You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilbud til voksne med autisme

Her finder du et overblik over de mest relevante tilbud og indsatser til voksne med autisme.

Visitation til indsatserne sker på baggrund af en persons konkrete funktionsnedsættelse, og ikke på baggrund af diagnoser. Ligeledes er de fleste af tilbuddene generelle tilbud og kun ganske få særligt målrettet personer med ASF. Det betyder, at personer med nedsat funktionsevne pga. ASF kan tilbydes en række af de samme indsatser som de øvrige personer med andre former for funktionsnedsættelser.

I Viborg Kommune er der medarbejdere med specialkompetencer inden for ASF. Det betyder, at borgerne kan få en autisme-relevant/tilpasset støtte, uanset hvilken konkret indsats de visiteres til.

Center for Mestring tilbyder mestringskurset Bliv klogere på din autismespektrumforstyrrelse målrettet personer med ASF, som gerne vil opdateres på den nyeste viden om ASF. Målet er, at kursusdeltagerne lærer om autisme-forstyrrelser for på den måde at blive bedre til at tackle deres hverdag.

Visitation

Mestringskurserne kræver ikke visitation, men blot forudgående tilmelding via hjemmesiden. Andre tilbud i Center for Mestring kan kræve visitation via sagsbehandler i Socialafdelingen.

Se mere om Center for Mestrings tilbud til her.

Katrinehaven er et botilbud til voksne personer i alle aldre med behov for hjælp og støtte hele døgnet. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med behov for omfattende hjælp og støtte til praktiske gøremål og til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Katrinehaven har plads til 60 beboere fordelt på seks ’klynger’. Tre af Katrinehavens klynger er særligt egnet for borgere med svære ASF og betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.

Visitation

Visitation sker via sagsbehandler i Socialafdelingen.

Se mere om Katrinehaven her.

Safranvej er et midlertidigt bofællesskab, der henvender sig til unge i alderen 18-31 år, som har en ASF-diagnose. Målgruppen er kendetegnet ved et gennemsnitligt til meget godt intellektuelt funktionsniveau, men med begrænsninger i forhold til at leve et selvstændigt liv. Målgruppen har brug for socialpædagogisk støtte og træning til at udvikle kompetencer for at opnå yderligere selvstændighed. Der arbejdes med botræning med det formål, at man på sigt kan klare sig med et minimum af støtte i egen bolig og få størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bofællesskabet Safranvej har plads til ni personer, to i aflastning og yderligere en person i en akutplads.

Visitation

Visitation sker via sagsbehandler i Socialafdelingen.

Se mere om Bofællesskabet Safranvej her.

Stadionkollegiet er et døgndækket botilbud for unge borgere med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne. Stadionkollegiets ene afdeling er primært indrettet til unge med ASF-diagnose. Målgruppen har brug for socialpædagogisk støtte og træning til et liv i egen bolig. Der arbejdes med afklaring af fremtidsmuligheder ift. bolig, beskæftigelse og uddannelse samt med at oparbejde såvel praktiske som sociale færdigheder.

Stadionkollegiet er i alt normeret til 25 pladser, hvoraf de 12 er særligt egnede for unge med ASF.

Visitation

Visitation sker via sagsbehandler i Socialafdelingen.

Se mere om Stadionkollegiet her.

Bostøtten i Handicap har et stort antal bostøtter, der er uddannet Autisme-piloter. Nogle af disse er samlet i et team, der er specialiseret i autisme.

Unge med ASF kan støttes i Kontaktstedet Handicap i at danne netværk, dels på klubaftner og i mindre netværksgrupper med henblik på mulighed for socialt samvær med bl.a. ligestillede og pædagogisk guidning i samvær og aktivitet.

Visitation

Ansøgninger om bostøtte bevilges/vurderes af Socialafdelingens sagsbehandlere.

Læs mere om Kontaktsted Handicap Viborg

Indsatsen er forankret i Bostøtten Handicap og består af et Læringsforløb 15-20 uger med gruppeforløb og sideløbende bostøtte, hvor de unge modtager relevant træning, støtte og vejledning ift. følgende tre områder: bolig og hverdagsliv, uddannelse og job samt netværk og fritid.

Viborg Kommune har modtaget 1,9 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen til udvikling og afprøvning af indsatsen, og det løber i perioden januar 2020 - udgangen af 2022.

Målgruppen er unge mennesker med ASF mellem 18 og 30 år, som bor i egen bolig evt. med bostøtte efter endt indsats. ”Boligklar med Autisme” er for unge, som ikke er i målgruppen for efterværn.

Visitation

Ansøgninger om deltagelse i Projekt Boligklar med Autisme vurderes af Socialafdelingens fremskudte sagsbehandler i Bostøtten, Handicap.

Læs folderen: Boligklar med autisme

STU er for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder. Uddannelsen er et treårigt forløb med en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

Visitation

Ønsker du at tage en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

Se mere om STU Viborg her.

A-sporet er et specialiseret tilbud rettet mod arbejdsmarkedet for ledige borgere med ASF. På A-sporet forberedes, vejledes og støttes borgeren til at finde fodfæste i enten job eller uddannelse.

Indsatsen indeholder fx holdundervisning om ASF i forhold til arbejdsmarked og uddannelse, individuelle samtaler, fokus på relationsdannelse mm. Tilbuddet tilrettelægges individuelt ud fra ønsker og behov.

Det er muligt at blive visiteret til specialiserede tilbud, som andre end Viborg Kommune står for.

Visitation

Visitation til eksterne tilbud sker udelukkende med udgangspunkt i behov for specialiserede indsatser, som Viborg Kommune ikke kan levere i egne tilbud. Visitation sker ikke med udgangspunkt i borgeres eventuelle ønsker om geografisk placering.