You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vejledning i oprettelse af forening

Få inspiration, når du skal oprette en forening

Oprettelse af en forening – sådan!

I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en sag som f.eks. idræt, spejder, hobbyvirksomhed osv. Man skal ikke være officielt registreret eller godkendt for at være en forening. Men hvis foreningen ønsker støtte fra kommunen til lokaler eller til aktiviteter med børn og unge under 25 år, skal foreningen opfylde forskellige krav for at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven.

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Kravene er at:
- Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.
- Foreningen har vedtægter med et formål, som er godkendt på dens generalforsamling.
- Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
- Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.
- Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer.
- Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.
- Foreningen har en form for medlemsbetaling bl.a. kontingent.
- Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen.
- Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Dannelse af en forening
For at danne en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes. Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter.

Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det vil være en god ide at vedlægge referatet ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.

Faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter
Kommunen støtter faste og kontinuerlige aktiviteter. Faste aktiviteter forstås som aktiviteter for en fast medlemsskare, som betaler kontingent og deltager aktivt i aktiviteterne. Aktiviteterne skal være kontinuerlige, f.eks. hver uge.
Der ydes ikke støtte til enkeltstående arrangementer, men foreninger må gerne lave enkeltstående arrangementer ved siden af deres kontinuerlige aktiviteter.

Den frivillige oplysende forening
Som det i ovenstående står beskrevet i kravene til en frivillig folkeoplysende forening, skal foreningen være demokratisk og medlemsstyret, og dette skal fremgå af foreningens vedtægter. Det skal være de frivillige kræfter, der er de bærende i foreningen. Vedtægterne vil sammen med en beskrivelse af foreningens aktiviteter danne baggrund for kommunens beslutning om, hvorvidt foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven og dermed også være støtteberettiget.

CVR-nr.
For at foreningen kan modtage økonomisk tilskud fra det offentlige kræves en NemKonto. Oprettelse af en NemKonto i et pengeinstitut forudsætter at foreningen har et CVR-nr. Se linket nederst om oprettelse af CVR-nr. Det er gratis at få et CVR-nummer.

Tilskud efter folkeoplysningsloven
Hvis foreningen bliver godkendt som en folkeoplysende forening, kan den søge om tilskud efter reglerne i folkeoplysningsloven. Se mere på www.viborg.dk/folkeoplysning

Folkeoplysningsloven stiller en række krav til foreninger, der ønsker at blive godkendt for at opnå tilskud.

Vedtægterne
For at foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum indeholde en beskrivelse af:
- Foreningens formål
- Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
- Regnskabs- og formueforhold, herunder regnskabsår samt valg af revisor
- Foreningens hjemsted
- Betingelse for medlemskab
- Tegningsret for foreningen
- Procedure for vedtægtsændringer
- Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

Der er mange måder at lave vedtægter på, og der er ingen formelle krav om, hvordan vedtægterne skal se ud, og hvor udførlige de skal være. Vedtægterne sætter rammen for foreningen og giver nye og gamle medlemmer indblik i, hvilke forpligtelser og rettigheder de har som medlemmer.

 

Kontakt

Idræt og Folkeoplysning

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg