You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Restriktioner i Viborg Kommune

Se Viborg Kommunes tiltag i forbindelse med myndighedernes restriktioner for at minimere udbredelsen af Covid-19.

Status den 2. marts 2021

Regeringen har den 24. februar 2021 udmeldt en række lempelser af covid-19-restriktionerne gældende for hele landet med virkning fra 1. marts 2021.

Landsdækkende restriktioner fra 1. marts

De landsdækkende lempelser i restriktioner fra 1. marts vedr. vedrører udvalgsvarebutikker samt udendørs kulturinstitutioner og idrætsaktiviteter. Alle øvrige restriktioner, der stod til at udløbe den 28. februar forlænges til og med den 5. april 2021. I hovedtræk indebærer restriktionerne herefter:

 • Dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr holder fortsat åbent.
 • Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
 • Indkøbscentre og stormagasiner er lukkede.
 • Liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres - herunder frisører, massører, tatovører og køreskoler er lukkede.
 • Alle restauranter og barer er lukkede.
 • Det overordnede forsamlingsforbud er fortsat på 5 personer, men hæves til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Der kan trænes udendørs i grupper op til 25 personer.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Indendørs kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer og biografer holdes lukket.
 • Svømmehaller, fitnesscentre og lignende er lukkede.
 • Indendørs idræt skal fortsat holdes lukket.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.
 • Alle skolebørn – undtaget 0.- 4. klasse - er som udgangspunkt hjemsendt og undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister. I Viborg Kommune er der dog lokale lempelser på dette område, som beskrives neden for.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også kraftigt til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Med kritiske funktioner menes for kommunens vedkommende blandt andet personale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, familie- og socialområdet, børne- og undervisningssektoren, beredskabet, opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. energi, vand, affaldshåndtering og tele- og IT-infrastruktur.

Lokale lempelser fra 1. marts

Fra 1. marts 2021 indføres en række lempelser af covid-19 restriktioner, som kun gælder for Nordjylland og Vestjylland – herunder Viborg Kommune:

 • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kan vende tilbage til undervisning med 50 pct. fremmøde, sådan at halvdelen af eleverne møder ind hver anden uge.
 • Elever over 12 år og personale i grundskolen opfordres kraftigt til to ugentlige test. Der stilles krav om to ugentlige test på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde med særlige smitteforebyggende foranstaltninger, herunder krav om test.

Læs mere og find pjecer om den gradvise åbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag på coronasmitte.dk

Håndtering af restriktionerne i Viborg Kommune

Børn og Unge

Skoleområdet

 • Elever fra 5. - 8. klasse er hjemsendte. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning. 
 • Alle afgangselever i grundskolen undervises med 50 pct. fremmøde – halvdelen af eleverne møder ind hver anden uge.
 • Afgangselever og personale på grundskoler kan blive testet lokalt på skolerne. Forældre informeres via Aula.
 • Elever, der har vanskeligheder, kan komme på skolerne og modtage undervisning, og der er mulighed for, at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper på max 5 personer - udendørs og med afstand med læreren.
 • Sårbare grupper sendes ikke hjem, f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering.
 • Elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne, der modtager specialundervisning sendes ikke hjem.

Dagtilbudsområdet

 • De nye restriktioner medfører ingen ændringer på dagtilbudsområdet.
 • Vi opfordrer til, at forældre benytter mundbind, når børnene bringes og hentes i daginstitutionerne.

Familie- og rådgivningsområdet

 • Betragtes som kritiske funktioner, og derfor fastholdes møder og indsatser i videst muligt omfang inden for de to områder. Det betyder, at møder med f.eks. socialrådgivere, familiebehandlere, støtte-kontaktpersoner, sundhedsplejersker, tandplejen mv. forsøges fastholdt.
 • Aflastnings- og barnepigeordninger vil ligeledes fortsætte uændret.

 Social, Sundhed og Omsorg

 • Al aktivitet på social-, sundheds- og omsorgsområderne opretholdes som udgangspunkt. Dette sker under hensyntagen til de restriktioner, der bl.a. gælder for afstand, hygiejne, brug af værnemidler og besøg. Det betyder også, at alle aktiviteter som involverer frivillige desværre fortsat ikke kan gennemføres.
 • Særligt på social- og sundhedsområdet vil nogle aktiviteter være omlagt til i højere grad at foregå telefonisk, via videomøder, i andre fysiske rammer og udendørs. Enkelte aktiviteter vil have færre fremmødedage. Desuden er næsten alle Madservices caféer på plejecentrene lukkede.

