You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støj

Virksomheder skal som udgangspunkt overholde de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen.

Vejledende støjgrænser

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Der er tale om en balancegang mellem de virkninger, støjen har på mennesker og samfundsøkonomiske hensyn. Som regel vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor omkring 10-15% (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende. Dermed forventes den ikke at have helbredseffekter. Læs mere om de vejledende støjgrænser i den grønne boks.

Brug af grænseværdierne

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i de enkelte afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om, at grænseværdierne er en rettighed for virksomheder til at støje. De medfører heller ikke en automatisk rettighed til, at naboer til en virksomhed får det stille.

Brug af vejledende grænseværdier til miljøgodkendelse

Når miljøgodkendelse af virksomheder finder sted, bruger miljømyndigheden de vejledende støjgrænser. Disse bruges sammen med en redegørelse for, hvilken støjforurening der kan opnås. Resultaterne med den bedste tilgængelige teknologi, og på den måde skabes grundlag for virksomhedens støjvilkår. Støjvilkårene angiver, hvor højt et støjniveau den enkelte virksomhed må belaste omgivelserne med, og de er bindende.

Brug af vejledende grænseværdier til at give påbud

Når der er klager over støj fra en virksomhed eller anlæg, som ikke er miljøgodkendt, undersøger myndighederne sagen. For at vurdere en sag bruger myndighederne de vejledende grænseværdier samt en redegørelse for de muligheder, der er for at dæmpe støjen. På baggrund af det, vurderes det, om der er grundlag for at give et evt. påbud om at dæmpe støjen.

I det pågældende påbud er der støjvilkår, som skal overholdes indenfor en frist, der også fastsættes i påbuddet.

På Miljøstyrelsens hjemmeside om støj herunder kan du læse mere om dette emne og hente yderligere information om vejledninger, orienteringer, love og bekendtgørelser.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer