You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Høring om ny kommuneplan

Idéfase for ny kommuneplan.

Emne

IdéfaseKommuneplan

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

23.11.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Planlægning handler om at skabe rammer for udvikling og det gode liv og derfor også om at kigge langt ud i fremtiden. Kommuneplanen skaber den sikkerhed, man som borger og/eller erhvervsdrivende kan handle ud fra. Kommuneplanen er budgettet for kommunens arealer, og den er resultatet af en afvejning af mange hensyn. Alt er derfor ikke muligt.

Med Planstrategi 2040 har byrådet besluttet at revidere Kommuneplan 2017-2029. Det betyder, at der skal vedtages en ny kommuneplan. I den forbindelse kan byrådet vælge at ændre, hvor der i fremtiden kan være f.eks. boliger, virksomheder og grønne områder.

Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til en ny kommuneplan jf. planlovens § 23c senest den 4. januar 2024.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Politisk beslutning

Se sag nr. 13 i byrådet 15. november 2023.

 

Med Planstrategi 2040 har byrådet besluttet, at der arbejdes med en rullende kommuneplanlægning. Dette indebærer, at revisionen af kommuneplanen samlet er:

 • en ny kommuneplan, hvor der samles op på ændringer og justeringer samt på nye ønsker (ordinær revision)
 • en række tillæg til kommuneplan for geografiske områder eller temaer med udgangspunkt i planstrategiens fokusområder (temaplaner)

Samlet betyder det, at kommuneplanen revideres i sin helhed.

Ny kommuneplan

Med Planstrategi 2040 har byrådet besluttet, at fokus i en ny kommuneplan skal være, hvordan vi skaber rammerne for det gode liv. Det handler om, hvordan kommunens arealer anvendes, og hvordan byerne indrettes. Byrådet vil i arbejdet med en ny kommuneplan have et særligt fokus på:

 • Hvordan vi skaber en tættere by for at kunne understøtte den blandede by og det gode byliv samt for at begrænse brugen af landbrugsarealer
 • Hvordan vi skaber en balance i, hvor der kan opføres nye boliger ift. hvor behovet er størst
 • Hvilke krav vi stiller til antal og placering af parkeringspladser- Hvordan vi kan skabe grønne områder i og omkring byerne
 • Om udvalgte byer og landsbyer skal have en særlig status, fordi der er en særlig kulturhistorie
 • Om arealer skal prioriteres til landbruget for at sikre produktion af fødevarer

Vi indleder arbejdet med en ny kommuneplan med en idéfase, hvor alle er velkomne til at komme med idéer og forslag.

Temaplaner

Temaplanerne vil bl.a. handle om strategisk planlægning for udviklingen af landsbyer, byvækststrategi for Bjerringbro og opland, arkitektur, skovrejsningsområder og omfordeling af arealer til erhvervsformål. Disse planer, herunder høringer, vil blive gennemført særskilt for at give dem et særligt fokus.

En ny kommuneplan skal omsætte byrådets planstrategi til konkret fysisk planlægning. Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

 • Mangler der bestemte boligtyper? Og i hvilke byer og landsbyer?
 • I hvilke byer og landsbyer skal der inddrages nye arealer til nye bolig- og erhvervsområder?
 • I hvilke byer og landsbyer kan der bygges tættere, og hvor må der ikke bygges tættere?
 • Når vi bygger tættere, hvordan kan vi så sikre rekreative muligheder?
 • Hvilke bygninger og kulturhistorier har en særlig betydning for din by eller landsby?
 • Hvor mange parkeringspladser skal der etableres til biler og cykler til hver ny bolig/arbejdsplads/butik? Hvordan skal parkeringspladserne indrettes?

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om de skal indgå i den nye kommuneplan og evt. miljørapport.
Forslag til ny kommuneplan og evt. miljørapport vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planens endelige vedtagelse.
Du kan læse mere om processen på viborg.dk/kommuneplan

Kontaktperson

Marie Sølgaard Bang

Byplan

Tlf: 87 87 86 41

Anja Lena Jensen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 28