You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Solceller i det åbne land

Der er særlige regler for fritstående solcelleanlæg ved helårs- og fritidsboliger i det åbne land.

Landzonetilladelse

Solcelleanlæg i en vis afstand fra ejendommens bygninger og af en vis størrelse kræver landzonetilladelse efter planlovens §35. Normalt kræver kommunen ikke landzonesagsbehandling af solcelleanlæg, som etableres på bygninger eller i umiddelbar tilknytning til bygningen på ejendommen -altså i haver eller på andre arealer omkring bygningerne.

Retningslinjer 

Kommunen bruger følgende retningslinjer for behandling af ansøgninger om fritstående solcelleanlæg ved boliger i det åbne land:

  • Solcelleanlæg skal som udgangspunkt placeres på tag eller i umiddelbar tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse.
  • Der skal foreligge en vægtig begrundelse for, hvorfor solcellerne ikke kan placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse – i praksis max ca. 25 m fra den samlede bebyggelse på ejendommen. Kun i særlige tilfælde tillades fritliggende placeringer.
  • Solcelleanlæg med et areal over 50 m2 (grundarealet – ikke arealet af solcellepanelerne) kræver landzonetilladelse.
  • Privatøkonomiske hensyn eller hensyn til egen udsigt kan ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering.
  • Jo større beskyttelsesinteresser, jf. kommuneplanen, jo sværere er det at opnå en tilladelse til et anlæg uden tilknytning til ejendommens bebyggelse.
  • At tagkonstruktion e.l. ikke kan bære, kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da det forudsættes at tagkonstruktion e.l. kan forstærkes eller udskiftes.
  • Skyggende beplantning e.l. på egen grund kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da det forudsættes at beplantningen e.l. kan fjernes.
  • Skyggende beplantning e.l. på naboejendom kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da ejendommen i så fald ikke er velegnet til solceller.
  • Det er ikke afgørende, at beplantning er noteret med fredskovspligt, da ejendommen i så fald ikke er velegnet til solceller.
  • Tilladelser ledsages normalt af vilkår om fjernelse efter endt anvendelse for at undgå ophobning af overflødige tekniske anlæg i det åbne land.

Baggrund for retningslinjer

Kommunen behandler fritstående solcelleanlæg i landzone som ”fritliggende skure” o.l. i landzone. Konstruktionen med et ”tag” af solceller kan sammenlignes med et halvtag. Det kan det fordi, solcellernes refleksion vil gøre de fleste solcelleanlæg mere visuelt dominerende end et skur e.l. med sædvanligt tagmateriale. Desuden skal solcelleanlæg, i sagens natur, være meget synlige fra især syd og sydvest. Kun i særlige tilfælde tillades fritliggende placeringer af skure. Dette er f.eks., hvis der er en tilknytning til ”noget andet” som f.eks. en anvendelse til f.eks. friluftsliv, udendørs sport, turisme eller institutioner.

Ved administration af planlovens landzonebestemmelser, skal der tages hensyn til miljøet. Kommunen kan tage hensyn til de miljømæssige fordele ved at tillade anlæg til vedvarende energi. Men kommunen skal samtidigt foretage en vurdering i forhold til landskabelige, naturmæssige og planlægningsmæssige hensyn samt nabohensyn. Da miljøhensyn således ikke går forud for andre hensyn, skal ansøger selv så vidt muligt sørge for, at grundlaget for etablering af solcelleanlæg på den pågældende ejendom er til stede. Ansøger kan f.eks. selv sørge for at fjerne skyggevirkning på sin ejendom eller at (om)bygge sine bygninger, så solcelleanlæg kan etableres på tag.

Byggeri

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer