You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udbringning af affaldsprodukter på landbrugsjord

Udbringning af affaldsprodukter med gødningsværdi på landbrugsjord kræver en tilladelse fra Viborg Kommune.

Udbringning af affaldsprodukter med gødningsværdi på landbrugsjord reguleres af Affald til Jord bekendtgørelsen.

Anmeldelse af udbringning af affaldsprodukter

Inden du må modtage og udbringe et affaldsprodukt til udbringning på landbrugsjord med det formål at tilføre jorden næringsstoffer, skal du som minimum anmelde udbringningen til kommunen. Dette foregår i de fleste tilfælde via et firma, der fungerer som formidler mellem affaldsproducent og landmand.

Kommunen kontrollerer, at den planlagte udbringning overholder kravene i Affald til Jord bekendtgørelsen. Disse krav omhandler bl.a. kontrol af udbringningsarealerne, mængden af affald, der skal udbringes samt affaldets indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Tilladelse til udbringning af visse affaldsprodukter

I enkelte tilfælde kræver udbringningen en § 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Det drejer sig f.eks. om udbringning af affaldsprodukter til skovarealer eller udbringning af produkter, som ikke fremgår af Affald til Jord bekendtgørelsens Bilag 1.

Ansøgning om §19 tilladelse indsendes i de fleste tilfælde via et firma, der fungerer som formidler mellem affaldsproducent og landmand.

Det skal af tilladelsen bl.a. fremgå hvor stor en affaldsmængde, der er tale om, og på hvilke konkrete arealer, udbringningen kan ske. Ligeledes vil der i tilladelsen være stillet krav om, at bekendtgørelsens krav til indholdsstoffer i affaldsproduktet, udbringningsarealer m.v. overholdes.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer