You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

ALFA-klasser: Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser

Har dit barn autismespektrumforstyrrelse? ALFA-klasser er et nyt tilbud i Viborg Kommune på Vestervang Skole. Læs om tilbuddet, målgruppen og hvordan vi arbejder med klasserne.

Den største ændring er for lærerne og deres måde at arbejde på. Vi kommer ikke til at mærke den store forskel som forældre til børn på Vestervang Skole, uanset om børnene kommer i X-, Y- eller Z klassen, men jeg tror på, at det både på kort og lang sigt vil øge børnenes trivsel, tryghed og læring.
– Rasmus Brodd Johnsen, skolebestyrelsesformand, Vestervang Skole.

Hvad er ALFA-klasser?

ALFA-klasser er et skoletilbud på Vestervang Skole. Klasserne består af 16 elever fra skoledistriktet og fire elever med ASF, der er visiteret til tilbuddet. Der er to voksne i klassen

I undervisningen er der øget fokus på struktur, rutiner, genkendelighed, feedback, overblik og visuel støtte – noget som alle elever i klassen kan profitere af, og noget som børn med ASF særligt har brug for.

Børn med ASF har ofte brug for støtte i sociale relationer. Derfor vil der være særligt fokus på udvikling af sociale færdigheder og social læring for børnene med ASF.

Hvorfor oprette ALFA-klasser?

I Viborg Kommune arbejder vi på, at børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Det gør vi ved at skabe rammer og muligheder for, at alle børn trives og bliver så dygtige, de kan.

Vores almenklasser er inspireret af Nest-pædagogikken, som Aarhus Kommune arbejder med. Erfaringer fra Aarhus peger på, at en Nest-inspireret pædagogik både har gode effekter for børn med og uden autismespektrumforstyrrelser. Blandt andet viser evalueringen, at alle børn ønsker at indgå i fællesskaber – uanset om de har ASF eller ej, og at eleverne fagligt klarer sig forventeligt eller bedre end andre elever på samme klassetrin.

De fysiske rammer understøtter didaktikken og pædagogikken

Vi indretter klasselokalerne, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø. Fx vil der hænge en oversigt over dagsprogrammet, så det understøtter en struktureret dag. Der vil også være en pausestol, hvor elever kan trække sig i kortere tid, uden at skulle forlade klasselokalet. Derudover vil der være tydelige visuelle støttesystemer i form af små piktogrammer, der hjælper eleverne til at navigere i løbet af skoledagen. Vi sikrer også, at der er en højere grad af ensartethed og struktur i hverdagen på tværs af fag og undervisere.

Hvem er målgruppen for ALFA-klasser?

Børn i Vestervang skoledistrikt.

Børn med autismespektrumforstyrrelser i Viborg Kommune.

Medarbejdere deltager i kompetenceudviklingsforløb forud for opstart

Medarbejderne, der skal undervise i ALFA-klasser, har været på et kompetenceudviklingsforløb, som læringskonsulenter fra PPL (Pædagogisk Praksis og Læring) har stået for.

Der vil være et tæt samarbejde mellem skole, læringskonsulenter og psykolog fra PPL for at sikre den fortsatte kompetenceudvikling og sparring.

Klassedannelsen skal sikre faglige og sociale læringsmiljøer

Vi sammensætter klasserne på baggrund af skolens principper for klassedannelse, der har fokus på, at klasserne er velfungerende – både fagligt og socialt.

De fire elever med autismespektrumforstyrrelser visiteres via almindelig visitationsprocedure.

Oprettelsen af klasserne foregår løbende

Der oprettes tre ALFA-klasser på 0., 1. og 2. årgang fra august 2021. Der udvides med en klasse om året i takt med at nye elever starter op. I 2028 vil der være ALFA-klasser på alle årgange (0.-9.).

Hvordan er ALFA-klasser forskellige fra en almindelig klasse?

Som forælder og elev, vil man ikke opleve den helt store forskel i det daglige:

Det almene

 • God pædagogik, didaktik og klasserumsledelse er i højsædet.
 • Mange af tiltagene anvendes i forvejen i indskolingen på Vestervang Skole, fx timetimer, stemmeskala, brug af piktogrammer m.m.
 • Fagrækken og målene med undervisningen har ikke ændret sig.
 • Det faglige og sociale fællesskab vægtes højt.
 • I det daglige hedder klasserne fortsat X, Y, Z.
 • Der arbejdes på tværs af klasser og årgange

Det særlige

 • Der er max 20 elever i klassen, 16 distriktselever og 4 elever med ASF, der er visiteret til tilbuddet.
 • Der vil være to voksne i klassen i undervisningen.
 • Genkendelighed, struktur, overblik og visuelle støttesystemer vil vægtes højere end normalt.
 • Lærerne understøttes tæt af PPL i arbejdet med eleverne og fællesskabet i klassen.

Fakta

 • I konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 er det besluttet, at autismeområdet skal have et særligt fokus.
 • I 2018 blev der lavet en kortlægning og analyse af autismeområdet i Viborg Kommune.
 • I 2019 blev der lavet en række anbefalinger til at styrke autismeområdet. En af anbefalingerne er opstart af ALFA-klasser.
 • Med budgetforliget vedr. budget 2020-2023 for Viborg Kommune afsættes der midler til at oprette et spor på en skole. Klasserne normeres til 16 almenbørn og fire børn med autismespektrumforstyrrelser eller lignende udfordringer. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2020 faldende til 0,3 mio. kr. i 2021 og frem.
 • Skoleåret 2020-2021: Forberedelse af opstart af ALFA-klasser på Vestervang Skole
 • August 2021: Opstart af ALFA-klasser på 0., 1. og 2. årgang på Vestervang Skole.