You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Gørup Enge i Vesthimmerland

Vådområdeprojektet på 110 ha er etableret i sommeren 2021 - se dronefotos og -film af de nye slyngede forløb.

Vådområdeprojektet, der ligger ved Lovns Bredning på grænsen mellem Viborg og Vesthimmerlands kommune, er blevet etableret i sommeren 2021.

 • Gørup Bæk og Gørup-Bysted bæk er i projektområdet blevet ført tilbage til de gamle slyngninger i et terrænnært forløb.
 • Grøfter og dræn i området er lukket.
 • Dræn fra de omkringliggende arealer er ført til overrisling i vådområdet.

Se dronefotos og -film fra processen fra vandlidende landbrugsareal til det færdige vådområde herunder.

Se mere om processen herunder.

Det samlede vådområde er på ca. 110 ha.

Tilbageholdelsen af kvælstof forventes at blive på ca. 8,9 tons N/år – til gavn for Limfjorden. Vådområdet reducerer samtidigt CO2-udledningen, da tørveholdige jorder sættes under vand.

Ved etablering af vådområder vil der normalt frigives fosfor i begrænsede mængder i de første år efter etableringen.

De væsentligste tiltag i området er, at:

 • Gørup Bæk og Gørup-Bysted bæk i projektområder er blevet ført tilbage til de gamle slyngninger i et terrænnært forløb.
 • Grøfter og dræn i området er lukket
 • Dræn fra de omkringliggende arealer er ført til overrisling i vådområdet.

Vådområdet er hovedsagelig beliggende i Viborg Kommune, men en mindre del er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt.

Se projektbeskrivelse og kort i boksen herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde i juni 2016.

Den 17. maj 2016 blev der afholdt vurderingsforretning i vådområdet for at vurdere prisen på de enkelte marker.

Siden er NaturErhvervstyrelsen gået i gang med at gennemføre en jordfordeling i området.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  1. En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  2. En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

   Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
   En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.
 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.


Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Link til EU-kommissionen:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_da.

Fotos

Gørup Bæk var før et udrettet vandløb, men er nu ført tilbage til de oprindelige slyngninger med et meget terrænnært forløb.

Gørup Bæk var før et udrettet vandløb, men er nu ført tilbage til de oprindelige slyngninger med et meget terrænnært forløb.

Dronefilm

Se dronefilm med før, under og efter anlægsarbejdet

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58