You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Birkesø - habitatbeskyttet lobelie-sø nord for Stoholm

Sider under Birkesø - habitatbeskyttet lobelie-sø nord for Stoholm

Birkesø er en habitatbeskyttet sø nord for Stoholm.

Birkesø ligger i Dalgas Plantage. I umiddelbar nærhed af søen findes bla. et militært øvelsesterræn. Birkesø ejes af Viborg Kommune.

Oplandet består hovedsagelig af dyrkede arealer samt i mindre grad plantage.

Der findes hverken til- eller afløb fra Birkesø.

Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale om Birkesø. Søen ligger formodentligt i et dødishul fra istiden.

Naturgenopretningsprojektet

Birkesø er fra naturens side en ren og næringsfattig sø. I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Habitatbeskyttet lobelie-sø

Søen er en vigtig brik i EU-habitatområde H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal og klassificeret og kortlagt som en såkaldt lobelie-sø. 

I søen findes der få populationer af undervandsplanterne Strandbo og den truede Sekshannet Bækarve. Der er imidlertid registreret en tilbagegang i udbredelsen af undervandsplanter og i antallet af arter. Der er tidligere også fundet både Tvepibet Lobelie og Sortgrøn Brasenføde i søen. Tilbagegangen er et resultat af søens forringede miljøtilstand.

Området omkring søen anvendes som udflugtsmål, og søen bruges til badning.

Der er sejladsforbud hele året.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59