You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forretningsordenen er Økonomi- og Erhvervsudvalgets "spilleregler". vedtages af Økonomi- og Erhvervsudvalget og indeholder reglerne for, hvordan udvalgets møder skal afvikles mv.

Valg af formand og næstformand

§ 1

Stk. 1. På det første møde i Økonomi- og Erhvervsudvalgets funktionsperiode (det konstituerende møde) - der indkaldes af borgmesteren som født formand for udvalget - vælger udvalget sin næstformand. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

Stk. 2. Hvis formanden er midlertidigt fraværende, overtager næstformanden formandshvervet. Udtræder næstformanden af udvalget, vælger udvalget en ny næstformand ved flertalsvalg.

Mødevirksomhed

§ 2

Stk. 1. Udvalgets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Udvalget fastsætter selv sin årlige mødeplan under behørig hensyntagen til det af Byrådet godkendte udkast til overordnet politisk mødestruktur for det pågældende år.

Stk. 3. Ekstraordinært møde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af et flertal af udvalgets medlemmer.

Stk. 4. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler medlemmet dette til formanden eller til udvalgets sekretær inden mødets afholdelse.

 

§ 3

Stk. 1. Udvalget kan tillade såvel ansatte i Kommunens tjeneste som andre personer at overvære møderne
med henblik på en sags oplysning.

 

§ 4

I forbindelse med alle udvalgsmøder optages et fast punkt på dagsordenen med følgende formulering: ”Meddelelser og gensidig orientering”.

Indkaldelse til møde

§ 5

Stk. 1. Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af udkast til dagsorden til udvalgets medlemmer senest 4 hverdage forud for mødet. Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen. Dagsordensudkastet sendes endvidere til orientering til de øvrige byrådsmedlemmer samt offentliggøres på Kommunens hjemmeside med de
begrænsninger, der følger af bestemmelser om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver udvalgsformanden i videst muligt omfang udvalgsmedlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.


§ 6

Hvis et udvalgsmedlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen til førstkommende møde.

Beslutninger og beslutningsprotokol

§ 7

Stk. 1. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Stk. 2. Der kan ikke træffes beslutning i sager, som ikke er optaget på dagsordenen (tillægssag), medmindre alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.

Stk. 3. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning
til tvivl.

Stk. 4. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære udvalgsmøde udvalget om sager, som
formanden på udvalgets vegne har afgjort iht. § 7, stk. 3.

 

§ 8

Stk. 1. Der føres en protokol over udvalgets møder, hvori dagsordenen for mødet og de trufne beslutninger indføres.

Stk. 2. Oplysning om fraværende medlemmer anføres i beslutningsprotokollen. Det skal desuden fremgå af protokollen, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandlingen af og afstemningen om.

Stk. 3. For den enkelte sag skal voteringens udfald fremgå af protokollen.

Stk. 4. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, og kan ved sagens fremsendelse til et andet udvalg, Byrådet eller en anden myndighed ledsage denne med en skriftlig begrundelse for sit standpunkt. Udvalgsformanden kan fastsætte en frist for medlemmets aflevering af en sådan skriftlig begrundelse.

Stk. 5. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

 

§ 9

Ethvert medlem kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet - inden dettes afslutning - til beslutningsprotokollen at erklære, at sagen ønskes indbragt til afgørelse af Byrådet.

Delegation

§ 10

Udvalget kan delegere beslutningskompetence til formanden eller Forvaltningen. Delegationen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Habilitet og tavshedspligt

§ 11

Stk. 1. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen (inhabilitet). Hvis et medlem er inhabilt, skal den pågældende forlade mødelokalet, mens sagen behandles. Medlemmet kan dog deltage i udvalgets behandling og afstemning om habilitetsspørgsmålet.

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden forud for mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 3. Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152c - 152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Ethvert udvalgsmedlem har endvidere tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i udvalget.

Forståelse af forretningsordenen, ikrafttræden m.v.

§ 12

Udvalgets medlemmer er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget på dettes næste møde.

 

§ 13

Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutning.

 

§ 14

Stk. 1. Denne forretningsorden er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. januar 2014 og 19. marts 2014.

Stk. 2. Ændringer i eller tillæg til denne forretningsordenen skal behandles på 2 ordinære udvalgsmøder.

 

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov, som du kan læse her.