Teknik og Miljø

 • Den kollektive trafik kører indtil videre uforandret.
 • Kørsel til og fra genoptræning og kørsel med børn tilpasses aktuelle behov.
 • Beredskabet i forhold til vand, spildevand og skadedyrsbekæmpelse opretholdes uændret.
 • Affald bliver fortsat hentet.
 • Genbrugspladserne holdes åbne med begrænset antal besøgende på pladsen ad gangen.
 • Det sædvanlige beredskab i forhold til sne og glatte veje, større storme og trafik- og miljøuheld opretholdes.
 • Rengøring af veje, fortove og parker bliver delvist reduceret.
 • Park og Vej fortsætter med at løse visse opgaver, hvor medarbejderen arbejder alene.
 • Der gøres fortsat rent i de kommunale bygninger, der benyttes.
 • Syn af plejeboliger og ældreboliger udføres.
 • Midtjysk Brand & Redning opretholder sin kerneopgave - at slukke brande og redde menneskeliv. Visse servicefunktioner vil være påvirket, men ikke brand, redning eller vagtcentral opgaver. Serviceopgaver, som Midtjysk Brand & Redning løser for andre kommunale institutioner, der udfører kritiske opgaver i samfundet, er heller ikke påvirket.

Kultur

 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer, for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Udendørs idrætsfaciliteter som boldbaner m.m. kan fortsat benyttes. Nationale retningslinjer respekteres, herunder forsamlingsloftet på max fem personer, med mindre det er i organiseret regi.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.
 • Alle indendørs institutioner, afdelinger, haller og idrætsanlæg på kultur- og fritidsområdet holdes fortsat lukket.
 • Det er muligt at reservere materialer og hente dem på bibliotekerne i Viborg, Bjerringbro, Karup, Skals og Stoholm samt hos købmændene i Løgstrup, Rødkærsbro, Ørum, Hammershøj, Vridsted og Møldrup.
 • Take away bøger fra Viborg Bibliotekerne fortsætter. Se afhentningssteder på viborgbib.dk

Beskæftigelsesområdet

 • Ydelseskontoret er lukket, og der er etableret nødberedskab på rådhuset.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen er delvist suspenderet. Samtaler gennemføres fortsat og i videst muligt omfang virtuelt og alle medarbejdere er tilgængelige for råd og vejledning. Allerede etablerede aftaler om virksomhedspraktik og løntilskud kan fortsætte, hvis borgeren ønsker det. I perioden frem til 5. april 2021 etableres ikke nye aftaler om virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Vejledning og opkvalificering: Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering (kurser, særligt tilrettelagte projekter, uddannelsesforløb m.v.) gennemføres ikke, med mindre det kan ske digitalt, og der igangsættes ikke nye borgerforløb
 • Jobigens beskæftigelsestilbud er lukket. Der afvikles dog online-undervisning for enkelte grupper. 
 • Sprogcenter Viborg er åbent for kursister fra 8. marts 2021 med 50 % fysisk fremmøde.
 • Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Hald Ege Miniregnskov) holdes åbent.
 • STU Viborg holdes åbent– der gennemføres virtuel undervisning ved behov.

 Rådhuset

 • Rådhuset er lukket for borgeradgang uden forudgående aftale.
 • Telefonerne er åbne som normalt.
 • Hovednummeret 87 87 87 87 fungerer som normalt, men også som nødnummer, hvis en borger har akut behov for adgang til rådhuset.
 • Rådhusets Borgerservice er alene fysisk åbent i helt særlige tilfælde - f.eks. udbetaling af ydelser til såkaldte administrationsklienter samt vielser.
 • Er dit kørekort eller pas ved at udløbe, kan du kontakte Borgerservice på tlf. 87 87 87 10 og få information om, hvordan du skal forholde dig.
 • Der holdes stadig samtaler på familieområdet.
 • Ydelseskontoret er lukket, men der er nødberedskab.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk fremmøde både på rådhuset og i filialerne.
 • Beskæftigelsesindsatsen fortsætter og samtaler m.v. gennemføres i videst muligt omfang virtuelt.

Læs mere på coronasmitte.dk