You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Læs her, hvad der kommer til at gælde i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO).

I 2019 er der indgået en bred aftale i Folketinget, der skal nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Aftalen medfører, at kommunerne inden udgangen af 2022 (fase 1) skal gennemgå BNBO med henblik på at vurdere, hvilke der skal beskyttes. Har kommunerne ikke beskyttet BNBO inden udgangen af 2022 (fase 1), indføres et generelt sprøjteforbud (fase 2).

I aftalen lægges der vægt på, at beskyttelsen så vidt muligt skal ske via frivillige aftaler, og at der findes lokalt forankrede løsninger mellem kommune, vandforsyning og lodsejer. Det er vandforsyningen, der skal betale for erstatningerne til lodsejerne.

På den baggrund har Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg den 17. september 2020 besluttet at henstille kommunens almene vandværker til at indgå frivillige aftaler med lodsejere inden for sårbare BNBO’ere.

Viborg Kommune kan om nødvendigt - i medhør af § 24 og § 26a i Miljøbeskyttelsesloven - gennemføre indsatser inden for BNBO og ekspropriere udvalgte arealer.

Viborg Kommune har udarbejdet sårbarhedsvurderinger for vandværkernes BNBO med henblik på at vurdere behovet for den videre beskyttelsesindsats. Ca. 2/3 af kommunens vandværker er udpeget som sårbare, og ca. 1/3 er udpeget som ikke sårbare.

Viborg Kommune henstiller alle vandværker, som har et sårbart BNBO til, at der snarest laves en aftale med berørte lodsejere inden for BNBO, og senest med udgangen af 2022. Efter 2022 vil det være Staten, som fastsætter størrelse på erstatningen til den enkelte lodsejere.

Sårbarhedsvurderingen omkring BNBO bygger overvejende på en vurdering af lertykkelsen i og omkring kildepladsen. I sårbarhedsvurderingen indgår også kemiske parametre som stigende sulfat-indhold og fund af pesticider og tilhørende nedbrydningsprodukter.

Der er altid en vis usikkerhed forbundet ved lerlagenes udbredelse, og der kan forekomme geologiske ”vinduer” og sprækker, hvor sprøjtemidlerne kan trænge ned til indvindingsmagasinet. Derfor kan det enkelte vandværk fravige kommunens vurdering som udpeget 'ikke sårbart', og selv vælge at anlægge et forsigtighedsprincip og beskytte BNBO’et.

Alle vandværker har været indkaldt til møde i uge 35-37 2021. Her har kommunen informeret omkring BNBO-opgaven og fortalt om nogle af de muligheder, som findes ifm. indgåelse af dyrkningsaftaler mellem vandværk og lodsejere, erstatning, finansieringsmuligheder og tidsplan for arbejdet.

Viborg Kommune har sammen med rådgiverfirmaet NIRAS udarbejdet et Virkemiddelkatalog, hvor vandværkerne sammen med lodsejere kan finde inspiration til, hvordan indsatser via dyrkningsaftaler kan udformes. Her findes ligeledes eksempler på beregning og opgørelse af erstatning for arrondering inden for BNBO.

Kort over aktuelle BNBO’ere for alle almene vandværker i Viborg Kommune kan findes på Viborg Kommunes Webkort her eller på Danmarks Arealinformation (eksternt link)

Du kan læse mere om BNBO på Miljøstyrelsens hjemmeside (eksternt link).

Kontakt

Claus Holst Iversen

Miljø

Tlf: 87 87 56 56