You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tange Sø - Danmarks største kunstige sø

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø.

Tange Sø ligger i den sydøstlige del af Viborg Kommune på grænsen til Silkeborg Kommune. Den er Danmarks største kunstige sø. Søen ejes af Tangeværket.
Søen har et opland på 1.790 km2, der hovedsageligt består af landbrugsarealer.
Tange Sø modtager vand fra Gudenåen, Borre Å og Tange Å.
Afløbet fra Tange Sø findes ved Tangeværket, hvorfra Gudenåen løber videre til udmundingen i Randers Fjord.

Tange Sø

Gudenåen er opstået som en kæmpe smeltevandflod i slutningen af istiden for 15.000 år siden. Åens vand har gennem århundreder været udnyttet som trækkraft. Munkene udnyttede allerede åens vand i Klostermølle ved Mossø for 400 år siden.
I 1918 blev der udarbejdet et storstilet projekt til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen. Efter 2 ½ års anlægsarbejde kunne Tangeværket indvies den 8. januar 1921. Bag Tangeværket var der da dannet en 13 km lang sø, Tange Sø, med et samlet areal på 540 hektar - Danmarks største kunstige sø.

I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - dvs. en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.
Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.
Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen opfyldt. Søens tilstand er "God økologisk tilstand".
For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Der må sejles på søen hele året og døgnet rundt.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59