You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælp til merudgifter

Merudgifter er nødvendige udgifter, som kommunen kan yde tilskud til, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvem kan få dækket merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Har udsat/opsat din folkepension
  • Du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens §100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens §95 eller borgerstyret personlig assistance efter §96.

Varig nedsat funktionsevne

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • Hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • Som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

Kontakt

Socialafdelingen

30 30 34 28
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Mandag - onsdag

08.00 - 15.30

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 13.30

Sagsbehandlerne træffes bedst

Mandag - fredag

08.30 - 09.30