You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvilke tvister (uenigheder) kan indbringes

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelser i en række sædvanligt forekommende tvister (uenigheder) mellem lejer og boligselskab (udlejer af alment lejemål)

Tvist / uenigheder

Som beboerklagenævn (tvistnævn) kan nævnet træffe afgørelse i en række sædvanligt forekommende tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af almene lejemål, hvis lejer og udlejer ikke selv kan løse uenigheden.

Beboerklagenævn / (Tvistenævn)

Et beboerklagenævn er en administrativ myndighed, der minder om en domstol.

Nævnet består af en formand, der er jurist, og to medlemmer, der er sagkyndige med hensyn til almene boligforhold fra henholdsvis udlejers og lejers synspunkt. I sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Beboerklagenævnet har et sekretariat, der er stillet til rådighed af kommunen.

Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer. Formanden er jurist, og de 2 sagkyndige medlemmer repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer.

 • Jurist Bent Pedersen, Formand
 • Lea Jans, Lejerrepræsentant
 • Anne Grethe Andersen, Udlejerrepræsentant

Hvilke tvister kan indbringes

Hvilke typer af sager nævnet kan behandle, er fastsat i lovgivningen, herunder boligreguleringsloven, idet Viborg Kommune er en såkaldt reguleret kommune.

F.eks. kan beboerklagenævnet behandle tvister om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning, herunder afregning af indskud eller depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Forbrugsregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjenester
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Råderet, herunder retten til at foretage installationer og lave forbedringer i lejemålet
 • Overholdelse af formelle regler ved beslutninger, truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Overtrædelse af husordenen

Beboerklagenævnet kan derimod ikke behandle tvister om:

 • Sager om erhvervslejemål
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Afslag i lejen, refusion af lejers udlæg eller erstatning
 • Sager om mistet anciennitet
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Overholdelse af regler om energimærke. Se Energistyrelsens hjemmeside - punktet "Udlejning".

Boligretten

De tvister, som nævnet ikke kan behandle, skal i stedet indbringes for boligretten.

I nogle tilfælde vil nævnet ligeledes henvise til boligretten, hvis beboerklagenævnet vurderer, at en afgørelse forudsætter en bevisførelse, eksempelvis vidneafhøring eller syn og skøn, der ikke kan ske for nævnet.

Kontakt

Du er velkommen til at ringe eller skrive til beboerklagenævnets sekretariat for at få vejledning om, hvilke typer af sager, der kan indbringes for nævnet, og hvordan du skal indbringe en sag for nævnet.

Beboerklagenævnets sekretær

Karina Christensen

Sekretariatsmedarbejder

Tlf: 87 87 80 52