You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Her støtter vi de unge i udviklingen af deres faglige, personlige og sociale kompetencer gennem undervisning, praktisk træning og praktikophold.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen er for unge mellem 16 og 24 år.

Uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder.

Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Du kan være i målgruppen til en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

På STU opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt efter endt uddannelse.

STU indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik i virksomheder eller på institutioner.

Du får lavet plan med de overordnede mål for din uddannelse. Planen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese dine interesser, ønsker og behov.

STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder. Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

En særligt tilrettelagt uddannelse (STU) tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Du kan blive undervist forskellige steder såsom efterskoler, højskoler, frie fagskoler, FGU, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner. Det afhænger af netop din plan for uddannelsen.

Undervisning
Undervisningen på STU skal i videst muligt omfang tilpasses dig. Undervisningen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb og vil foregå på små hold.

I oversigten af udbydere kan du se, hvilket indhold de forskellige undervisningstilbud har.

Det er den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune, som i dialog med dig endeligt afgør, hvilket STU-tilbud du vil blive tilbudt.

Der er ikke eksaminer på STU-uddannelsen.

Praktiske aktiviteter
Efter loven skal STU indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i forløbsplanen, og hvor du får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Praktikken forudsættes at foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer. Formålet med praktikken er blandt andet, at du får arbejdserfaring og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads.

Ressourcepapir/kompetencebevis og uddannelsesbevis
Senest 12 måneder før du afslutter din STU, sørger din uddannelsesvejleder for, at der bliver lavet et ressourcepapir/kompetencebevis*.

Ressourcepapiret/kompetencebeviset skal være med til at koordinere, hvad du skal efter afsluttet STU, og det kan betyde, at der eventuelt skal ændres i din uddannelsesplan.

Ved afslutning af STU'en sørger din uddannelsesvejleder for, at der udstedes et uddannelsesbevis til dig. Uddannelsesbeviset indeholder bl.a. en kortfattet beskrivelse af uddannelsens indhold og de kompetencer, som du har opnået, og en vurdering af din opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.

* Der er en overgangsordning i skiftet fra det nuværende kompetencebevis og til ressourcepapiret. Hvis du pr. 1. august 2023 har mindre end 1 år tilbage af din STU, vil du få udstedt et kompetencebevis. Hvis du pr. 1. august 2023 har mere end 1 år tilbage af din STU, vil du få udstedt et ressourcepapir.

Det er din uddannelsesvejleder i den kommunale ungeindsats, der vurderer, om du er i målgruppen for en STU.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er for dig, der har et handicap eller et særligt behov, som gør, at du ikke kan deltage i en almen ungdomsuddannelse selv med støtte.

Du skal have opfyldt undervisningspligten, hvilket vil sige, at du skal have afsluttet folkeskolen, og du må ikke være fyldt 25 år.

De unge, der typisk bliver optaget på en STU, kan være unge med:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Psykiske vanskeligheder

Du kan også have ovenstående i kombination med fx:

 • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
 • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
 • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
 • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
 • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse

Det er ikke afgørende for din ret til STU, hvilken diagnose du har. Det afgørende er, at du ikke vil kunne fungere i en anden ungdomsuddannelse, selvom du modtager specialpædagogisk støtte.

STU-uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job. STU-uddannelsen afsluttes med et ressourcepapir, der vil danne grundlag for din fremtidige uddannelsesplan.

Ressourcepapiret påbegyndes senest 12 måneder før STU afsluttes og skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad du skal efter endt STU, og senest 3 måneder inden du afslutter en STU afholdes et udslusningsmøde.

Efter afslutning af STU vil du fx kunne overgå til uddannelse eller job.

STU-uddannelsen er gratis for dig. Du får ikke SU på STU.

Hvis du er under 18 år, vil du ikke modtage nogen ydelse.

Hvis du er over 18 år, kan du enten få førtidspension eller uddannelseshjælp under uddannelsen.

Hvis du ønsker at søge uddannelseshjælp, kan du rette henvendelse til din uddannelsesvejleder, der kan vejlede dig om ansøgningsprocessen.

Hvis du ikke er dansk statsborger, men ønsker at blive det, skal du kontakte Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvad det vil betyde for din sag, hvis du modtager en ydelse fra kommunen i forbindelse med, at du går på STU.

For at blive optaget på STU, skal du i dialog med din uddannelsesvejleder, som kan hjælpe med at vurdere, om du er i målgruppen for en STU. Her vil du få udleveret et ansøgningsskema af din uddannelsesvejleder, hvor dine ønsker og ressourcer afdækkes.

Herefter sørger din uddannelsesvejleder for, at din ansøgning om STU, bliver behandlet på et koordineringsmøde (K-møde) i den kommunale ungeindsats.

Det er den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune, der endeligt godkender, om du er i målgruppen for et STU-forløb.

Bliver du godkendt til STU, skal du sammen med dine forældre og uddannelsesvejlederen lave en forløbsplan.

Ansøgning og start
Opstart på STU-uddannelsen sker som nævnt efter aftale med uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune. Der er løbende optag på STU i Viborg Kommune.

Befordring
I visitationen til STU vil der også blive taget stilling til befordring, altså hvordan du kan transportere dig til og fra uddannelsen. De fleste STU-elever, kan selv køre med offentlig transport. Hvis ikke, arbejdes der med selvtransport som en del af uddannelsen.

Har du særlige befordringsbehov, kan du efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring til og fra uddannelsesstedet.

Den endelige afgørelse om befordring træffes af den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune.

Hjælpemidler, som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen, kan bevilliges efter STU-lovgivningen, eksempelvis IT-rygsæk mv.

Kommunen har indgået kvalitetsaftaler med en række forskellige STU-udbydere. Med aftalerne sikres det, at uddannelsesstederne lever op til lovgivningens krav til STU. Kommunen holder samarbejdsmøder med STU-udbyderne, og har en løbende dialog og forventningsafstemning om de enkelte STU-forløb.

Se en oversigt over kommunens primære eksterne og interne samarbejdspartnere.

Uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune vil indgå i dialog med dig om, hvilke valgmuligheder der vil være bedst for dit forløb.

Fra 1. januar 2025 får unge i målgruppen for STU endvidere mulighed for selv at foreslå et alternativt uddannelsessted, som den unge har krav på, når visse betingelser er opfyldte.

Hvis du ønsker at søge om optagelse på en STU-uddannelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet her (pdf).

Du kan klage til klagenævnet direkte, når Viborg Kommune har truffet afgørelse om:

 • Tilbud eller afslag på STU-uddannelsen
 • Indholdet af STU
 • Afslag på anmodning om at holde pause på STU
 • Afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af STU-uddannelsen
 • Afbrydelse af STU-uddannelsen

Der er ingen klagefrist på STU-området.

Du kan læse mere på Klagenævnets hjemmeside.