You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ældrerådets vedtægter

Navn

§1

Viborg Ældreråd

Formål

§2

Ældrerådet:

 • er kommunens ældrepolitiske råd, og skal medvirke til at skabe de bedste vilkår
  for ældrebefolkningen i kommunen
 • skal have indflydelse på de kommunale beslutninger indenfor ældreområdet
 • skal fungere som kontaktorgan mellem borgerne og Byrådet ved tilrettelæggelse
  af kommunens ældrepolitik
 • skal være med til at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
 • skal være med til at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for Viborg
  kommune

Kompetence

§3

 • Byrådet og fagudvalgene skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de
  ældre, inden der træffes beslutning
 • Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har
  betydning for de ældre i kommunen
 • Ældrerådet forudsætter at kommunen løbende orienterer borgerne om tiltag, der
  har betydning for de ældre i kommunen
 • Ældrerådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens ældrepolitik, og
  skal endvidere være med til at sikre at rådets arbejde bliver synligt i kommunen
 • Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, der blandt andet er
  omfattet af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.
  Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det følger af
  lovgivningen eller af særlig bestemmelse i enkelte sager
 • Ældrerådet kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner blandt de
  ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagerne er af
  generel eller principiel karakter
 • Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden, men dagsorden og referater
  er offentligt tilgængelige i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen

Valg

§4

Personer der har fast bopæl i Viborg kommune, som er fyldt 60 år, er
valgberettigede og valgbare til Ældrerådet.

 • Medlemmerne vælges ved direkte valg
 • Ved valget kan enkeltpersoner opstille
 • Kommunen opgør resultatet af valget
 • Valgperioden er 4 år
 • Valg finder sted hvert fjerde år i november måned og organiseres af Byrådet i
  samarbejde med det afgående Ældreråd
 • Alle hidtidige ældrerådsmedlemmer afgår, men genvalg er muligt. Kandidater til
  valget skal indgive meddelelse om deres kandidatur til kommunen, således at
  præsentation af kandidaterne og deres synspunkter kan finde sted i god tid
  inden valget
 • Ældrerådets funktionsperiode starter 1. januar efter valgets afholdelse

Ældrerådets medlemmer

§5

Ældrerådet har 11 medlemmer og max. 11 suppleanter.

Konstituering og organisation

§6

Ældrerådet konstituerer sig i det første møde med formand og næstformand.

Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives regler for dagsorden, rådets mødehyppighed, indkaldelse til møder samt rådets arbejdsform i øvrigt. Rådets møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Formanden har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden til mødet.

Medlemmer, der ønsker emner optaget på dagsorden, må senest 14 dage før fastlagt møde, rette henvendelse til formanden eller næstformanden. Dagsorden sendes ud senest 7 dage før mødet. Der afholdes 1 møde pr. måned eller efter behov.

Rådet er beslutningsdygtigt når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg af personer til hverv i rådets arbejde sker det ved en skriftlig afstemning.

Dagsordener og referater offentliggøres på kommunens hjemmeside og udsendes pr. mail eller post til rådets medlemmer.

Ekstraordinære møder varsles med mindst 7 dage på formandens initiativ, eller hvis et flertal af rådets medlemmer fremsætter ønske overfor formanden. Der skal oplyses om de emner, der ønskes behandlet.

Viborg Kommune stiller sekretærbistand til rådighed, hvis rådet ønsker det.

Økonomi

§7

Viborg Kommune afholder de til Ældrerådets drift nødvendige udgifter og stiller lokaler til rådighed for rådets mødevirksomhed.

Vedtægtsændringer

§8

Ændringer af vedtægten fastsættes af Byrådet i samarbejde med Ældrerådet.

Ikrafttræden

§9

Vedtægterne er godkendt af Byrådet på mødet den og træder i kraft fra samme dato.