You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bliv kontaktperson for et barn eller en ung

Som kontaktperson bliver du rollemodel for et barn eller ung og yder støtte på det nære personlige plan.

En kontaktperson er et støttetilbud til et barn eller ung iværksat efter reglerne i lov om Social Service. En kontaktperson kan udfylde funktioner alt efter, hvad barnets eller den unges behov for støtte er. Man skal kunne være en rollemodel i forhold til det specifikke behov.

Målgruppen er som hovedregel unge i aldersgruppen 12-23 år.

 

En kontaktpersonordning er et støttetilbud til et barn eller en ung iværksat efter reglerne i Lov om social service § 52.3.6.

Som kontaktperson forholder du dig til barnets/ den unges totale situation. Det betyder, at du:

  • Yder støtte til barnet eller den unge på det nære personlige plan
  • Er rollemodel for barnet/den unge i forhold til specifikke behov
  • Støtter barnet/den unge i at bevare og styrke gode sociale relationer til familie, venner etc.
  • Støtter barnet/den unge i at opretholde en god struktur på hverdagen.
  • Stiller krav til eller stopper barnet/den unge, såfremt det udviser uacceptabel adfærd.

Nej. Udgangspunktet er, at du er kontaktperson for barnet/den unge. Det er barnets/den unges socialrådgivers ansvar, at du og forældrene mødes og at din rolle præciseres overfor dem, inden du starter på opgaven. For barnet/den unge er det vigtigt, at der er en god kemi mellem dig og forældrene. Det er vigtigt, at du giver plads til, at forældrene varetager de dele af forældrerollen, som de har ressourcer til.
Det er også vigtigt, at du kan se, hvor barnet/den unge har brug for din støtte i forhold til forældrene.

Tidsforbruget fastsættes af barnets/den unges socialrådgiver i Familieafdelingen. Du må forvente, at du på ugebasis bruger 2 til 3 timer. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet eller den unge, og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne

Indholdet af den konkrete kontaktperson-opgave fremgår af den handleplan, som socialrådgiveren udarbejder.

Det er socialrådgiverens ansvar, at handleplanen er gennemgået med barnet/den unge, forældrene og dig som kontaktperson, så forventninger afstemmes.

Opfølgning sker første gang efter tre måneder og derefter minimum 1 x årligt. Du udarbejder en skriftlig rapport, som skal indeholde følgende temaer.

  • Hvordan foregår kontakten? - Hvor ofte og hvornår?
  • Hvordan har du arbejdet med opgaven i henhold til handleplanen?
  • Hvordan er samarbejdet med barnet/den unge og dennes familie?
  • Hvor ser du, at barnet/ den unge har særlige ressourcer?

Den socialrådgiver i Familieafdelingen, som er sagsbehandler for barnet/den unge, er din arbejdsiver.

Du er til opfølgningsmøde med socialrådgiveren efter tre måneder og herefter mindst 1 x årligt.

Du kan kontakte socialrådgiveren, hvis du står med en konkret problemstilling som du ønsker at drøfte.

Du får udbetalt honorar for at være kontaktperson. Honoraret er skattepligtigt og feriepenge er indregnet i honoraret.

Udbetaling sker på baggrund af det antal timer, der er fastsat i handleplanen,
og er månedsvis bagud.

Honorarerne er jf. KL’s takster for udsatte børn og unge.

Transportudgifter er i følge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste takster.

Kørsel fra kontaktpersonens hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der
gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt der er beskrevet aktiviteter i handleplanen som en særlig opgave, er der mulighed for at få dækket aktiviteter. Dette er ifølge aftale med socialrådgiver.
Udgangspunktet er, at det er samværet mellem dig og barnet/ den unge, der er indholdet i ordningen.

Så er det dit ansvar at give besked til barnet/den unge og få lavet en anden aftale. Ved længerevarende sygdom skal du kontakte barnets/den unges socialrådgiver.

Du kan opsige ansættelsen med dags varsel. Når støtten ophører, ophører betalingen.

Kontaktpersoner er omfattet af Viborg kommunes arbejdsskadesforsikring.

Du har ret til at holde ferie efter ferielovens bestemmelser.

Inden ansættelse indhenter Familieafdelingen børneattester på personer, der ansættes som personlige rådgivere for børn og unge.

Du har tavshedspligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med.

Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Du udfylder et oplysningsskema.

Skemaet opbevares efterfølgende i Familieafdelingen i 3 år.

Når en kontaktpersonordning etableres, vælger socialrådgiveren den person, som passer bedst til opgaven. Pågældende inviteres til en samtale om
den konkrete opgave.