You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune er forpligtet til at have en oversigt på sin hjemmeside over vådområdeprojekter i kommunen, hvor der søges tilskud fra landdistriktsmidlerne. Her kan du følge status for de enkelte projekter og læse om ordningen generelt.

Vådområdeprojekter

Vådområdeprojekter i Danmark

Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgår aftaler om etablering af vådområder.

Formålet er at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor til sårbare fjorde, kyster og søer, da store mængder af disse næringsstoffer skaber iltsvind og skader vandmiljø, dyr og planter. Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde mellem stat, kommuner og lodsejere.

På Miljøstyrelsens hjemmeside (eksternt link) ligger generel information om indsatsen med vandplaner og vådområder.

Vådområdeprojekter i Viborg Kommune

Viborg Kommune er involveret i vådområdeprojekter i to vandoplande. Det er oplandet til Limfjorden og oplandet til Randers Fjord - se boksene.

Statslige vådområdeprojekter

Staten har besluttet at supplere den kommunale vådområdeindsats - se mere på Statslig vådområdeindsats - Naturstyrelsen.

I Viborg Kommune har Naturstyrelsen færdiggjort to vådområdeprojekter:

Finansiering

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram deltager i finansieringen af projekterne.

Link til EU-kommissionens hjemmeside om udvikling af landdistrikter.

Finansiering

EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram deltager i finansieringen af projekterne.

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58