You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Antenner og master

Du skal være opmærksom på planer og lovgivning, hvis du vil sætte en antenne op. I visse tilfælde skal du søge byggetilladelse.

Regler og retningslinjer for opsætning af antenner og master findes i 

 • kommuneplanen
 • byggeloven 
 • planloven
 • masteloven 
 • kan evt. også være reguleret i lokalplaner

Antenne- og mastetyper

Et antenneanlæg er et eller flere antennepaneler, der transmitterer signalet til og fra mobiltelefoner.

Panelerne kan være indkapslet i f.eks. en glasfiberkonstruktion, så udseendet ikke er så teknisk. Eller de kan være monteret f.eks. på en eksisterende bygning eller på et bærerør på taget af en bygning.

Master

Hvis antennen ikke monteres på et bærerør eller en eksisterende bygning, er det nødvendigt at opsætte en mast. Teknikrummet til antennen eller masten kan placeres i eksisterende bebyggelse eller i et særskilt skur. Foruden antennepaneler og mast kan der være tilkoblet små paraboler, der sender signaler til og fra andre master.

Masteloven - pligt til at dele

Ifølge masteloven skal antennemaster udnyttes fælles. Ejere af master har pligt til at imødekomme ønsker om opsætning af antennesystemer fra andre selskaber, og Kommunen kan påbyde fælles udnyttelse jfr. § 3 i masteloven.

På hjemmesiden mastedatabasen.dk kan du se, hvor mange af de eksisterende master er placeret, og også hvor der ønskes placeret nye master.

Ved placering af nye master og antenner, lægger vi vægt på,

 • at nye master placeres i bebyggede områder
 • antennerne og masterne opstilles således, at de visuelle gener mindskes
 • master udnyttes i fællesskab af flere operatører
 • opsætning på eksisterende høje bygningselementer skal prioriteres højest
 • master langs de større veje i byområderne skal placeres tilbagetrukket
 • der tages særlige hensyn til landskab, værdifulde kulturmiljøer mv. i det åbne land.

Tilladelse til master og antenner

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du skal:

 • opstille en ny mast
 • forhøje en eksisterende mast
 • montere en antenne.

I landzone kræves også landzonetilladelse.

Dispensation

Hvis du ønsker at placere antennen eller masten inden for en beskyttelseslinje, fredning eller lignende - eller i beskyttet natur, kan det kræve dispensation.

På miljoeportal.dk kan du se beskyttelseslinjer, fredninger, diger, beskyttet natur m.m. på kort. Nogle af disse registreringer er kun vejledende, så det er de faktiske, fysiske forhold, der er afgørende for, om der kræves dispensation.

Hvis du ønsker at placere antennen eller masten inden for et Natura 2000-område eller områder med potentielle levesteder for Bilag IV-arter, skal der ske en vurdering af anlæggets påvirkning.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00