You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Byggeri kræver byggetilladelse - med få undtagelser

De fleste byggerier kræver byggetilladelse, men der er nogle undtagelser for f.eks. udhus, drivhus, garage, carport, plansilo og visse ombygninger.

Byggeri der ikke kræver byggetilladelse

Som udgangspunkt skal du altid have en byggetilladelse, hvis du skal bygge nyt, bygge til, eller hvis du vil give en bygning en anden anvendelse end den oprindeligt godkendte.

Krav om byggetilladelse gælder ikke kun for bygninger, men også for faste konstruktioner som f.eks. skilte, legepladser, flagborge mv.

Visse anlæg er undtaget fra bygningsreglementet

Enkelte bygninger/konstruktioner er ikke omfattet af bygningsreglementet og kræver derfor ikke byggetilladelse. Det kan eksempelvis være anlæg til trafikale formål mv. og de fremgår af undtagelserne i Bygningsreglement 2018, § 4.

Ombygning uden byggetilladelse, men omfattet af bygningsreglementet

Nogle bygninger/konstruktioner kan opføres uden byggetilladelse, men de skal  overholde bygningsreglementets krav. Der dit ansvar som ejer, at sikre, at byggeretten er overholdt, herunder højder, afstandskrav, grundens bebyggelsesprocent mv. 

Overskrides byggeretten vil byggeriet kræve en byggetilladelse ligesom anden lovgivning skal være overholdt.

Eksempler på byggeri, der kan opføres eller forandres uden byggetilladelse, hvis bygningsreglement og byggeret er overholdt:

 • Garage, carport, drivhus og andre udhuse
  Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m² og placeres på terræn. Læs bygningsreglementets vejledning om sekundær bebyggelse (eksternet link)
 • Enfamiliehus, sommerhus, dobbelthus og rækkehus
  Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. En udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet.
 • Eksisterende byggeri
  Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
 • Kolonihavehus
  Opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse, der er tilladt, og hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed.
 • Plansilo og lign.
  Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder.

Den samlede liste over bygninger/konstruktioner, der kan opføres uden tilladelse, men i overensstemmelse med bygningsreglementet, finder du i Bygningsreglement 2018, § 5.

Anden lovgivning/tilladelser

Der kan være krav om, at der opnås tilladelser efter anden lovgivning samt registrering i BBR, selv om bygningerne/konstruktionerne ikke kræver byggetilladelse. Det er ejers ansvar, at sikre, at et byggeri også er i overensstemmelse med en evt. lokalplan eller tinglyst deklaration, der gælder for ejendommen.

Lokalplaner, deklarationer mv. kan stille krav til bygningers placering, størrelser, materialevalg mv., og skal overholdes, selv om bygningen ikke kræver byggetilladelse.  

Er en ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, skal du være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten udregnes efter de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens/byplanvedtægtens vedtagelse.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00