You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Ilsø ved Hjorthede

Vådområdeprojektet er etableret i efteråret 2021 - se dronefotos af anlægsarbejdet og det færdige resultat.

Vådområdeprojektet, der er beliggende øst for Hjorthede, er blevet etableret i sommeren 2021.

Der bliver i efteråret 2021 løbende taget dronefotos af vådområdet, så ”fyldning” af Ilsø kan følges. Billederne vil senere blive lagt på hjemmesiden.

Samtidig med etablering af vådområdet, har Energi Viborg etableret et regnvandsbassin i tilknytning til vådområdet. Regnvandsbassinet har udløb til vådområdet.

Se mere om processen herunder.

Der er etableret et mindre vådområde på ca. 15 ha med to søer på i alt ca. 5 ha.

Kvælstoffjernelsen forventes at blive på ca. 2 tons kvælstof – 136 kg.N/ha.

Ved projektet er det intensive drænsystem i området lukket, og dræn, der krydser projektgrænsen, er ført til overrisling.

Afløb fra den kommende sø er ført under Enemærkevej og har udløb på et engområde øst for vejen.

Se projektbeskrivelser og kort i boksen herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde den 28. marts 2019.

Se slides fra mødet i en af den grønne boks med historisk materiale herunder.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har etforslagtil et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til enforundersøgelseom mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - Enteknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - Enejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret påfrivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpassetrealiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Link til EU-kommissionen:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da.

Fotos

Dronefoto fra 19. oktober 2021, hvor anlægsarbejdet er ved at være færdigt

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58