You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Restriktioner i Viborg Kommune

Se Viborg Kommunes tiltag i forbindelse med myndighedernes skærpede restriktioner for at minimere udbredelsen af Covid-19.

På baggrund af den stigende Covid-19-smitte, har regeringen besluttet at indføre skærpede restriktioner i hele landet for at begrænse smitten. De skærpede restriktioner gælder til og med den 7. februar 2021.

Status den 25. januar 2021:

Restriktionerne indebærer i hovedtræk

 • Dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr holder fortsat åbent.
 • Indkøbscentre, stormagasiner og alle udvalgsvarebutikker – uanset størrelse - lukker.
 • Liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres - herunder frisører, massører, tatovører og køreskoler - lukker.
 • Alle restauranter og barer lukker.
 • Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.
 • Alle skolebørn hjemsendes og skal undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også kraftigt til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.
 • Svømmehaller, fitnesscentre og lignende lukkes.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden.

Med kritiske funktioner menes for kommunens vedkommende blandt andet personale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, familie- og socialområdet, børne- og undervisningssektoren, beredskabet, opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. energi, vand, affaldshåndtering og tele- og IT-infrastruktur.

Håndtering af restriktionerne i Viborg Kommune


Børn og Unge

Skoleområdet

 • Elever på alle klassetrin i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning. 
 • Sårbare grupper sendes ikke hjem, f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.
 • Elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne, der modtager specialundervisning sendes ikke hjem.

Dagtilbudsområdet

 • De nye restriktioner medfører ingen ændringer på dagtilbudsområdet.
 • Opfordring til, at forældre benytter mundbind, når børnene bringes og hentes i daginstitutionerne.

Familie- og rådgivningsområdet

 • Betragtes som kritiske funktioner, og derfor fastholdes møder og indsatser i videst muligt omfang inden for de to områder. Det betyder, at møder med f.eks. socialrådgivere, familiebehandlere, støtte-kontaktpersoner, sundhedsplejersker, tandplejen mv. forsøges fastholdt.
 • Aflastnings- og barnepigeordninger vil ligeledes fortsætte uændret.

 Social, Sundhed og Omsorg

 • Al aktivitet på social-, sundheds- og omsorgsområderne opretholdes som udgangspunkt. Dette sker under hensyntagen til de restriktioner, der bl.a. gælder for afstand, hygiejne, brug af værnemidler og besøg. Det betyder også, at alle aktiviteter som involverer frivillige desværre fortsat ikke kan gennemføres.
 • Særligt på social- og sundhedsområdet vil nogle aktiviteter være omlagt til i højere grad at foregå telefonisk, via videomøder, i andre fysiske rammer og udendørs. Enkelte aktiviteter vil have færre fremmødedage. Desuden er næsten alle Madservices caféer på plejecentrene lukkede.

Teknik og Miljø

 • Den kollektive trafik kører indtil videre uforandret.
 • Kørsel til og fra genoptræning og kørsel med børn tilpasses aktuelle behov.
 • Beredskabet i forhold til vand, spildevand og skadedyrsbekæmpelse opretholdes uændret.
 • Affald bliver fortsat hentet.
 • Genbrugspladserne holdes åbne med begrænset antal besøgende på pladsen ad gangen.
 • Det sædvanlige beredskab i forhold til sne og glatte veje, større storme og trafik- og miljøuheld opretholdes.
 • Rengøring af veje, fortove og parker bliver delvist reduceret.
 • Park og Vej fortsætter med at løse visse opgaver, hvor medarbejderen arbejder alene.
 • Der gøres fortsat rent i de kommunale bygninger, der benyttes.
 • Syn af plejeboliger og ældreboliger udføres.
 • Midtjysk Brand & Redning opretholder sin kerneopgave - at slukke brande og redde menneskeliv. Visse servicefunktioner vil være påvirket, men ikke brand, redning eller vagtcentral opgaver. Serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, er heller ikke påvirket.

Kultur

 • Alle institutioner, afdelinger, haller og idrætsanlæg på kultur- og fritidsområdet lukkes.
 • Udendørs idrætsfaciliteter som boldbaner m.m. kan fortsat benyttes. Nationale retningslinjer respekteres, herunder forsamlingsforbuddet på max fem personer. Indendørs omklædningsfaciliteter er lukket.
 • Skøjtebanen på Borgvold er lukket fra og med den 25. december.
 • Det er muligt at reservere materialer og hente dem på bibliotekerne i Viborg, Bjerringbro, Karup, Skals og Stoholm samt hos købmændene i Løgstrup, Hammershøj, Vridsted og Møldrup.
 • Take away bøger fra Viborg Bibliotekerne fortsætter. Se afhentningssteder på viborgbib.dk

Beskæftigelsesområdet

 • Ydelseskontoret er lukket, og der er etableret nødberedskab på rådhuset.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen er delvist suspenderet. Samtaler gennemføres fortsat og i videst muligt omfang virtuelt og alle medarbejdere er tilgængelige for råd og vejledning. Allerede etablerede aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud kan fortsætte, hvis borgeren ønsker det. Fra 1. januar 2021 til 7. februar 2021 etableres ikke nye aftaler om virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Vejledning og opkvalificering: Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering (kurser, særligt tilrettelagte projekter, uddannelsesforløb m.v.) gennemføres ikke, med mindre det kan ske digitalt, og der igangsættes ikke nye borgerforløb
 • JobIgens beskæftigelsestilbud er lukket, men man er i det små begyndt med virtuel undervisning.
 • Sprogcenter Viborg er lukket.
 • Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Hald Ege Miniregnskov) holdes åbent.
 • STU Viborg holdes åbent– der gennemføres virtuel undervisning ved behov.

 Rådhuset

 • Rådhuset er lukket for borgeradgang uden forudgående aftale.
 • Telefonerne er åbne som normalt.
 • Hovednummeret 87 87 87 87 fungerer som normalt, men også som nødnummer, hvis en borger har akut behov for adgang til rådhuset.
 • Rådhusets Borgerservice er alene fysisk åbent i helt særlige tilfælde - f.eks. udbetaling af ydelser til såkaldte administrationsklienter samt vielser.
 • Er dit kørekort eller pas ved at udløbe, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 87 87 87 10 og få information om, hvordan du skal forholde dig.
 • Der holdes stadig samtaler på familieområdet.
 • Ydelseskontoret er lukket, men der er nødberedskab.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen fortsætter og samtaler m.v. gennemføres i videst muligt omfang virtuelt.

Læs mere på coronasmitte.dk