You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

TOPI - tidlig opsporing og indsats

Når dit barn går i dagtilbud eller skole i Viborg Kommune, vil vi to gange om året foretage en måling af dit barns trivsel. Den kalder vi for TOPI.

Hvad er TOPI?

TOPI står for "tidlig opsporing og indsats". Det er en fælles systematik i Børn & Unge. Vi anvender metoden i vores vurdering af børns og unges trivsel. Det skal sikre, at vi kan lave en rettidig indsats over for børn og unge, der er udfordret på deres trivsel, læring og udvikling.

Hvordan fungerer trivselsundersøgelsen?

Vi foretager en trivselsundersøgelse af alle børn og unge to gange årligt.

Konkret udfylder fagpersoner omkring jeres barn eller unge et trivselsskema. Skemaet har til formål at opspore børn i mistrivsel.

Når vi undersøger trivslen, ser vi på

  • børnenes færdigheder og kompetencer i sociale sammenhænge
  • om de får tryghed og omsorg fra voksne
  • om de er aktive og ligeværdige deltagere i fællesskabet
  • om de har en positiv selvfølelse.

De 3 positioner

På baggrund af undersøgelsen laver fagpersonerne en analyse og handleplan. Herefter placerer fagpersonen barnet i henholdsvis grøn, gul eller rød position.

Grøn position

  • betyder, at barnet er i god trivsel. Her handler indsatsen om at fastholde og vedligeholde den gode trivsel.

Gul position

  • betyder, at der er tegn og signaler på, at barnets trivsel ikke er i balance. I et tæt samarbejde med jer forældre, undersøger vi, hvordan vi igen kan skabe balance i trivslen og handler på den viden. Her kan vi inddrage tværfaglige ressourcepersoner. Det kan fx være logopæd omkring sproglige udfordringer.

Rød position

  • betyder, at barnets trivsel er udfordret i en svær grad. Her er der behov for et tæt og aktivt samarbejde med jer forældre. Det vil ofte være i et udvidet samarbejde med tværfaglige ressourcepersoner. Det kan for eksempel være en socialrådgiver, sundhedsplejerske eller psykolog.

En farvet position fortæller noget om, hvordan jeres barn har det i en bestemt sammenhæng. Fx kan et barn trives godt hjemme, men oplever ubalance i trivslen i situationer i dagtilbud eller skole - eller omvendt.

Vi arbejder med TOPI i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber.

Når trivselsskemaet er udfyldt - hvad så?

Når vi har lavet en vurdering af dit barns trivsel, inddrager vi jer i et aktivt samarbejde. Her vil vi være undersøgende på, hvordan vi i fællesskab styrker barnets trivsel. 

Fagpersonalet og forældre laver en handleplan. 

Vi vil gerne forbygge og sætte ind tidligt med et ekstra fokus. Vi ved, at jo tidligere vi tager hånd om eventuelle problemstillinger, jo nemmere er det at finde løsninger og skabe balance i barnets liv. 

Sådan arbejder vi med overgange

Vi har udviklet en fælles overgangsmodel og et fælles overgangsskema. Det skal sikre, at alle børn får den bedst mulige overgang fra en institution til en anden. Det skal også sikre, at vigtig og relevant viden ikke går tabt i overgange. 

Vi anvender overgangsmodellen og overgangsskemaet, hver gang et barn skifter fra:

  • sundhedsplejen til dagpleje og vuggestue
  • dagpleje og vuggestue til børnehave
  • børnehave til skole og SFO.

Overgangsmodellen beskriver rammen for, hvordan samarbejdet skal foregå mellem de voksne ved barnets overgang fra et sted til det næste.

I dialog med fagpersonalet udfylder I overgangsskemaet. Det sikrer, at relevant viden om jeres barn bringes med ind i den nye sammenhæng.

I inviteres til at deltage i en overgangssamtale, hver gang jeres barn skifter fra en institution til en anden.

 

Kontakt

Cita Ammitzbøll

Pædagogisk konsulent

Tlf: 61 89 06 55