You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Salgsbetingelser - boliggrund

Købesummens betaling

Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen.

Renter

Ved senere betaling end det anførte tidspunkt forrentes købesummen med procesrenten fra dette tidspunkt. Dette fortsætter indtil betaling finder sted. Procesrenten fastsættes som Nationalbankens officielle udlånsrente pr. henholdsvis 1. januar og 1. juli med et tillæg på p.t. 8 %, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

Overtagelsesdag

Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale. Den kan dog senest fastsættes til 2 måneder efter den 1. i måneden efter at Viborg Kommune har modtaget og accepteret henvendelsen om køb af en parcel.

Overtagelsesdagen er skæringsdag for de skatter og afgifter, der påhviler parcellen.

Videresalg

Parcellen må ikke uden Viborg Kommunes tilladelse videresælges i ubebygget stand.

Byggepligt og påbegyndelse af byggeri

Medmindre andet aftales med Viborg Kommune, påhviler det ejer af parcellen at påbegynde byggeri inden 1½ år efter overtagelsesdagen. Byggeriet skal færdiggøres i normal byggerytme uden ugrundet ophold.

Såfremt ovennævnte tidsfrist ikke overholdes, kan Viborg Kommune kræve parcellen tilbageskødet. Dette sker til samme pris og på samme vilkår som ved købet og uden betaling af renter.

Alle omkostninger i tilfælde af en evt. tilbageskødning tilfalder køber. Viborg Kommune holdes altså skadesløs for enhver udgift.

Køber betaler derudover til Viborg Kommune et gebyr på 5.000 kr.

I forbindelse med tilbageskødning søger Kommunen at få tilbagebetalt momsen fra det oprindelige salg, hvis der er solgt til en ikke-momsregistreret køber. Hvis det ikke kan lade sig gøre at få tilbagebetalt momsen, tilbagebetales dog alene 80 % af den oprindelige købesum i stedet for hele købesummen, og herudover fradrages i alle tilfælde 5.000 kr.

Udstykningsforbud

I forbindelse med handlen tinglyses forbud mod udstykning af ubebyggede arealer med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

Ovenstående bestemmelser om forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud tinglyses servitutstiftende på parcellerne med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

Grundens bæreevne

Parcellen overtages af køber, således som den er og forefindes, og som beset af køber.

Det bemærkes specielt i den forbindelse, at Viborg Kommune ikke har undersøgt jordbundsforholdene og derfor fraskriver sig ethvert ansvar herfor.

Køber opfordres til at rette henvendelse til sagkyndige med henblik på at foretage de undersøgelser af jordbundsforholdene, som måtte være nødvendige for at fastslå jordbundsforholdene på parcellen.

Køber kan, hvis det inden 8 uger efter overtagelsen dokumenteres, at der til parcellens bebyggelse kræves speciel fundering/pilotering, træde tilbage fra handlen. Dette gælder, hvis ekstraudgifterne til speciel fundering/pilotering beløber sig til mere end 5% af købesummen.

Såfremt køber inden 8 uger efter overtagelsen dokumenterer sin ret til at træde tilbage fra handlen, annulleres denne, uden at nogen af parterne i den anledning har noget krav imod den anden. Det forudsætter dog, at parcellen tilbageleveres i samme stand, som den henlå ved købsaftalens indgåelse.

Hvis køber ikke inden ovennævnte frists udløb har benyttet sig af sin ret til at træde tilbage fra handelen på grund af jordbundsforholdene, kan køber ikke senere gøre indsigelser gældende på grund af jordbundsforholdene.

Som alternativ til hæveadgangen kan køber inden udløbet af de 8 uger forespørge kommunen om kompensation. For kompensation gælder samme principper som beskrevet i afsnittet: ”Særligt om parcelhusgrunde”. Køber har ikke krav på kompensation, og kommunen kan vælge i stedet at henvise til muligheden for at hæve.

Særligt om parcelhusgrunde

Behov for jordudskiftning indtil 1 meter under terræn betragtes ikke som krævende speciel fundering/pilotering. Behov for udskiftning af jord udover et grundplan på 200 m2 regnes ikke med ved bestemmelse af, om der kræves speciel fundering/pilotering.

Det er alene udgiften til udskiftning af jord, der indgår ved beregning af ekstraudgiften. Således indgår f.eks. ikke udgifter til hævning af grund og fundament, til afgravning eller opfyldning på skrånende grund, fundamentsforstærkning, tørholdelse af udgravning eller ekstra funderingsdybde for at imødegå gener fra udtørringsfølsomme aflejringer.

