You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Brugerbetaling for godkendelser/tilladelser og tilsyn - miljø

Meget af kommunens arbejde med godkendelser/tilladelser og tilsyn er omfattet af brugerbetaling. Det kan du læse mere om på denne side.

Loven kræver at kommunen opkræver brugerbetaling for tilsyn og godkendelse. Der opkræves for et år ad gangen for perioden 1. november – 31. oktober. Du kan se opkrævningen i e-boks eller betalingsservice oversigten.
Brugerbetaling opkræves i forhold til det anvendte tids- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed/landbrug, hvor kommunen har gennemført tilsynsopgaver eller udarbejdet miljøgodkendelser.
I timeforbruget indgår både tid anvendt på selve virksomheden/landbruget, og tid anvendt til forberedelse, opfølgning, rapportskrivning, udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v. På miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde timesatser for godkendelse og tilsyn.
Kommunen har ingen muligheder for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Hvad er omfattet af brugerbetaling?

Medregnes:

Miljøgodkendelse:

Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen. Alle aktiviteter i forbindelse med behandling af en godkendelsesansøgning medregnes, herunder:
- orienterende besøg på virksomheden/landbruget
- vejledning i forbindelse med eventuel revision af ansøgningen,
- prøvetagning, målinger, beregninger samt
- udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse.
- Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage.
- Behandling af spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse.

Tilsyn:

Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven samt regler og afgørelser udstedt efter disse. Det indebærer:
- Forberedelse af tilsyn
- Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald
- Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
- Prøvetagning, analyser, målinger
- Udfærdigelse af beregninger
- Vejledning om krav, der skal overholdes
- Dialog om regulerbare miljøforhold
- Opfølgning af tilsyn
- Udfærdigelse af tilsynsrapport
- Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse
- Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven
- Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber
- Kategorisering af virksomheden
- Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse

Medregnes ikke:

- Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven eller efter andre love.

- Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis.

- Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed.

- Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse, nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier.

- Behandling af sager om olietanke (undtagen håndhævelse)

- Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven

- Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden

- Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager

- Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet

- Kørsel

- Selvhjælpshandlinger

- Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn