You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tjele Langsø - en af Danmarks længste søer

Tjele Langsø er 8,5 km lang og dermed en af Danmarks længste søer.

Tjele Langsø ligger mellem Viborg og Hobro i tilknytning til Tjele Gods. Søen er privatejet.

Oplandet består hovedsageligt af intensivt dyrkede landbrugsarealer og i mindre omfang skove og søer. De tættest beliggende arealer består af skov, eng og græsningsarealer for kreaturer. Den største del af Tjele Langsø omkranses af ellekrat.

Tjele Langsø modtager hovedsageligt vand fra to tilløb, Tjele Å og Engdal Bæk. Afløbet Vorning Å løber til Skals Å og videre i Hjarbæk Fjord.

Tjele Langsø ligger i resterne af en langstrakt tunneldal, der havde sit udspring omkring Mariager Fjord. Tunneldalen løber sammen med en nordligere tunneldal omkring Viborg, hvorfra smeltevandsstrømme er fortsat til Hald Sø området. Herfra er vandet fosset videre ud over Karup Hedeslette.

Søen er med sine 8,5 km en af Danmarks længste søer (Mossø er længere).

I statens vandområdeplaner 2015-2021 er søens målsætning "God økologisk og kemisk tilstand" - det vil sige en tilstand som giver gode levevilkår for områdets dyre- og planteliv.

Statens undersøger regelmæssigt søens tilstand ved at udtage vandprøver og undersøge fiskebestanden og vandplanternes udbredelse. Målopfyldelse vurderes ud fra en række såkaldte kvalitetselementer, herunder bl.a. indholdet af klorofyl i vandet.

Ifølge vandområdeplanerne er målsætningen for søen ikke opfyldt. Søens tilstand er "Ringe økologisk tilstand".

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne.

Søen er kernen i EU-habitatområde H33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk og EU-fuglebeskyttelsesområde F16 Tjele Langsø.

Der må sejles på søen i perioden 15. juni til 1. oktober, fra kl. 07.00 til en time før solnedgang.

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer