You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støjende fugle

I vores større byer er der problemer med råger, måger, skader, krager, duer og andrikker. Du kan selv gøre noget og vi gør noget.

Borgermøde om sølvmåger

Der var borgermøde den 18. januar 2023

Alle interesserede fik mere at vide om sølvmåger.

Læs referat fra mødet (pdf)

Se Naturstyrelsens oplæg fra mødet (pdf)

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med måger.

Problemer med måger

Antallet af måger i byen stiger år for år. Det kan være til stor gene for byboere, da mågerne kan være meget støjende.

Du skal være opmærksom på, at det er forskellige arter, som kan genere.

Hættemågen er en mindre art, som lever i kolonier, ofte på øer i søer, hvor ræven ikke kan nå dem. Som nabo til dens redepladser kan fuglenes skrigen om foråret og i forsommeren opleves som meget generende.

Sølvmågen er en ret stor art. Det er nyindvandrede "byfugle" som bl.a. færdes i baggårde, affaldscontainere, og som er begyndt at bygge reder på byens tage.Nogle havnebyer som fx Aarhus og Aalborg er meget plaget af sølvmåger.

Det kan du selv gøre

Søg hos Naturstyrelsen

Hvis du mener, at du har behov for at få reguleret sølvmåger på din ejendom, skal du selv søge Naturstyrelsen om lov.

Kontakt vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland.

Det er kun ejer eller forvalter af den mågeplagede bygning, som kan ansøge om regulering.

Bygninger i Viborg Midtby

Ejer eller forvalter du en bygning i Viborg Midtby behøver du ikke søge selv – her kan du få kopi af fælles tilladelse til regulering hos Viborg Kommune. Læs mere afsnittet ”Det gør Kommunen”

Det gør kommunen

Som forsøgsordning i 2023 har vi ansøgt Naturstyrelsen om fælles tilladelse til regulering af sølvmåger i Viborg midtby – dels ved fjernelse af æg og reder og i yderste tilfælde ved afskydning.

Sammen med Naturstyrelsen har vi afholdt møde med udvalgte større ejendomsbesiddere i midtbyen og et borgermøde, hvor vi har oplyst om muligheder og krav.

Baggrund for vores forsøgsordning

De sidste par år har vi fået en del henvendelser om gener fra sølvmåger i midtbyen. Primært i sommerhalvåret, hvor nattesøvnen bliver forstyrret og når mågerne hugger mad på borde og grill.

Flere har forsøgt sig med både afværgeforanstaltninger og regulering - med svingende succes.

Men selvom det lykkes for nogen at drive de ynglende sølvmåger væk, flytter mågerne bare til nabotaget, hvor problemet fortsætter.

Sølvmåger er kloge og utroligt tilpasningsdygtige fugle, og er derfor svære at fordrive fra et godt spot. Kombinationen af flade tage uden forstyrrelser fra hverken rovdyr eller mennesker, samt let tilgængelig mad i nærheden, gør nemlig bytage til perfekte ynglesteder for sølvmåger.

Kopi af tilladelse til regulering

Er du ejer eller forvalter af en mågeplaget bygning kan du rekvirere kopi af tilladelse til regulering.

Kontakt Natur og Vand, Carina Pilgaard på naturogvand@viborg.dk senest 26. marts 2023.

Krav til regulering

Disse krav skal opfyldes ved rekvirering af kopi af tilladelsen:

 • Vilkår i tilladelsen skal overholdes.
 • Afværgeforanstaltninger skal være forsøgt inden regulering påbegyndes.
 • 1. regulering skal være påbegyndt inden 1. april.
 • Regulering skal foregå ved hjælp af person med jagttegn, gerne en erfaren jæger.
  • Dette gælder både afskydning og fjernelse af æg/reder.
  • Hvis du ikke selv har en medarbejder/samarbejdspartner, der er jæger kan vores Park og Vejservice hjælpe. Både i form af fjernelse af æg og reder samt evt. afskydning. Det gælder både offentlige og private ejendomme.
   • Pris 1.000 kr. ex. moms pr. lokation for sæsonen.
   • Kontakt Per Madsen på tlf. 21 72 68 93 for mere info og bestilling.

Regler for regulering

Langt de fleste måger er fredede efter jagtlovningen. Det gælder både æg og yngel.

For sølvmåger er der dog jagttid i perioden 01.09-31.01. I særlige tilfælde kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering udenfor dette tidsrum med vilkår om bestemte metoder og tidspunkter for regulering. Det er ejeren af den ejendom, som sølvmågerne skal reguleres på, der skal ansøge om lov til at regulere. Typisk vil man kun få tilladelse, hvis man igangsætter tiltag inden 1. april af dyreetiske hensyn, da ynglesæsonen ellers er for langt fremme. Det er også Naturstyrelsens vildtkonsulent, der vurderer om man må skyde eller kun fjerne reder og æg samt i hvilken periode og hvordan.

For hættemåger er der er ingen regler, der giver mulighed for regulering. Arten er på den senest opdaterede Den Danske Rødliste udarbejdet i 2019 vurderet moderat truet, fordi artens ynglebestand i Danmark er gået markant tilbage over en lang årrække og med mere 20 % i perioden 2007-2018. Læs mere på Danmarks Fugle - hættemåge (dofbasen.dk).

Gode links

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med råger

Problemer med råger

Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde – for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange henvendelser og spørgsmål til lodsejere, kommuner og Naturstyrelsen. Mange finder rågerne meget spændende og imponeres af fuglenes adfærd. Andre oplever rågernes kolonidannelse og støjende adfærd som negativt. I yngletiden ”snakker” rågerne næsten døgnet rundt – kun afbrudt af lidt stilhed i nattens mest mørke timer.

Reglerne

Rågen er fredet efter jagtlovgivningen. Fredningen gælder både æg og yngel. Efter det gældende fuglebeskyttelsesdirektiv fra EU kan der ikke fastsættes jagttid på råge.
I særlige tilfælde kan Naturstyrelsen dog - uanset bestemmelser om jagttider - give tilladelse til regulering med vilkår om bestemte metoder og tidspunkter for regulering. Det er ejeren af den ejendom, som rågerne skal reguleres på, der skal ansøge om lov til at regulere. Oftest vil det være tilladelse i form af mulighed for at skyde rågeunger uden for reden i rågekolonier i perioden 1. maj - 15. juni.

Det kan du selv gøre

Du kan prøve at forebygge, at rågerne får ro til at bygge reder. I den periode, de bygger reder, kan du forsøge at ”stresse” fuglene væk. Det kan du gøre ved at gå rundt i nærheden af deres redetræer og klappe i hænderne eller med grydelåg, så fuglene skræmmes væk.

Hvis du mener, at du har behov for at få reguleret råger på din ejendom, skal du selv søge Naturstyrelsen om lov. Kontakt din vildtkonsulent som du finder på naturstyrelsen.dk.

Det gør kommunen

Vi regulerer råger i flere kommunale parker og skovområder i Viborg By, fx ved Asmild Kirke og i Granada. Her vurderes rågerne at være til så stor gene for naboerne, at regulering er nødvendig. Reguleringen udføres i et samarbejde mellem os og jagtforeningerne. Vi sørger for de nødvendige tilladelser ved Naturstyrelsen og Politi, og jægerne står for selve reguleringen. Der bliver årligt skudt ca. 1.000 råger i Viborg.

Vi har dog ikke pligt til at foretage en indsats.

Hvis du er generet af råger, der yngler på et kommunalt areal, er du velkommen til at henvende dig til vores skov- og landskabsingeniør, Carina Pilgaard på mailadressen cpi@viborg.dk.

Gode links

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med husskader og krager.

Oplever du problemer?

Husskader og krager i byer og på landet er for nogle en glæde – for andre en gene. Fuglene er iøjnefaldende og kloge, men nogle synes, de larmer. Andre synes, der er onde fugle, der spiser de søde fugle. Krager kan finde på at lave skinangreb på mennesker. Grunden til, at der er mange, er, at der er masser af mad til dem.

Hvad siger reglerne?

Husskade og krage må ifølge jagtlovgivningen jages i perioden 01.09-31.01 tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang.

Derudover kan Naturstyrelsen - uanset bestemmelser om jagttider - give tilladelse til regulering. Det er der nogle muligheder for via § 17 i bekendtgørelsen om vildtskader (nr. 971 af 27/06/2018).

Hvad kan du selv gøre?

Hvis fuglene generer dig, kan du prøve at skræmme fuglene væk. Det kan du gøre ved at gå rundt i nærheden af fuglene og deres redetræer og klappe i hænderne eller med grydelåg, så fuglene skræmmes væk.

