You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Jordflytning og jordforurening

Sider under Jordflytning og jordforurening

Hvad skal du være opmærksom på, når du vil flytte jord fra din ejendom - og hvad gør du, hvis du opdager en forurening.

Jordflytning

Flytning af jord kræver en anmeldelse til kommunen, hvis jordflytningen sker fra en ejendom, der ligger inden for områdeklassificeringen (se nedenfor). Anmeldelse skal ske via selvbetjeningsløsningen nedenfor. 

Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage.

Områdeklassificering afspejler de områder i kommunen, hvor jorden er vurderet at være lettere forurenet. Hvis du vil flytte jordpartier større end 1 m3 bort fra en ejendom, der er områdeklassificeret, skal du på forhånd anmelde dette til kommunen. Analyser af jorden for forurenende stoffer er påkrævet.

Hensigten med områdeklassificering er at opnå en bedre styring af overskudsjord fra de klassificerede områder, således at forureningen ikke spredes i omgivelserne.

Lettere forurenet jord er defineret som jord, der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer i et angivet forureningsinterval; bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, zink, og tjærestoffer (PAH), herunder benz(a)pyren og di-benz(a,h)anthracen.


Lettere forurening findes i de fleste byområder, typisk de ældre. Den lettere forurenede jord, er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som stammer fra flere forureningskilder, såsom bilers udstødning, industriens røg- og støvemissioner mv.
I stedet for kortlægning af lettere forurenede arealer er der udarbejdet en områdeklassificering. Ved områdeklassificeringen er større sammenhængende områder uden for byzonen, som forventes at være lettere forurenede, blevet inddraget i områdeklassificeringen. Omvendt er større sammenhængende områder i byzonen, som forventes at være rene, blevet undtaget områdeklassificeringen.
Områdeklassificeringen kan ses på Danmarks Miljøportalen.

Generelt er der en lav sundhedsrisiko ved at bo på en lettere forurenet grund. Risikoen afhænger af mange forhold, bl.a. af hvordan man omgås med jorden. Generelt kan det siges, at børn har en større risiko end voksne. Det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer sundhedsrisici ved påvirkning fra forureninger. Du kan læse mere på Region Midtjyllands hjemmeside, og i pjecen "Er din boliggrund forurenet".

Kommunen kan undtage større, sammenhængende byzoneområder fra områdeklassificeringen, hvis der er viden om, at områderne ikke er lettere forurenet. Kommunen kan også inddrage områder uden for byzonen i områdeklassificeringen, hvis der er viden om, at områderne er lettere forurenet.

Viborg Kommune har udført en systematisk gennemgang af kommunen, og de har på den baggrund vedtaget et jordstyringsregulativ. Regulativet angiver de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen. De områder, der er undtaget af områdeklassificeringen, fremgår også.

Områdeklassificeringen i Viborg Kommune kan ses på Danmarks Miljøportal.

Baggrundsmaterialet for Kommunens områdeklassificering kan ses i tabellen nedenunder 

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer