You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Reservation/forkøbsret for erhvervsgrunde

Der gælder bestemte regler om reservation og forkøbsret i henhold til erhvervs arealer

Reservation

Ved forespørgsel om køb af erhvervsareal kan en potentiel køber normalt opnå reservation af én erhvervsgrund i en periode på to uger. Det samme gælder for et selskab, som er kontrolleret af køber.

Reservationsperiode

Har ingen andre i reservationsperioden udtrykt ønske om reservation/forkøbsret/køb af grunden, kan reservationsperioden forlænges med 2 uger ad gangen (normalt max. i alt 12 uger). Dette er dog kun muligt, hvis Kommunen skønner, at der er tale om en seriøs købssituation.

Mindstepris

Såfremt Kommunen forhøjer grundens mindstepris i reservationsperioden, giver reservationen kun mulighed for at købe til denne nye pris.

Højere bud end mindsteprisen

En reservation er kun gældende, hvis der ikke, fra en anden køber, bydes en højere pris end den mindstepris, som Kommunen har fastsat ved sit udbud.
Hvis der bydes en højere pris, vil alle de interesserede købere få oplysning om dette, og få mulighed for at fremsætte et højere bud. Herefter sælges grunden til højestbydende. Dette skyldes, at Kommunen i henhold til "Bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme" skal sælge til den højeste pris, der kan opnås.

Det er gratis at reservere en grund.

Forkøbsret

Med henblik på køb af naboareal til udvidelse af køberens eksisterende virksomhed kan der gives forkøbsret i en periode på indtil 3 år.

Gebyr

Forkøbsret gives kun mod betaling af et gebyr på 5 % af den aktuelle mindstepris for naboarealet, dog minimum 10.000 kr. Indbetaling skal ske senest 2 hverdage efter, at der er anmodet om forkøbsret, for at forkøbsretten skal være gyldig.

Bud fra en anden køber

Der kan indgås købsaftale med en anden, som ikke har forkøbsret, om arealet. I sådan et tilfælde har indehaveren af forkøbsretten 4 uger til at benytte sin forkøbsret. De 4 uger starter, når påkrav herom er fremsendt fra Viborg Kommune.

Højere bud end mindsteprisen

Der gøres opmærksomt på, at en anden køber kan byde over den fastsatte mindstepris. I så fald skal indehaver af forkøbsretten være opmærksom på, at det er til denne højere pris, at man har forkøbsret.

Forkøbsretten kan ikke kræves tinglyst.

Forkøbsret til naboarealer må ikke medføre usalgbare restarealer.

Kontakt

Jesper Hansen

Erhvervskoordinator

Tlf: 87 87 56 00