You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du først søge tilladelse hos Viborg Kommune.

Alle jordvarmeansøgninger skal sendes til Viborg Kommune via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

I Byg og Miljø kan du søge om tilladelse, anmelde, færdigmelde og give besked om sløjfning af jordvarmeanlæg. 

Der er 2 forskellige ansøgningstyper afhængig af hvilket jordvarmeanlæg du vil etablere, og hvor anlægget skal etableres:

 • Anmeldelse af jordvarmeanlæg
 • Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg

Husk at færdigmelde anlægget

Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes, og derefter registreres det i kommunens BBR-register. Når anlægget er registreret i BBR, kan forsyningsselskabet søges om nedsættelse af elafgiften.

Anmeldelse af jordvarmeanlæg

Du kan anmelde et jordvarmeanlæg, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Anlægget et horisontalt.
 • Anlægget er ikke industrielt.
 • Anlægget ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger.
 • Anlægget udelukkende bruger ethanol eller IPA-sprit som frostsikringsmiddel.

Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter en anmeldelse af jordvarmeanlæg i Byg og Miljø, kan du etablere jordvarmeanlægget som anmeldt.

På Danmarks Miljøportal, kan du finde din ejendom og se afstanden til område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og afstanden til indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg.

Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg

Hvis dit anlæg ikke opfylder betingelserne for at anmelde et jordvarmeanlæg (se ovenfor), skal du indsende en ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg.

Ansøgningen skal du indsende via Byg og Miljø.

Afstandskrav til drikkevandsboringer

Et horisontalt (vandret) anlæg må ikke ligge nærmere end 50 meter fra en drikkevandsbrønd eller -boring. De 50 meter gælder for alle dele af anlægget, både jordvarmeslangerne og installationerne i huset. Det er i visse tilfælde muligt at nedsætte afstandskravet til 5 meter, efter en konkret vurdering af det konkrete projekt.

Et dybt anlæg må ikke ligge nærmere end 300 meter fra en drikkevandsbrønd eller -boring.

Danmarks Miljøportal, kan du finde din ejendom og se afstanden til nærmeste drikkevandsboring.

Afstandskrav til fortidsminder, natur og vandløb

Du må normalt ikke lave et jordvarmeanlæg i områder, hvor der er beskyttede naturområder. Det vil sige søer, vandløb, moser, enge, heder, overdrev med videre.

Disse områder er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven, samt lovgivning for Natura2000 områder.

Du må normalt heller ikke lave et jordvarmeanlæg i områder, hvor der er beskyttede fortidsminder. Det gælder både ved selve fortidsmindet og indenfor den beskyttelseszone, der er omkring et fortidsminde. For gravhøje er der f.eks. en beskyttelseszone på 100 meter omkring en gravhøj.

At få tilladelse til et jordvarmeanlæg i disse områder, vil kræve en dispensation fra Viborg Kommune, og den kan vi kun give i særlige tilfælde.

På Danmarks Miljøportal, kan du finde din ejendom og se om der er fortidsminder, beskyttet natur eller et Natura2000 område, der hvor du ønsker at etablere dit jordvarmeanlæg.

Tilslutningspligt til fjernvarme

Din ejendom kan være omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Det vil være fastlagt i en lokalplan eller tinglyst efter varmeforsyningsloven.

Tilslutningspligten indebærer bl.a. en pligt til at,

 • betale et eventuelt tilslutningsbidrag.
 • betale årlige faste afgifter i overensstemmelse med det pågældende selskabs anmeldte priser og betingelser.

Læs mere om fjernvarme og tilslutningspligt.

Dispensation

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg, og din ejendom er omfattet af tilslutningspligt, kan du få en dispensation fra tilslutningspligten, hvis din ejendom opføres som et lavenergibyggeri.

Nedsat elafgift

Hvis du har en helårsbolig, en ferielejlighed til eget brug eller et sommerhus, som primært opvarmes med elektricitet, kan du søge om at få nedsat elafgiften. Du kan få nedsat elafgiften for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr år. Boligen, sommerhuset eller ferielejligheden skal være registreret i BBR som elopvarmet.

Sådan gør du:

 • Tjek om boligen er korrekt registreret i BBR. Her kan du selv ændre BBR-oplysningerne, hvis de ikke er korrekte.
 • Tjek om du allerede har reduceret elafgift. Det står på din elregning.
 • Ansøg om nedsættelse af elafgiften hos dit elselskab. Du skal typisk udfylde et ansøgningsskema fra elselskabet og derefter sende det til os. Vi sørger vi for at attestere oplysningerne og sender skemaet retur til dit elselskab, som registrerer, at du skal have nedsat elafgiften.

Hvis du har jordvarmeanlæg, skal det være færdigmeldt, og vi skal have modtaget tæthedsprøvningsattesten, før vi kan registrere i BBR, at der er et jordvarmeanlæg på din ejendom.

Sløjfning af et jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at du skal anmelde sløjfningen til Viborg Kommune, og at anlægget skal tømmes for væske.

Frostsikringsvæsken skal bortskaffes efter Viborg Kommunes anvisninger.

Anmeldelse af sløjfning af jordvarmeanlæg skal ske via Byg og Miljø.

Når vi har modtaget anmeldelsen, registrerer vi sløjfningen i BBR. Herefter bortfalder tilladelsen.

Sløjfning af olietank

Hvis du sløjfer en olietank i forbindelse med at du etablerer et jordvarmeanlæg, skal du anmelde det til Viborg Kommune. Det gælder både for nedgravede og overjordiske olietanke.

Læs mere om sløjfning af olietanke.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer