på NemPlads. 

 

Pasningsgaranti og søskendefordel 

Viborg Kommune har pasningsgaranti, der omfatter børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart. 

Derudover giver vi søskendefordel. Yngre søskende, der har samme bopæl som allerede indmeldte børn i en institution, får i systemet automatisk reserveret en plads i samme institution, som den ældre søskende er meldt ind i. 
 
Er der flere søskende, er det altid i den institution, hvor den nærmeste ældre søskende er indmeldt, der er søskendefordel til. Det er dog en forudsætning, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato. De to søskende skal ligeledes have mindst 1 måned sammen i institutionen.  

Du skal dog selv booke pladsen endeligt. 

 

Pasning over kommunegrænsen 

Bor du i en anden kommune og ønsker plads i Viborg Kommune, kan du booke en plads via Nemplads. Har du spørgsmål, kan du kontakte Pladsanvisningen.

 

Plejebørn 

For at få adgang til NemPlads skal plejefamilien tage kontakt til deres sagsbehandler. 

 

Selvbetjening

Kontakt

87 87 10 88
Send sikker mail til Pladsanvisningen i Viborg Kommune Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Åbningstider

Mandag

09.00-13.00

Tirsdag

09.00-13.00

Torsdag

10.00-17.00