Ved beregning af ekstraudgifterne anvendes bestemte takster pr. m3 råjord/sand. Taksterne findes herunder. Her kan man også finde eksempler, der illustrerer, hvornår køber kan påberåbe sig hæveadgang eller evt. få kompensation, hvis kommunen tilbyder dette som alternativ til hæveadgangen.

Takster for kompensation 2023 på jordudskiftning (pdf)

Udskiftningsmængder - illustration 1 (pdf)

Udskiftningsmængder - illustration 2 (pdf)

Omkostninger ved skøde

Viborg Kommune udfærdiger skøde uden omkostninger for køber og sørger for at dette bliver tinglyst.

Køber betaler afgiften til skødets tinglysning. Viborg Kommune betaler afgiften til tinglysning af servitut vedr. forbud mod videresalg, byggepligt, tilbagekøbsret og udstykningsforbud.

Hver part betaler eventuelle udgifter til egen advokat.

Tinglysningsafgiften betales kontant samtidig med købesummen. Beløbet opkræves af og indbetales til Viborg Kommune.

Fortrydelsesfrist

I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. kan køber træde tilbage fra handlen (fortryde en aftale om køb af fast ejendom m.v.) inden 6 hverdage mod betaling af 1 % af købesummen.

Kommunen giver dog køber en videregående ret. På den måde at køber uanset årsag og uden betaling af godtgørelse, altid kan fortryde sit køb indenfor en frist af 6 hverdage.

Notering af købsinteresse

Såfremt man ikke umiddelbart ønsker at købe en udbudt grund, kan man blive noteret som interesseret køber. Det betyder, at den pågældende grund ikke bliver solgt, uden at man har haft mulighed for at afgive et bud. Grunden bliver herefter solgt til højestbydende.

Flere kan blive noteret vedrørende den samme grund.

En notering er tidsbegrænset til én måned. Dvs. at noteringen bortfalder af sig selv, hvis Viborg Kommune ikke har fået en ny henvendelse omkring notering inden denne måned er gået. Noteringen kan kun forlænges 2 gange, således at en grund alene kan noteres i 3 måneder i alt.

Det er gratis at få noteret sin købsinteresse.

Fra den første annoncering af en grund og 2 måneder frem kan man ikke få noteret sin købsinteresse.

Formidling af salg

Ekstern bistand ved salg af boliggrunde i Viborg Kommune

Mæglere og andre, der formidler et købstilbud på en kommunal boliggrund, der er til salg på Kommunens hjemmeside, har krav på et salær på 10.000 kr. + moms (hvis formidleren er momsregistreret), såfremt der bliver indgået en bindende købsaftale (efter udløb af evt. fortrydelsesfrist, godkendelse af advokat, pengeinstitut m.v.) på baggrund af det formidlede købstilbud. Faktura skal fremsendes elektronisk.

Købstilbuddet skal foreligge i form af en underskrift på en købsaftale, som er formuleret af Kommunen, og der må ikke være forbehold ud over evt. forbehold om advokats og/eller pengeinstituts godkendelse el.lign. (Købsaftale for den konkrete handel rekvireres hos Kommunen – Helle Blichfeldt, 87875006, hbl@viborg.dk).

Formidling og salg kan ikke ske til lavere bud end den annoncerede mindstepris.

Ved udbud af grunde i et nyt udstykningsområde træder ordningen først i kraft 4 uger efter første annoncering.

Der er ikke krav på salær, hvis køber selv har haft kontakt til Kommunen om køb af den omhandlede grund mindre end 3 måneder før, Kommunen via en formidler modtager et købstilbud.

I det omfang formidlere annoncerer kommunale grunde til salg, må det kun være som ”rene” grundsalg – ikke projektbyggerier. Ved annoncering skal DE’s normkrav overholdes.

Til orientering for formidlere oplyses følgende:

  • Kommunen giver købere en videregående ret til fortrydelse end lovgivningen. Køber kan således uanset årsag og uden betaling af godtgørelse altid fortryde sit køb inden for en frist af 6 dage.
  • Hvis en potentiel køber evt. har fået noteret købsinteresse, vil Kommunen give begge (/alle) parter mulighed for at fremkomme med et nyt (højere) bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Der kan evt. være andre tilfælde, hvor Kommunen prøver at fremkalde et højere bud.
  • Kommunen fortsætter sideløbende sine sædvanlige annonceringer og salgsbestræbelser.

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06