You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Anmeldelse af virksomheder og visse aktiviteter

Visse typer af virksomheder og aktiviteter kræver en egentlig anmeldelse INDEN opstart og etablering. Derfor er det vigtigt, at du kender reglerne.

Virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse inden etablering eller ændring er nævnt på en liste. Disse virksomheder kaldes også listevirksomheder. I bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen kan du se, om en virksomhed er en listevirksomhed.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af kravet om miljøgodkendelse, kan du altid henvende dig til en medarbejder i Teknik og Miljø.

Listevirksomheder må ikke uden forudgående godkendelse etableres, ændres eller udvides, hvis dette kan medføre en forøget forurening. Det kan dog under alle omstændigheder være en god idé at kontakte Virksomhedsmiljø for at høre, om en udvidelse eller ændring kan kræve en ændring i godkendelsen.

Hvad skal en ansøgning om miljøgodkendelse indeholde?

Viborg Kommune skal have forskellige oplysninger af virksomheden for at kunne vurdere virksomheden og udarbejde godkendelsen. Du kan se i godkendelsesbekendtgørelsens bilag1, hvilke oplysninger der skal indsendes. Hvis virksomheden tilhører en branche, der har fået standardvilkår, der er nævnt i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelser, skal du indsende de oplysninger, der er nævnt i denne bekendtgørelse. Find bekendtgørelsen i den grå boks "Gode links" -  Branchevilkår.  Du kan også henvende dig til Teknik og Miljø for at få at vide, hvilke oplysninger, der skal indsendes.

Jo hurtigere forvaltningen har alle oplysninger, jo hurtigere kan godkendelsen behandles.

Du skal ansøge digitalt

Alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Tips til sagsbehandlingen

Kontakt os tidligt - og få en tidsplan

Tag kontakt til os tidligt i projektforløbet. På den måde kan vi hjælpe med oplysninger om de særlige forhold, der skal tages i betragtning, når du skal finde en miljømæssig velegnet placering af virksomheden. Vi kan orientere om gældende regler og lokalplaner. Desuden kan vi måske også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og begrænsning af forurening m.v. Ved samme lejlighed kan vi ofte også opstille en tidsplan for den samlede sagsbehandling.

Lav en god projektbeskrivelse i ansøgningen

Først og fremmest skal vi finde ud af hvilket "listepunkt" din virksomhed hører under. Når det er afgjort, anbefaler vi, at du går frem efter bekendtgørelsens dispositioner, som findes i godkendelsesbekendtgørelsen. Disse er helt generelle. Derfor vil nogle punkter ikke være relevante for netop din virksomhed. Mange af oplysningerne, der skal videregives, kræver dyb teknisk indsigt. Derfor råder vi til, at virksomheden lader ansøgningen udarbejde af fagspecialister. Vores erfaring viser, at det der forsinker en sag ofte skyldes, at ansøger ikke har alle relevante oplysninger med i ansøgningen.

Ansøgningen 

Virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelses-bekendtgørelsen, skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Ofte kan det også være en hjælp, hvis beregningsfiler som for eksempel fra OML og ILYD-beregninger vedlægges elektronisk.

Sagsbehandlingstid

Normalt vil du høre fra os inden 2 uger efter, at vi har modtaget ansøgningen.
Fra det øjeblik der foreligger et fuldt oplyst projektgrundlag, vil et udkast til miljøgodkendelse normalt kunne foreligge inden for 3 måneder. I meget komplicerede tilfælde kan sagsbehandlingstiden vare længere.
Involverer projektet også en VVM med efterfølgende kommuneplantillæg er den realistiske sagsbehandlingstid mellem 1 og 2 år

Maskinværksteder er omfattet af en branchebekendtgørelse og skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen. Læs mere om maskinværksteder i maskinværkstedsbekendtgørelsen, og du kan anmelde værkstedet elektronisk via Byg og Miljø.

Hvis du ønsker at starte, flytte eller ændre et autoværksted eller en vaskehal skal du følge reglerne som beskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Pligt til anmeldelse

Du har pligt til at anmelde det til kommunen, før du starter.

Udfyld anmeldelsesskema for autoværksteder (PDF) og indsend det til Teknik og Miljø på Mail: Miljoe@viborg.dk.  Derefter vil du blive kontaktet af en af vores medarbejdere.

Hvis der skal oprettes en vaskehal, skal anmeldelsesskema for vaskehaller (PDF) udfyldes og indsendes på Mail: Miljoe@viborg.dk.

Få hurtigt overblik via vores pjece

Hent pjecen (pdf) hvor vi har skrevet om reglerne for autoværksteder.

Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler for, hvor autoværkstedet må ligge, da der er afstandskrav, der skal overholdes. Der er også regler for støjende aktiviteter, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Ved visse typer anlæg, skal kommunen vurdere anlæggets påvirkning på miljøet i en såkaldt miljøkonsekvensvurdering (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM).

Formål

Formålet med miljøkonsekvensvurderingen er tidligt at få belyst konsekvensen for mennesker og miljø. Herved kan projektet tilpasses, så færrest muligt miljømæssige problemer opstår. Processen indebærer inddragelse af offentligheden.

Hvilke anlæg kræver en miljøkonsekvensvurdering?
Visse typer nyanlæg eller væsentlige ændringer ved bestående anlæg kræver miljøvurdering. Det gælder de anlæg, der er nævnt i bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screening for miljøvurdering

Visse ændringer eller nyanlæg kræver i første omgang en vurdering af, om der skal laves en miljøvurdering. Denne vurdering kaldes en screening. De anlæg, der skal screenes, fremgår af bilag 2 i miljøvurderingsloven.

På baggrund af screeningen afgør kommunen, om anlægget, på grund af type, dimension eller placering, kan antages at få en væsentlig virkning på miljøet.

Digital ansøgning

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det digitalt til Viborg Kommune for at få kommunens afgørelse på, om det kræver miljøvurdering at etablere et anlæg omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven.

For en række projekter er der krav om, at det sker via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Kravene til indsendelse af ansøgning og ansøgningsskemaet fremgår af kapitel 3 og bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsens afsnit 3.

Hvis du vil opstille en vindmølle, er der en række forhold du skal være klar over. Anmeldelse mm. kan du læse mere om her. 

Hvis du vil foretage støv-, støj- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, der opstår som følge af bygge- og anlægsarbejder, nedrivningsaktiviteter, bygningsfacadebehandling eller overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner skal dette anmeldes senest 14 dage før aktiviteten på stedet ønskes påbegyndt.

Du kan anmelde dine midlertidige aktiviteter på dette skema (PDF).

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer