You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Birkesø - sø nord for Stoholm

Sider under Birkesø - sø nord for Stoholm

Birkesø er en habitatbeskyttet lobelie-sø nord for Stoholm.

Birkesø ligger i Dalgas Plantage. I umiddelbar nærhed af søen findes bla. et militært øvelsesterræn. Birkesø ejes af Viborg Kommune.

Oplandet består hovedsagelig af dyrkede arealer samt i mindre grad plantage.

Der findes hverken til- eller afløb fra Birkesø.

Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale om Birkesø. Søen ligger formodentligt i et dødishul fra istiden.

Naturgenopretningsprojektet

Birkesø er fra naturens side en ren og næringsfattig sø. I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Habitatbeskyttet lobelie-sø

Søen er en vigtig brik i EU-habitatområde H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal og klassificeret og kortlagt som en såkaldt lobelie-sø.

I søen findes der få populationer af undervandsplanterne Strandbo og den truede Sekshannet Bækarve. Der er imidlertid registreret en tilbagegang i udbredelsen af undervandsplanter og i antallet af arter. Der er tidligere også fundet både Tvepibet Lobelie og Sortgrøn Brasenføde i søen. Tilbagegangen er et resultat af søens forringede miljøtilstand.

Området omkring søen anvendes som udflugtsmål, og søen bruges til badning.

Der er sejladsforbud hele året.

Kontakt

Florian Rasmussen

Natur og Vand

Tlf: 87 87 55 59