You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Solceller

Ønsker du at installere et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, om der er særlige forhold for lige netop din ejendom.

Du skal sikre dig, at anlægget ikke strider mod bestemmelser i bl.a:

 • bygningsreglement
 • lokalplan - byplanvedtægt
 • tinglyste deklarationer
 • bestemmelser om fredning m.v.

Byggetilladelse

Hvis bygningen - med solcelleanlægget placeret parallelt med tagbeklædning - kan overholde højde- og afstandskrav i gældende bygningsreglement eller lokalplan, kræver det ingen byggetilladelse.

Hvis bygningen ved opsætning af solcelleanlægget, afviger fra højde- og afstandskrav iht. gældende bygningsreglement eller lokalplan, eller solcelleanlægget opsættes på stativ, vil det kræve en byggetilladelse, før solcelleanlægget må opstilles.

Du skal sikre, at solcelleanlægget ikke er reflekterende, og placeringen bør tilpasses således, at det ikke er til gene for naboer.

I de tilfælde, hvor solcelleanlægget ikke kan overholde bestemmelser i gældende bygningsreglement eller lokalplan, skal kommunen foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dette kan medføre en høring i området.

Erhverv og landbrug

Opsætningen af solcelleanlæg på en erhvervsvirksomhed, avlsbygninger, driftsbygninger, industribygninger, m.v., eller på terræn, altid kræve byggetilladelse.

Placeres solcelleanlægget på terræn, eller på avlsbygninger, driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger i landzone, kan det ligeledes kræve en landzonetilladelse.

Se også afsnittet om forhold i det åbne land. 

Anden lovgivning

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt, skal du undersøge, om der kan være forhold i planen, som forhindrer opsætningen af solcelleanlæg. 
Er dette tilfældet, kan det kræve en dispensation i forhold til den aktuelle plan. Dette kan medføre en høring i området.

Der kan være andre love, som regulerer eller begrænser muligheden for opsætningen af solcelleanlæg, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder lokalplaner.

På dette link på Danmarks Miljøportal kan du selv undersøge, hvilke bindinger, der kan være på din ejendom.

Tinglysning og fredning

Der kan være på deklarationer, servitutter, og andre tinglysninger på din ejendom.

På tinglysningen.dk kan du undersøge, hvad der er på din ejendom.

Fredet eller bevaringsværdig

Hvis din ejendom er fredet eller registreret som bevaringsværdig, skal du kontakte kommunen. Du kan undersøge om din ejendom er registreret på kulturstyrelsen.dk.

BBR når du er færdig

Når du er færdig med dit anlæg, skal du registrere det i Bygnings og boligregistret. (BBR). Benyt nedenstående boks: Send BBR-oplysninger om tekniske anlæg

Solceller i det åbne land

Ikke landzonetilladelse

Normalt kræver vi ikke landzonesagsbehandling af solcelleanlæg, som etableres på bygninger, i haver eller på andre arealer omkring bygningerne.

Landzonetilladelse

Solcelleanlæg i en vis afstand fra ejendommens bygninger og af en vis størrelse kræver landzonetilladelse efter planlovens §35.

Retningslinjer for ansøgninger

Vi bruger følgende retningslinjer for behandling af ansøgninger om fritstående solcelleanlæg ved boliger i det åbne land:

 • Solcelleanlæg skal som udgangspunkt placeres på tag eller i umiddelbar tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse.
 • Der skal foreligge en vægtig begrundelse for, hvorfor solcellerne ikke kan placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse – i praksis max ca. 25 m fra den samlede bebyggelse på ejendommen. Kun i særlige tilfælde tillades fritliggende placeringer.
 • Solcelleanlæg med et areal over 50 m2 (grundarealet – ikke arealet af solcellepanelerne) kræver landzonetilladelse.
 • Privatøkonomiske hensyn eller hensyn til egen udsigt kan ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering.
 • Jo større beskyttelsesinteresser, jf. kommuneplanen, jo sværere er det at opnå en tilladelse til et anlæg uden tilknytning til ejendommens bebyggelse.
  At tagkonstruktion e.l. ikke kan bære, kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da det forudsættes at tagkonstruktion e.l. kan forstærkes eller udskiftes.
 • Skyggende beplantning e.l. på egen grund kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da det forudsættes at beplantningen e.l. kan fjernes.
 • Skyggende beplantning e.l. på naboejendom kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da ejendommen i så fald ikke er velegnet til solceller.
 • Det er ikke afgørende, at beplantning er noteret med fredskovspligt, da ejendommen i så fald ikke er velegnet til solceller.
 • Tilladelser ledsages normalt af vilkår om fjernelse efter endt anvendelse for at undgå ophobning af overflødige tekniske anlæg i det åbne land.

Baggrund for retningslinjer

Vi behandler fritstående solcelleanlæg i landzone som ”fritliggende skure” o.l. i landzone.

Konstruktionen med et ”tag” af solceller kan sammenlignes med et halvtag. Det kan det fordi, solcellernes refleksion vil gøre de fleste solcelleanlæg mere visuelt dominerende end et skur e.l. med sædvanligt tagmateriale. Desuden skal solcelleanlæg, i sagens natur, være meget synlige fra især syd og sydvest. Kun i særlige tilfælde tillades fritliggende placeringer af skure. Dette er f.eks., hvis der er en tilknytning til ”noget andet” som f.eks. en anvendelse til f.eks. friluftsliv, udendørs sport, turisme eller institutioner.

Miljø, landskab, natur og naboer

Ved administration af planlovens landzonebestemmelser, skal der tages hensyn til miljøet. Vi kan tage hensyn til de miljømæssige fordele ved at tillade anlæg til vedvarende energi. Men vi skal samtidigt foretage en vurdering i forhold til landskabelige, naturmæssige og planlægningsmæssige hensyn samt nabohensyn. Da miljøhensyn ikke går forud for andre hensyn, skal du selv så vidt muligt sørge for, at grundlaget for etablering af solcelleanlæg på din ejendom er til stede.

Du kan f.eks. selv sørge for at fjerne skyggevirkning på din ejendom eller at (om)bygge bygninger, så solcelleanlæg kan etableres på et tag.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00