You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Katrinehaven

Sider under Botilbuddet Katrinehaven

Katrinehaven er et døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne.

Om Katrinehaven

Botilbuddet Katrinehaven er beliggende i Viborgs vestlige bydel, tæt på offentlig transport og dagligvarebutik.

Antal pladser

Katrinehaven består af 60 selvstændige boliger inddelt i 6 klynger med 10 boliger i hver og fællesarealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Udover botilbud er der i Katrinehaven også et aktivitetscenter med plads til 22 borgere. Aktivitetscentret er et visiteret tilbud målrettet borgerne i Katrinehaven.

Katrinehavens fokus

Vi lægger vægt på at sætte den enkelte borger i centrum, og at borgerne mødes med respekt og tillid samt oplever tryghed i udvikling, livskvalitet, nærvær og fællesskab.  

Støtte i hverdagen

I Katrinehaven får borgerne støtte til:

  • Udvikling og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder
  • Deltagelse i det sociale samvær/fællesskab - udvikling af sociale kompetencer
  • Verbale og nonverbale kommunikationssystemer ved kommunikative vanskeligheder
  • Træffe valg og få indflydelse på egen situation
  • Personlig hygiejne og almindelig daglig livsførelse
  • Administration af medicin og økonomi
  • Ledsagelse til læge, tandlæge, indkøb og lignende

I aktivitetscentret er der værkstedsfunktioner, køkken og kreative rum samt et snoozlerum med funktioner der er særligt velegnet målgrupperne med svære autismespektrumforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser. 

Formålet med borger- og pårørenderådene er at give mulighed for at repræsentere borgernes interesser og at styrke det generelle samarbejde i forhold til tilbuddene på handicapområdet. Det kan eksempelvis ske ved, at rådene medvirker til at tilrettelægge aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud. 

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Kontakt

Telefonnr.

Mail

Klynge 1

87 87 79 01

katrineklynge1@viborg.dk

Klynge 2

87 87 79 02

katrineklynge2@viborg.dk

Klynge 3

87 87 79 03

katrineklynge3@viborg.dk

Klynge 4

87 87 79 04

katrineklynge4@viborg.dk

Klynge 5

87 87 79 05

katrineklynge5@viborg.dk

Klynge 6

87 87 79 06

katrineklynge6@viborg.dk

Teamleder Carina Lauth Jakobsen
Klynge 1 og 2

87 87 79 60

caja@viborg.dk

Teamleder Lene Svaneborg Maagaard
Klynge 3, 4 og nattevagter

87 87 79 63

lsma@viborg.dk

Teamleder Anders Møhlenberg Jakobsen
Klynge 5, 6 og 7

87 87 79 61

amjak@viborg.dk

Afdelingsleder og ansvarlig for aktivitetstilbud
Lilli-Ane Urup

87 87 73 25

liu@viborg.dk