Hvis du mener, at du har behov for at få reguleret husskade eller krage på din ejendom, skal du selv søge Naturstyrelsen om lov. I Viborg Kommune skal du kontakte vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland.

Hvad kan kommunen gøre?

Viborg Kommune har ingen politik eller praksis for bekæmpelse af husskade og krage i byerne eller på landet. De har hidtil ikke været et større problem i Viborg Kommune.

Gode links

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med duer.

Oplever du problemer?

Duer trives i byer og beboelseskvarterer, hvor de kan være til gene ved at larme, svine, sprede sygdomme og ødelægge bl.a. lofter med deres reder og ekskrementer.  

Hvad siger reglerne?

Der er tre vilde duearter i Danmark – ringduen (ofte kaldt "skovduen"), tyrkerduen og hulduen. Derudover er der duer, som er forvildede efterkommere af almindelige tamduer, som nedstammer fra den sydeuropæiske klippedue.

Hulduen er totalfredet, tyrkerduen må ikke jages vest for Storebælt, mens ringduen må jages efter reglerne i jagtlovgivningen. For flokke af ringduer, der gør skader på marker, gælder det derudover, at Naturstyrelsen - uanset bestemmelser om jagttider - kan give tilladelse til regulering. Det er der nogle muligheder for via § 18 i bekendtgørelsen om vildtskader (nr. 971 af 27/06/2018).

Tamduen, som er kilden til de fleste dueproblemer i byer, er undtaget fra almindelige jagtbestemmelser og må aflives året rundt.

Hvad kan du selv gøre?

Langt det mest effektive er at gøre nærmiljøet så ugæstfrit for duerne, at de finder et andet sted at slå sig ned. Det vigtigste er at nægte duerne adgang til lofter, overdækkede terrasser og altaner eller andre højtliggende steder med læ, hvor de ynder at bygge rede.

Med tamduer må du uden nærmere tilladelse ødelægge dens reder og æg eller fange fuglene i fælder. Opsætter du fælder, skal du tilse dem 2 gange om dagen, og hvis der er unger, skal de aflives.

Med ringduer er det anderledes. Hvis du har en ejendom i byen, og du mener, at du har behov for at få bortskudt ringduer eller få fjernet æg og unger af dem, skal du søge Naturstyrelsen om lov. I Viborg Kommune skal du kontakte vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland. I praksis er det yderst sjældent, at privatpersoner får tilladelse til bortskydning i byområder.

Hvad kan kommunen gøre?

Viborg Kommune foretager ikke bortskydning af duer i byerne. Men i Viborg Midtby udfører Viborg Kommunes Park og Vejservice bortskydning af tamduer efter reglerne i jagtlovgivningen.

Det er grundejerne selv, der selv skal bestille og betale Park og Vejservice for ydelsen.

Gode links

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med andrikker.

Oplever du problemer?

Det er hyggeligt at fodre ænder, men det har også bivirkninger. Hvis der fodres for meget, kan bestanden af gråænder blive unaturligt høj. Det kan give problemer med syge og dårlige individer, indbyrdes slagsmål og drab, svineri, sygdomme, rotter og forurening af vandmiljøet.

Hvad siger reglerne?

Gråand må jages efter reglerne i jagtlovgivningen. Der er ingen regler, der giver mulighed for regulering af ænder.

Hvad kan du selv gøre?

Du bedes tænke dig om en ekstra gang, inden du fodrer løs. Tænk over konsekvenserne, minimer omfanget, findel brødet og smid det ikke i vandet. På den måde kan vi alle få en god oplevelse, når vi besøger byens parker. Se mere i menuen under Fodring af ænder og fugle i Viborg Kommune parker.

Hvad kan kommunen gøre?

Viborg Kommune får efter behov foretaget bortskydning efter jagtlovgivningen af overtallige andrikker i Viborg Søerne, ikke andre steder.

Det skyldes, at bestanden af gråænder i Viborg Søerne pga. bl.a. fodring er unaturlig høj og i dårlig tilstand. Mange af ænderne er blevet decideret fede af det, og de har ofte skader på benene. Der er alt for mange andrikker, som i parringstiden overfalder hunnerne i en grad, så de ofte bliver tynget ned i vandet og drukner.

Bortskydningen betales af Kommunen og udføres af Viborg Kommunes Park og Vejservice som entreprenør.

Gode links

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62