You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klagevejledning til miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen

Her kan du se, hvordan du kan klage over miljøvurderinger af tillæg til spildevandsplanen.

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Byrådet har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af forslag til tillæg til spildevandsplanen.

I henhold til miljøvurderingsloven § 48, kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives digitalt på Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/

Søgsmål ved domstolene

Du har også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få behandlet din klage ved ombudsmanden.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indenfor en søgsmålsfrist på 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt (miljøbeskyttelseslovens § 101).

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer