You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Spildevand og kloakering i byer

I byen planlægger vi separat kloakering, hvor det er muligt og mulighed for nedsivning til f.eks. faskine. Se en film om hvad du skal gøre, hvis du har fået et påbud om separat kloakering.

I byen er der forskellige måder at aflede spildevand på.

5 måder til at aflede spildevand

Fælleskloak

Husspildevand og tag- og overfladevand (regnvand) afledes i en samlet ledning til renseanlæg.

Separatkloak

Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand (regnvand) afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.

Spildevandskloak

Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens alt tag- og overfladevand (regnvand) nedsives på egen grund. Der etableres ikke anlæg eller ledninger til afledning af vejvand.

Spildevandskloak - med vejvand til recipient

Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand (regnvand) fra ejendomme nedsives på egen grund. Overfladevand fra vejarealer (vejvand) afledes til recipient.

Separatkloak - åben regnvand

Husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand (regnvand) afledes via private åbne grøfter til recipient.

Tilslutningspligt - påbud om at tilslutte kloak

Hvis kommunen beslutter at kloakere et område eller ændre fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger i området.

Via vedtagelse af Spildevandsplan 2019 er det besluttet, at en del områder skal ændres, så der bliver separat kloak. Det kan du læse om i spildevandsplan 2019.

Autoriseret kloakmester

Det er dig som grundejer der skal sørge for, at kloakken bliver omlagt på din egen grund. Ændringer af kloak skal udføres af autoriseret kloakmester, som skal underskrive en færdigmelding. Du skal sende færdigmeldingen til os.

Hent skema til færdigmelding fra autoriseret mester

Tilskud

Læs om dine mulighed for at søge tilskud til udgifterne til kloak. 

Efter ændring til separat kloak

Husspildevand må afledes til spildevandssystemet. Tag- og overfladevandet skal afledes til regnvandssystemet eller nedsives inde på grunden. 

Nedsivning

Læs om muligheder for nedsivning på grunden.  

Hvis du selv udfører arbejde i forbindelse med nedsivning af regnvand skal du sende en mail til os og vedlægge tegninger.

Tegninger over kloak på din grund

Hvis du ikke har tegninger over hvordan kloakrør, brønde mv. er placeret på din grund, kan du måske finde det i byggesagen. 

I filarkivet finder du de tegninger vi har fra en byggesag på din grund.

Kælderskakt eller lyskasse

Har du en kælderskakt eller en lyskasse med afløb, så kan den fortsat være forbundet til spildevandskloakken, hvis du søger om dispensation.

Kravene til skakten er, at denne skal være helt eller delvist overdækket, samt have en opkant rundt om skakten.

Ansøgning om dispensation skal sendes til os. Vedhæfte billeder af skakten, som tydeligt viser, at kravene er opfyldte.

Film om påbud om separat kloakering

Energi Viborg A/S

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som ejes, drives og vedligeholdes af Energi Viborg A/S. 

Priser og gebyrer

Priserne er fastsat af Energi Viborg A/S og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Læs mere på energiviborg.dk.

Kontakt Energi Viborg A/S

Spørgsmål om det praktiske i forbindelse med tilslutning af nye boliger i byerne kan med fordel stilles direkte til Energi Viborg A/S. Find deres kontakt oplysninger på energiviborg.dk.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer