You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune

Kapitel 1 Byrådet

§ 1

Viborg Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

 

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden, jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel 2 Borgmesteren

§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der til sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3.Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

 

§ 5

Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget
 2. Børne- og Ungdomsudvalget
 3. Landdistriktsudvalget
 4. Klima- og Miljøudvalget
 5. Teknisk Udvalg
 6. Social- og Sundhedsudvalget
 7. Beskæftigelsesudvalget
 8. Ældre- og Aktivitetsudvalget
 9. Kultur- og Fritidsudvalget


§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af
protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

 

§ 8

Hvis et stående udvalg vil foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af ØkonomiErhvervsudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

 

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget

§ 10

Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen, herunder udarbejdelse af forslag til kommuneplan, samt forestår en samordnet løsning af Kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende

 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder vedrørende de under udvalgets ansvar henlagte bygninger og lokaler
 • central, planlagt vedligeholdelse af alle kommunens bygninger
 • anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende
  institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom og jord
 • overordnet planlægning af kommunens boligforsyning
 • borgerservice
 • IT og digitalisering
 • effektivisering
 • kommunikation og markedsføring
 • erhvervsforhold, uddannelsesforhold, udviklingsmæssige og turistmæssige forhold samt lignende spørgsmål
 • mellemkommunale, regionale og nationale forhold
 • internationale forhold, venskabsbysamarbejde og systemeksport
 • animation
 • ejerinteresser i helt eller delvist kommunalt ejede selskaber, eksempelvis Energi Viborg og Midtjysk Brand & Redning.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42,
samt vedrørende de i stk. 5 nævnte bygninger og lokaler

 • anlægsplaner 
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

 

§ 11

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • kommunens indkøbs og udbud.

 

§ 12

Økonomi- og Erhvervsudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

Kapitel 5 De stående udvalg

§ 13

Børne- og Ungdomsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og ungdoms-området, herunder opgaver vedrørende

 • dagtilbud, herunder dagpleje, institutioner og specialtilbud
 • folkeskoleområdet (og øvrige grundskoleområde), herunder naturskolerne, specialundervisning og skolefritidsordninger (SFO’er) og anden specialpædagogisk bistand
 • tilsyn med friskoler og private grundskoler, når der er anmodning herom
 • ungdomsskoler
 • fritids- og ungdomsklubber, herunder specialtilbud
 • pædagogisk praksis og læring (PPL)
 • familieområdet, herunder misbrugsområdet for unge
 • forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder dagbehandling
 • handicapområdet for børn og unge
 • sundhedspleje
 • døgntilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicap 
 • døgntilbud til børn og unge med adfærdsmæssige problemer
 • børne- og ungdomstandpleje samt specialtandplejen
 • Viborg Ungdomsråd
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, der er henlagt under udvalgets område, til foreninger m.v.
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets område i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme under udvalgets område og regler for tilskud til foreninger m.v.

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§14

Landdistriktsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager opgaver vedrørende udvikling af landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere i hele Viborg Kommune. Udvalget har til formål at understøtte bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i samarbejde med de enkelte lokalområder og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og herunder borgerinddragelse, værdien af lokale styrkepositioner, ildsjæle og aktive borgere.

Udvalget understøtter, at der arbejdes i helhedsorientering på tværs af de politiske udvalg i forbindelse med udvikling af demokrati og borgerinddragelse. Udvalget skal udvikle og videregive ideer om demokrati og borgerinddragelse til de øvrige udvalg

 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver:

 • udarbejdelse af en Landdistriktspolitik med henblik på at understøtte og udvikle oplandet til Viborg by via særlige initiativer
 • udarbejdelse af Strategi for borgerinvolvering i det lokale demokrati
 • katalysator for understøttelse af borgerinitiativer, herunder borgerguide samt initiativpulje, hvorfra der kan ydes mindre tilskud til opstart af borgerinitiativer, konsulentbistand, mødevirksomhed, borgerportal m.v.
 • ansvar for område- og byfornyelse i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere i hele Viborg Kommune
 • understøtte og indgå i dialogprocesser med henblik på opsamling af synspunkter og holdninger i forbindelse med øvrige udvalgs områder, herunder eksempelvis komme med forslag til øvrige udvalg vedr. Kommuneplanens byskitser, kollektiv trafik, IT-infrastruktur (herunder bredbånd og mobiltelefoni), cykelstier, markedsføring, turisme, initiativer til øget bosætning m.m.
 • udvikle og udarbejde forslag til forsøg med styringsformer og fællesskaber, herunder eksempelvis landsbypedeller, foreningssamarbejde, klyngesamarbejde m.m.
 • møder og dialog med diverse fora i landdistrikter og byer med mindre end 3.000 indbyggere, herunder Viborg Landsbysammenslutning og andre landsbysamarbejder mv.
 • kåring af Årets Lokalområde
 • tilskud til drift og vedligehold af forsamlingshuse

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets område i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10

§15

Klima- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima-, natur- og miljøområdet, herunder opgaver vedrørende

 • klima og energi, herunder udarbejdelse af en klimapolitik/-plan samt energiforsyningsplan
 • natur og miljø, herunder vandløb og søer, miljø, naturforvaltning, Agenda 21
 • planlægning for det åbne land
 • lokalplaner i det åbne land
 • naturbeskyttelse
 • naturpleje
 • grundvand
 • jordforurening
 • miljøbeskyttelse (virksomheder)
 • Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
 • tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet samt drift af renovationsvæsen
 • skadedyrsbekæmpelse
 • Det Grønne Råd
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets område i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§16

Teknisk Udvalg består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende

 • lokalplanlægning (dog ikke lokalplaner for det åbne land)
 • område- og byfornyelse i byer med mere end 3.000 indbyggere
 • udarbejdelse af udviklingsplaner inden for området
 • trafik, veje, stier og parker
 • kollektiv trafikpark
 • parkering
 • byggemodninger
 • byggesagsbehandling
 • kommunale havne
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med, samt drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10
 • vedtægter om betalingsforhold samt takster inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§17

Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale område, herunder opgaver vedrørende

 • handicapområdet for voksne, herunder botilbud, bostøtte m.m.
 • voksenspecialundervisning
 • det socialpsykiatriske område, herunder botilbud, støtte i eget hjem m.m.
 • indsats for socialt udsatte
 • misbrugsområdet for voksne
 • forsorgshjemmet Vibohøj
 • Handicaprådet i Viborg
 • Frivillighedsrådet i Viborg Kommune 
 • Udsatterådet
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, herunder Viborg Krisecenter 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • kommunal medfinansiering af regionens sundhedsudgifter
 • drift, udvikling og koordinering af det nære sundhedsvæsen i samarbejde med regionen og klyngen
 • rehabiliteringscenter Viborg (RCV) og Akutteam
 • sundhedscenter og sundhedssatellitter
 • genoptræning efter sygehusophold og vederlagsfri fysioterapi
 • driftsopgaver vedrørende sundhedsområdet, sundhedsfremme og forebyggelse
 • helhed på tværs, når der skal inddrages flere udvalgsområder i forbindelse med forebyggelse og sundhed
 • udvikle og videregive idéer om forebyggelse og sundhedsspørgsmål til de øvrige udvalg
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§18

Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats, herunder opgaver vedrørende

 • jobcenter, aktivering mv., herunder kontaktforløb og tilbudsafgivelse til alle målgrupper
 • ydelser til alle jobcentrets målgrupper i henhold til gældende lovgivning
 • servicering af private og offentlige arbejdsgivere i kommunen omkring at tiltrække, fastholde, samt efter- og videreuddanne arbejdskraft
 • virksomhedsvendt indsats, herunder praktik, løntilskud og uddannelse
 • ”Jobigen”, beskæftigelsestilbud til jobcentrets målgrupper samt beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister
 • rehabiliteringsteamet iht. Beskæftigelseslovgivningen
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grund Uddannelse (FGU)
 • samarbejde med uddannelsesinstitutioner, herunder ungdomsuddannelser, samt erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 • integrationsområdet i henhold til integrationsloven, herunder Sprogcenter Viborg og Integrationsrådet i Viborg
 • indsats for veteraner samt ansvar for Styregruppe for Veteranindsatsen.
 • overordnet samspil med arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv., herunder Beskæftigelsespolitisk Forum
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§19

Ældre- og Aktivitetsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • ældreområdet, herunder personlig pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, træning, boliger samt rehabilitering
 • madservice, herunder drift af køkken
 • dagcentre for hjemmeboende
 • senhjerneskadeområdet
 • demensområdet
 • omsorgstandpleje 
 • hjælpemidler
 • Viborg Ældreråd
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets område i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§20

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • biblioteker
 • folkeoplysning
 • idrætsanlæg og haller
 • museet og udstillingssteder
 • lokalhistoriske arkiver
 • almenkulturelle opgaver, herunder børnekultur, musikskoler m.v.
 • events, herunder større kulturelle og sportslige arrangementer
 • øvrige kulturelle områder, herunder teaterområdet, egnsteatre, musikensembler, kulturprojekter
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, herunder eksempelvis Kulturprinsen og Hald Hovedgaard
 • drifts og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift og vedligeholdelse af selvejende institutioner, der er knyttet til udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af – Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Kapitel 6 Vederlag m.v.

§21

Første viceborgmester oppebærer et vederlag som udgør 5 % af borgmesterens vederlag. Anden viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Næstformanden i Økonomi- og Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 8,1 % af borgmesterens vederlag.Stk. 3. Formanden og næstformanden for Børne- og Ungdomsudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden og næstformanden for Landdistriktsudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden og næstformanden for Klima- og Miljøudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden og næstformanden for Teknisk Udvalg oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden og næstformanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden og næstformanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden og næstformanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer vederlag, som udgør henholdsvis 21,1 % og 8,1 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer vederlag, som udgør 8,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 12. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

Kapitel 7 Ændringer i vedtægten

§22

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Forslag om ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.


Vedtaget på møder i Viborg Byråd den 13. december 2017 og den 20. december 2017.