You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødding Sø - sø tæt på landsbyen Rødding nord for Viborg

Rødding Sø er en sø tæt på landsbyen Rødding nord for Viborg.

Rødding Sø ligger umiddelbart vest for Rødding.

Det er en forholdsvis ny sø, som blev genskabt i 2004, og som er kommunalt og privat ejet. Søens opland består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Rødding Sø modtager vand fra oplandet.

Søens afløb, Nørremølle Å udmunder i Loldrup Sø, som løber videre i Viborg-søerne, og er således en del af Gudenåens afstrømningsområde.

Kort Rødding Sø

Dalen med Rødding Sø er dannet under sidste istid, for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en tunneldal, der går fra Mariager Fjord til gletcherporten ved isens hovedopholdslinie ved Hald Sø.
Søen havde før genskabelsen i 2004 været afvandet siden 1870-erne.

Det nu nedlagte Viborg Amt og den tidligere Tjele Kommune udgav i 2006 en vandretursfolder for området. Se folderen 'Rundt om Rødding Sø' her (pdf).

Rødding Sø er en ret nyligt genskabt sø, som fik fået basismålsætningen (B) i Viborg Amts Regionplan, og den er nu ophøjet til Landsplansdirektiv. 

I maj 2005 blev der udsat geddeyngel i søen for at holde bestanden af skidtfisk nede. Dominansen af rovfisk giver søen en god tilstand. Man kan således se til bunden de fleste steder i søen. Søen overholder dog ikke målsætningen, idet fosforkoncentrationerne er for høje.

Søen er genskabt for at begrænse udledningen af næringsstoffer til Viborg-søerne og Gudenåsystemet og dermed til Kattegat. Det er beregnet, at søen kan tilbageholde ca. 250 kg kvælstof pr. hektar, dvs ca. 9 tons pr. år. og ca. 55 kg fosfor pr år.

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Sejladsforholdene er ikke endeligt fastlagt for søen, men det forventes, at der tillades sejlads uden for fuglenes yngletid.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59